17/06/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή - Απρίλιος 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο 2020, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) (σχετικός σύνδεσμος ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και ΚΑΔ επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή).

Επιπλέον, ανακοινώνονται πρόσθετα, διακριτά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Νοέμβριο 2020, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) (σχετικοί σύνδεσμοι ΦΕΚ Β’/4899/06.11.2020 και Πίνακας ΚΑΔ που αναστέλλεται η δραστηριότητά τους).

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί συνέχεια των σχετικών Δελτίων Τύπου που δημοσιεύθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ (σύνδεσμος ΔΤ), με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Απριλίου 2021. Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί και πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθόλη την περίοδο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και είναι εύλογη η καταγραφή των επιπτώσεων της νόσου του κορωνοϊού στις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επιπλέον, παρουσιάζονται πίνακες και γραφήματα με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν βάση σύγκρισης για την αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών συνολικά και κλαδικά.

Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η παρακολούθηση και παρουσίαση της εξέλιξης του βασικού οικονομικού μεγέθους (κύκλος εργασιών από Διοικητικές Πηγές) των επιχειρήσεων που τίθενται σε αναστολή λειτουργίας, διαχρονικά και συγκεκριμένα από την αρχή του έτους 2020, καθώς επίσης και κατά το έτος 2021 καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και κατά τις περιόδους σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων αλλά και συγκριτικά, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του εκάστοτε προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται, μπορούν να αναδείξουν, αφενός ποιες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο, σε όρους μείωσης του κύκλου εργασιών, κατά τις περιόδους ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και αφετέρου ποιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν γρηγορότερα ή βραδύτερα κατά τις περιόδους άρσης των μέτρων αυτών.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται, μπορεί να συναχθεί, από την πλευρά της προσφοράς, ποιες από τις επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν - προσαρμόστηκαν γρηγορότερα στην άρση των περιοριστικών μέτρων και στη λειτουργία υπό τις νέες συνθήκες που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Παράλληλα, από την πλευρά της ζήτησης, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα, έμμεσα συμπεράσματα σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις οποίες επέλεξαν κατά προτεραιότητα και μαζικότερα οι καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) κατά τις περιόδους άρσης των περιοριστικών μέτρων για να καλύψουν βασικές και άλλες ανάγκες τους.

Σημειώνεται ότι, από το Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2021 (περίοδος αναφοράς Μάρτιος και 1ο τρίμηνο 2021), χρησιμοποιείται επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού των επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας και του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών μητρώων επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2020, διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2019, 2020 και 2021 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2018, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων. Ειδικότερα,

Το πλήθος των επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού [1] ανήλθε σε 210.217 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 14,8% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας καταγράφηκε στον τομέα Εκπαίδευση (89,3%) και ακολούθως στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (85,0%). Τα αντίστοιχα μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στον τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (0,2%) και στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία (1,1%). Στους κάτωθι τομείς οικονομικής δραστηριότητας δεν υπάρχουν επιχειρήσεις σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας (Πίνακας 1):

• Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

• Ορυχεία και Λατομεία

• Μεταποίηση

• Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

• Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης • Κατασκευές

• Μεταφορά και Αποθήκευση

• Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

• Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

• Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 63.560.924 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 5,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020, που είχε ανέλθει σε 67.158.036 χιλ. ευρώ. Tη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 12,5%, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2021 και του πρώτου τριμήνου 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 70,4%, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2021 και του πρώτου τριμήνου 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 1,6% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (Πίνακας 2α).

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2021 ανήλθε σε 20.420.801 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2020, που είχε ανέλθει σε 14.356.847 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2021 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία και του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης κατά 733,1% και 96,9% αντίστοιχα. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2021 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές και του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 22,2% και 23,3% αντίστοιχα (Πίνακας 2β).

Για τις 210.217 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 2.773.843 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 39,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020, που είχε ανέλθει σε 4.554.288 χιλ. ευρώ. Αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 21,7% μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2021 και του πρώτου τριμήνου 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών? τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 92,6%, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2021 και του πρώτου τριμήνου 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 4,1% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος (Πίνακας 3α).

Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2021 ανήλθε σε 880.368 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 222,2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2020, που είχε ανέλθει σε 273.218 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2021 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις και του κλάδου Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα κατά 2.469,1% και 1.330,9% αντίστοιχα. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2021 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Δραστηριότητες οργανώσεων και Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση κατά 16,8% και 21,7% αντίστοιχα (Πίνακας 3β).

Συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, τον Νοέμβριο 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα σε αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες και επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (Πίνακες 4α και 4β).


