04/08/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Τα ακίνητα, ιδιοκτησίας Δήμου, που η χρήση τους παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγμα σε ΝΠΔΔ ΟΤΑ θα απεικονισθούν στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΔΔ σε λογαριασμούς τάξεως με αξία μνείας και δεν θα αποτιμηθούν

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου - Απριλίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Τα ακίνητα, ιδιοκτησίας Δήμου, που η χρήση τους παραχωρήθηκε ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ σε ΝΠΔΔ ΟΤΑ θα απεικονισθούν στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΔΔ σε λογαριασμούς τάξεως με αξία μνείας και δεν θα αποτιμηθούν.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Δημοτικός Οργανισμός ΝΠΔΔ ΟΤΑ θα ξεκινήσει τη διαδικασία απεικόνισης των συναλλαγών του σε διπλογραφικά βιβλία. Σημειώνουμε ότι έχει στην κα­τοχή του, τρία ακίνητα ιδιόκτητα και δυο ακίνητα, που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από το Δήμο ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ για τη λειτουργία παιδικών σταθμών.

Ερωτάται εάν πρέπει να γίνει εκτίμηση των δυο ακι­νήτων, που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από το Δήμο, ή οι εκτιμήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνον στα ιδιόκτητα τρία ακίνητα;

Εάν θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των δυο ακινήτων, που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από το Δήμο, με ποια αξία θα γίνει η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρι­σμός;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί των ανωτέρω ερωτημάτων είναι η εξής:

Για τη λογιστική παρακολούθηση των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων Δημοτικού Οργανισμού ΝΠΔΔ ΟΤΑ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ 315/99 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λο­γιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 1.1.108 του ανωτέ­ρω ΠΔ, που αφορά την Απογραφή και Αποτίμηση ενάρξεως και ειδικότερα στο εδάφιο 6, αναφέρεται ότι:

«6. Η έκθεση απογραφής μπορεί να συμπεριλάβει και αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, που κατά τους ορισμούς του παρόντος καταχωρούνται στους λο­γαριασμούς τάξεως με κατάλληλη αξία μνείας κατά περίπτωση. Τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία περι­γράφονται λεπτομερώς αλλά δεν υπόκεινται σε αποτίμηση».

Περαιτέρω, σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα σε πολυσέλιδο οδηγό από την Ομάδα Διοίκησης Έρ­γου, εκδόσεως Οκτωβρίου 2000 όπου αναλύονται πρακτικά θέματα εφαρμογής του ΠΔ 315/99, στη σελ. 19 αναφέρεται η αντιμετώπιση του εξής θέμα­τος:

«6. Καταγραφή, χωρίς αποτίμηση, των περιου­σιακών στοιχείων που δεν ανήκουν ιδιοκτησια­κά στο Δήμο, αλλά σε Τρίτους.

Η απάντηση που δίνεται για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος είναι η εξής:

«Τα περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στα χέρια του Δήμου προς χρήση θα καταγραφούν, αλλά δεν θα αποτιμηθούν. Θα εμφανισθούν σε λογαριασμούς τάξεως με αξία μνείας (1 δραχ­μή)».

Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και σε ανάλογο οδηγό συμπληρωματικών πληροφοριών, που εκδόθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών τον Μάιο του έτους 2002.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι τα δυο ακίνητα , που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από το Δήμο ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, θα απεικονισθούν σε λογα­ριασμούς τάξεως με αξία μνείας και δεν θα αποτι­μηθούν.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλη χαρτοσήμου, Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου