12/08/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου από Δήμους, για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση ακινήτων

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου - Απριλίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι Δήμοι με βάση τις διατάξεις του Κ.Τ.Χ. απαλλάσ­σονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Τίθεται το ερώτημα αν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, στην περίπτωση που οι Δήμοι αποκτούν εισοδήματα από την εκμί­σθωση ακινήτων, όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος (μισθωτής) δεν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτο­σήμου.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παρα­πάνω ερωτήματά σας είναι η εξής:

- Στο άρθρο 2 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου ορίζεται ότι: «1…. 2. Εξαιρούνται του τέλους χαρ­τοσήμου το Δημόσιον, οι Δήμοι και αι Κοινότη­τες».

- Στο άρθρο 13 παρ. 2 του Κώδικα Τελών Χαρ­τοσήμου ορίζεται ότι: «…2.α) Το τέλος χαρτο­σήμου οριζόμενον εις τρία επί τοις εκατόν (3%) επιβάλλεται επί του ολικού ποσού των κτωμένων μισθωμάτων εξ εκμισθώσεως οικοδομών άνευ εκπτώσεως τίνος. Ως οικοδομαί νοούνται αι κατά την έννοιαν του άρθρου 9 του Κωδικός φορολο­γίας καθαρών προσόδων τοιαύται.

γ) Το τέλος της παρούσης παραγράφου συμβε­βαιούται και συνεισπράττεται μετά του φόρου του αναλογούντος εις το εξ οικοδομών εισό­δημα του φορολογουμένου επί τη βάσει της δια τον φόρον τούτον ακολουθουμένης διαδι­κασίας, μη εφαρμοζομένων εφεξής, ως προς το τέλος τούτο, των περί προκαταβολής δια­τάξεων των Ν. Διαταγμάτων 3323/1955 και 3843/1958 (ήδη Ν. 2238/1994).(…)

(…)

ε) Υπόχρεως προς δήλωσιν και καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου εις τας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου είναι ο δια τον φόρον Α΄ Κατηγορίας του Κωδικός φορολογίας κα­θαρών προσόδων υπόχρεως ή εκείνος, όστις θα υπεχρεούτο εις δήλωσιν και καταβολήν του φόρου Α΄ Κατηγορίας, εάν δεν υπήρχεν η λόγω βαρών απαλλαγή εκ του φόρου ή η απαλλαγή εξ άλλης τινός διατάξεως Νόμου.

(…)

ζ) Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτήν, οσάκις ούτος προστατεύεται εκ των διατάξεων περί ενοικιοστασίου. Εάν ο μισθωτής δεν προστα­τεύεται εκ των διατάξεων του ενοικιοστασίου ή επί τη βάσει του ενοικιοστασίου καταβάλλη μίσθωμα συνιστάμενον εις ποσοστόν επί των εισπράξεων της επιχειρήσεως του, το τέλος χαρτοσήμου βαρύνει εξ ημισείας τον μισθω­τήν και τον εκμισθωτήν.

Το τέλος των περιπτώσεων τούτων καταβάλ­λεται εις τον εκμισθωτήν υπό του μισθωτού ομού μετά του μισθώματος. Εάν μισθωτής τυγχάνη το Δημόσιον, Δήμος ή Κοινότης ή άλλο απαλλασσόμενον των εν λόγω τελών χαρτοσήμου πρόσωπον, και ούτος προστα­τεύεται εκ των διατάξεων του ενοικιοστασίου, ο εκμισθωτής ουδέν τέλος καταβάλλει, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξε­ων του άρθρου 37 του παρόντος. Εάν τις των εν λόγω μισθωτών (Δημόσιον κ.λπ.) δεν προστατεύεται εκ των διατάξεων περί ενοι­κιοστασίου ή επί τη βάσει του ενοικιοστασίου καταβάλλη μίσθωμα συνιστάμενον εις ποσο­στόν επί των εισπράξεων της επιχειρήσεως του, το τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκμι­σθωτήν.

η) Εάν εκμισθωτής τυγχάνη το Δημόσιον, Δήμος ή Κοινότης ή άλλο απαλλασσόμενον των εν λόγω τελών χαρτοσήμου πρόσωπον, το τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτήν και κα­ταβάλλεται καθ΄ ην μεν περίπτωσιν εκμισθω­τής τυγχάνει το Δημόσιον, κατά την κατάρτισιν της μισθωτικής συμβάσεως ή, επί άγραφου ή νομίμου παρατάσεως του χρόνου της συμβα­τικής μισθώσεως ή επί μισθωτικής συμβάσε­ως απροσδιορίστου ποσού, κατά την εκάστο­τε καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον των μισθωμάτων, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά τ΄ ανωτέρω εν εδαφίω ε΄ οριζόμενα.

θ) Αι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως και η΄ της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί εισοδημάτων εξ εκμισθώ­σεως γαιών(…)».

- Στο έγγραφο με Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΕΦ Β 1091029 ΕΞ 2017 της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Από­δοση Τελών Χαρτοσήμου από Δήμους για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμί­σθωση Οικοδομών» αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά: α) Το αρ. πρωτ. 33587/2015 04.04.2016 έγγραφό σας

β) Το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1122726 ΕΞ 2015 / 22.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τε­λών Χαρτοσήμου, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) στο συνολικό ποσό των κτώμε­νων μισθωμάτων από εκμίσθωση οικοδομών, χωρίς καμία έκπτωση.

2. Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται στο μίσθωμα που συμφωνήθηκε. Ως συμφωνηθέν μίσθωμα θεωρείται το οριζόμενο με την σύμβαση παρεχό­μενο αντάλλαγμα (ενοίκιο) από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή για την παραχώρηση σ΄ αυ­τόν της χρήσης του ακινήτου.

3. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 37 του ίδιου Κώδικα, τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλο­νται για τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθω­τής στον δήμο (εκμισθωτή), βαρύνουν τον μι­σθωτή, καθώς οι δήμοι απαλλάσσονται υποκει­μενικά από τα τέλη χαρτοσήμου, εκτός και αν και το αντισυμβαλλόμενο μέρος απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη νόμου, οπότε ουδέν τέλος χαρτοσήμου οφείλεται.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τε­λών Χαρτοσήμου, το ως άνω τέλος συμβεβαιού­ται και συνεισπράττεται μαζί με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος για το αποκτώμενο εισόδημα από ακίνητα, με την υποβαλλόμενη από τον δή­μο, κάθε έτος, δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προ­κύπτει ότι, οι δήμοι υποχρεούνται με την υποβο­λή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να αποδίδουν στο Δημόσιο τα τέλη χαρτοσήμου για το σύνολο των εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων και για κάθε φορολογικό έτος, καθώς τα τέλη χαρτοσήμου οφείλονται ακόμα και για τα μισθώματα οικοδομών για τα οποία δεν έλαβε χώρα πληρωμή (εξόφληση) αυτών.

6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δήμοι από την εκ­μίσθωση γαιών».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι:

Οι Δήμοι υποχρεούνται με την υποβολή της δήλω­σης φορολογίας εισοδήματος, κάθε φορολογικού έτους, να αποδίδουν στο Δημόσιο τα τέλη χαρτοσή­μου για τα εισοδήματά τους από την εκμίσθωση ακι­νήτων, τα οποία βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθω­τή.

Νομοθεσία - Νομολογία

- Άρθρο 2 και 13 ΚΤΧ

- Έγγραφο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1091029 ΕΞ2017 της Α.Α.Δ.Ε.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλη χαρτοσήμου, Εκμίσθωση ακινήτου, Δήμος