Πίνακας 1: Πλήθος επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2018) και πλήθος επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 και τον Νοέμβριο 2020, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Σύνολο

Σε Αναστολή Λειτουργίας

Σε Αναστολή Λειτουργίας

Μάρτιος 2020

Νοέμβριος 2020

Μάρτιος 2020

Νοέμβριος 2020

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

549.361

Β

Ορυχεία και Λατομεία

601

Γ

Μεταποίηση

56.972

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

7.446

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,

Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

1.940

ΣΤ

Κατασκευές

58.771

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή

Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

227.461

63.360

66.000

27,9

29,0

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

60.059

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

106.819

90.785

65.513

85,0

61,3

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

16.372

184

187

1,1

1,1

Κ

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

16.856

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

9.153

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

134.286

328

294

0,2

0,2

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

20.284

2.211

2.729

10,9

13,5

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.033

Ο

Εκπαίδευση

20.901

18.661

17.026

89,3

81,5

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

58.066

1.356

1.933

2,3

3,3

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

21.138

13.723

15.531

64,9

73,5

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

38.736

19.609

19.772

50,6

51,0

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

13.600

Γενικό Σύνολο

1.419.855

210.217

188.985

14,8

13,3

Πίνακας 2α: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας

(οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2018), ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(σε χιλ. ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Δ’ Τρίμηνο 2019

Α’ Τρίμηνο 2020

Δ’ Τρίμηνο 2020

Α’ Τρίμηνο 2021

Δ’ Τρίμηνο 2020/2019

Α’ Τρίμηνο 2021/2020

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

2.470.504

1.394.500

2.607.280

1.569.069

5,5

12,5

Β

Ορυχεία και Λατομεία

259.537

171.031

234.637

174.449

-9,6

2,0

Γ

Μεταποίηση

16.135.548

14.236.592

14.944.345

14.587.601

-7,4

2,5

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,

Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

5.141.085

4.467.429

5.169.311

4.852.156

0,5

8,6

Ε

Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

546.451

436.036

555.565

456.630

1,7

4,7

ΣΤ

Κατασκευές

3.284.108

1.730.046

3.277.993

1.701.900

-0,2

-1,6

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο,

Επισκευή Μηχανοκίνητων

Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

32.829.561

28.293.929

30.455.598

27.372.355

-7,2

-3,3

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

4.092.813

3.321.908

3.269.774

2.672.382

-20,1

-19,6

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών

Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2.293.856

1.210.339

1.200.750

558.562

-47,7

-53,9

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

3.280.394

2.633.288

3.232.598

2.687.828

-1,5

2,1

Κ

Χρηματοπιστωτικές και

Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

2.510.125

3.683.292

2.489.226

2.264.395

-0,8

-38,5

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

710.709

398.152

514.549

277.875

-27,6

-30,2

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

3.253.265

1.989.689

3.271.900

2.094.509

0,6

5,3

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.719.296

1.088.979

1.311.185

970.250

-23,7

-10,9

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα,

Υποχρεωτική Κοινωνική

Ασφάλιση

151.319

88.719

143.970

90.725

-4,9

2,3

Ο

Εκπαίδευση

144.085

81.369

114.177

60.374

-20,8

-25,8

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την

Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

600.497

502.446

639.413

557.423

6,5

10,9

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

1.486.707

1.104.558

803.336

326.974

-46,0

-70,4

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

386.953

255.195

319.877

209.565

-17,3

-17,9

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

68.975

70.539

98.399

75.902

42,7

7,6

Γενικό Σύνολο

81.365.788

67.158.036

74.653.883

63.560.924

-8,2

-5,4

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

Πίνακας 2β: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής

Οικονομίας (οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2018) με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(σε χιλ. ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021/2020

Απρίλιος 2021/2020

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

196.841

182.322

256.067

233.123

30,1

27,9

Β

Ορυχεία και Λατομεία

59.389

58.049

69.091

72.537

16,3

25,0

Γ

Μεταποίηση

4.476.692

3.490.639

5.412.837

5.406.140

20,9

54,9

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,

Φυσικού Αερίου, Ατμού και

Κλιματισμού

1.362.062

1.300.505

(**)

(**)

(**)

(**)

Ε

Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

134.429

114.092

165.741

167.226

23,3

46,6

ΣΤ

Κατασκευές

556.976

443.904

529.959

542.498

-4,9

22,2

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο,

Επισκευή Μηχανοκίνητων

Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

6.984.116

5.815.696

7.982.414

8.591.331

14,3

47,7

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

801.042

556.973

776.876

843.479

-3,0

51,4

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών

Παροχής Καταλύματος και

Υπηρεσιών Εστίασης

104.179

50.162

84.784

98.773

-18,6

96,9

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

923.637

721.564

953.409

913.095

3,2

26,5

Κ

Χρηματοπιστωτικές και

Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

739.749

677.626

(**)

(**)

(**)

(**)

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

111.928

83.809

113.465

108.843

1,4

29,9

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

472.737

414.209

601.352

567.069

27,2

36,9

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

289.133

245.523

300.730

317.916

4,0

29,5

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα,

Υποχρεωτική Κοινωνική

Ασφάλιση

22.965

21.940

23.203

27.043

1,0

23,3

Ο

Εκπαίδευση

15.141

12.512

15.983

19.307

5,6

54,3

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την

Ανθρώπινη Υγεία και την

Κοινωνική Μέριμνα

126.828

102.114

171.918

161.887

35,6

58,5

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία [2]

