11/06/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωση

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. 66468 ΕΞ 2021/4.6.2021 (ΦΕΚ 2484Β/10.6.2021) και θέμα «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωση».

Σύμφωνα με την Απόφαση, Η αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και διαπιστώνεται ότι εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου, ο καθένας εξ’ αυτών, να υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υποβάλλεται μόνον σε οφειλέτες οι οποίοι αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι κατά περίπτωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος ή φερέγγυος, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα.

Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται ξεχωριστά από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εντός προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών κατ’ ανώτατο όριο ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την άκαρπη περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας στην περίπτωση υπό στοιχείο α.iii. της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

Η αποδοχή από τον αιτούντα της ρύθμισης που προτείνεται, πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που η πρόταση αναδιάρθρωσης γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας, θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με το φορέα ο οποίος υπέβαλε την πρόταση αναδιάρθρωσης και επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας. Εάν ο οφειλέτης δεν αποδεχθεί την πρόταση εντός της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας ή απορρίψει αυτήν, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα.

Δείτε το σύνολο της Απόφαση με Αριθμ. 66468 ΕΞ 2021/4.6.2021 (ΦΕΚ 2484Β/10.6.2021), εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οφειλέτης, Βιωσιμότητα, Σύμβαση αναδιάρθρωσης