31/07/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Χρονολογική σειρά χορήγησης της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με την ετήσια κανονική άδεια

Υφιστάμενο πλαίσιο

Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας προβλέφθηκε με το άρθρο 142 του Ν.3655/2008 στα πλαίσια των παροχών και αδειών που χορηγούνται στις μητέρες, ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ μισθωτών (τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση και λαμβάνουν ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλει η δικαιούχος της ειδικής άδειας μητρότητας είναι και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση της νέας μητέρας εργαζόμενης κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επόμενη της:

• λήξης της άδειας λοχείας ή

• της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή

• της ετήσιας κανονικής άδειας.

Χρονολογική σειρά χορήγησης άδειας μετά τον Ν.4808/2021

Το άρθρο 61 του Ν.4808/2021 τροποποιώντας την παρ. 1 του άρθρου 4 του ΑΝ 539/1945 ορίζει ότι «η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ' έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαϊου) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων υφίσταται υποχρέωσις διά την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπικήν προϋπόθεσιν διά την υπό του μισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκησιν του εις άδειαν μετ' αποδοχών δικαιώματος αυτού. Η δικαιούμενη, κατ' έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους

Μετά τη μεταβολή αυτή, με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ με Αρ. Πρωτ. 56765/21-7-2021 ρυθμίζεται η χρονολογική σειρά λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας σε σχέση με την Εξάμηνη Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας. Προβλέπεται ότι η ετήσια άδεια αναψυχής θα χορηγείται πριν από την Εξάμηνη Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας μόνο στην περίπτωση που, μετά τη λήξη της εξάμηνης ειδικής άδειας, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη χορήγησή της μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους (31/03).

Επομένως, ανάλογα και με τις δικαιούμενες ημέρες αδείας της εργαζόμενης μητέρας, η ετήσια κανονική άδεια θα χορηγείται πριν την Εξάμηνη Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας μόνο εφόσον δεν επαρκεί το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την 31/3 του επόμενου έτους για τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Θα αφορά το διάστημα που η ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι μετά τον Σεπτέμβριο (ή τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου ανάλογα των δικαιούμενων ημερών) του ημερολογιακού έτους. Εφόσον η έναρξη της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας κρίνεται τους πρώτους επτά μήνες του έτους, θα χορηγείται πρώτα η Εξάμηνη Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας και ακολούθως η ετήσια κανονική άδεια.



comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, Κανονική άδεια