198.080

26.248

87.108

218.671

-56,0

733,1

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

35.976

27.380

32.443

38.952

-9,8

42,3

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

15.795

11.580

17.435

23.345

10,4

101,6

Γενικό Σύνολο

17.627.695

14.356.847

19.925.062

20.420.801

13,0

42,2

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

Πίνακας 3α: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων σε Αναστολή

Λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Δ’ Τρίμηνο 2019

Α’ Τρίμηνο 2020

Δ’ Τρίμηνο 2020

Α’ Τρίμηνο 2021

Δ’ Τρίμηνο 2020/2019

Α’ Τρίμηνο 2021/2020

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

3.504.260

2.052.695

2.447.223

1.781.849

-30,2

-13,2

55

Καταλύματα

819.367

224.165

403.353

84.309

-50,8

-62,4

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

1.351.886

923.927

728.396

422.611

-46,1

-54,3

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

24.225

16.114

2.785

1.198

-88,5

-92,6

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών? τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις [3]

31.019

22.891

21.683

27.858

-30,1

21,7

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

23.205

13.803

17.391

11.684

-25,1

-15,4

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

69.782

56.228

22.589

14.498

-67,6

-74,2

85

Εκπαίδευση

138.451

78.396

110.213

57.864

-20,4

-26,2

88

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

13.841

11.541

13.284

11.068

-4,0

-4,1

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

58.631

40.326

43.388

23.911

-26,0

-40,7

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και

λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

32.132

19.323

29.835

13.847

-7,1

-28,3

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

1.228.393

906.689

547.375

193.903

-55,4

-78,6

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

130.566

116.010

151.947

78.052

16,4

-32,7

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

8.471

4.244

5.208

2.892

-38,5

-31,9

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

108.765

67.936

71.692

48.299

-34,1

-28,9

Γενικό Σύνολο

7.542.994

4.554.288

4.616.362

2.773.843

-38,8

-39,1

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

Πίνακας 3β: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας τον Μάρτιο

2020 με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021/2020

Απρίλιος 2021/2020

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

306.619

184.531

306.493

538.101

-0,04

191,6

55

Καταλύματα

35.400

16.913

25.007

33.141

-29,4

95,9

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

60.136

27.902

48.554

54.452

-19,3

95,2

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

1.881

151

211

273

-88,8

80,8

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών? τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις [4]

4.040

311

8.194

7.990

102,8

2.469,1

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

1.040

825

1.409

1.506

35,5

82,5

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

5.932

1.788

5.086

4.048

-14,3

126,4

85

Εκπαίδευση

14.694

12.258

15.565

19.066

5,9

55,5

88

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

1.716

3.351

(**)

4.717

(**)

40,8

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

10.864

4.148

10.393

5.050

-4,3

21,7

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

2.488

2.069

1.655

3.060

-33,5

47,9

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

155.241

12.931

41.347

185.024

-73,4

1.330,9

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

25.305

4.805

32.161

20.352

27,1

323,6

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

98

561

86

655

-12,2

16,8

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών [5]

1.711

674

1.876

2.933

9,6

335,2

Γενικό Σύνολο

627.165

273.218

500.658

880.368

-20,2

222,2

(**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

Πίνακας 4α: Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων που ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που τέθηκαν σε Αναστολή Λειτουργίας για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πλήθος

λειτουργίας για

πρώτη φορά τον

Νοέμβριο 2020

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Δ’ Τρίμηνο 2019

Α’ Τρίμηνο 2020

Δ’ Τρίμηνο 2020

Α’ Τρίμηνο 2021

Δ’ Τρίμηνο 2020/2019

Α’ Τρίμηνο 2021/2020

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

19

636

255

212

104

-66,7

-59,2

86

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

820

3.839

3.378

3.459

3.364

-9,9

-0,4

Σημείωση:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

Πίνακας 4β: Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, που ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που τέθηκαν σε Αναστολή Λειτουργίας για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός

NACE

Αναθ.2

Περιγραφή

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021/2020

Απρίλιος 2021/2020

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

30

6

37

115

23,3

1.816,7

86

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

351

234

328

441

-6,6

88,5[1] Νέο πλαίσιο προσδιορισμού: προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών μητρώων επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2020, διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2020 και 2021 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2018, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων.

[2] Στον τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ικανοποιούν ποικίλα πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και δημιουργικά ενδιαφέροντα για το ευρύ κοινό, περιλαμβανομένων των ζωντανών παραστάσεων, της λειτουργίας μουσειακών χώρων, τυχερών παιχνιδιών, αθλημάτων και δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου.

[3] Στον κλάδο Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ταξινομούνται μεταξύ άλλων και οι δραστηριότητες που αφορούν στις περιοδικές δοκιμές οδικής ασφάλειας σε αυτοκίνητα οχήματα.

[4] Στον κλάδο Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ταξινομούνται μεταξύ άλλων και οι δραστηριότητες που αφορούν στις περιοδικές δοκιμές οδικής ασφάλειας σε αυτοκίνητα οχήματα.

[5] Στον κλάδο Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, όπως πλύσιμο και (στεγνό-) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων ειδών, κομμωτική και λοιπή καλλωπιστική περιποίηση (καλλωπιστική φροντίδα), γραφεία κηδειών και συναφείς δραστηριότητες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναστολή λειτουργίας, Κορωνοϊός