03/06/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ασφάλιση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από 1/1/2020 σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εισφορών σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020

Ποιοι ασφαλίζονται

Οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή

Γενικά περί έμμισθης εντολής άρθρο 42 Ν.4193/2013

Έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος σε συγκεκριμένο εντολέα σταθερά και μόνιμα αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή.

Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλο αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλο τρόπο

Τι ίσχυε

Μέχρι 31/12/2016 τα ανωτέρω πρόσωπα λόγω ιδιότητος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ-τομέα ΤΑΝ.

Τι ισχύει

Από 1/1/2017 υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 38 Ν.4387/2016

Εισφορές ανά κλάδο ασφάλισης

Νο1

Πίνακας εισφορών δικηγόρων Αθηνών με έμμισθη εντολή

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Κύρια σύνταξη

6,67%

13,33%

20%

Υγειον. Περιθαλ.

Ασθένεια σε είδος

2,15%

4,30%

6,45%

Ασθένεια σε χρημ.

0,40%

0,25%

0,65%

Α’ Μερικό σύνολο

9,22%

17,88%

27,10%

Επικουρ. Ασφαλ.

Τομέας επικουρ.

3,25%

3,25%

6,50%

Τομέας πρόνοιας

2%

2%

4%

Γενικό σύνολο

14,47%

23,13%

37,60%

Νο2

Πίνακας εισφορών δικηγόρων Θες/νικης-Πειραιά-Επαρχιών με έμμισθη εντολή

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Κύρια σύνταξη

6,67%

13,33%

20%

Υγειον. Περιθαλ.

Ασθένεια σε είδος

2,15%

4,30%

6,45%

Ασθένεια σε χρημ.

0,40%

0,25%

0,65%

Α’ Μερικό σύνολο

9,22%

17,88%

27,10%

Επικουρ. Ασφαλ.

Τομέας επικουρ.

3,25%

3,25%

6,50%

Τομέας πρόνοιας

-

-

-

Γενικό σύνολο

12,47%

21,13%

33,60%

Παρατηρήσεις επί των ποσοστών εισφορών πίνακες Νο1-Νο2

1) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή δεν επιβαρύνονται με συνεισπρατόμενα (Φ. 80000/ΟΙΚ.61689/2215/30-12-2016)

2) Το ποσοστό του τομέα επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022 γίνεται: 3% ασφαλ., 3% εργοδότη. Σύνολο 6%

Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή Θεσ/νικης-Πειραιά-Επαρχιών δεν επιβαρύνονται με τον τομέα πρόνοιας της επικουρικής ασφάλισης

Βάση υπολογισμού εισφορών

Α) Για τους κλάδους κύριας σύνταξης- υγειονομικής περίθαλψης η βάση υπολογισμού είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνου, θανάτου, βαριάς αναπηρίας.

Β) Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 οι εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης και για τους δύο κλάδους επικούρισης και πρόνοιας υπολογίζονταν επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Από 1/1/2020 με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4670/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του Ν.4387/2016 και προβλέπεται ότι για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης Τ. ΕΤΕΑΕΠ οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οι ΕΕ και έμμισθοι δικηγόροι κατατάσσονται σε τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, επιπροσθέτως αποσυνδέεται ο υπολογισμός για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές και λαμβάνονται υπ’ όψη πλασματικά ποσά αποδοχών ανά κλάδο και περίοδο αναφοράς ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ασφαλιστικές κατηγορίες επικούρισης και πρόνοιας

Νο3

Εισφορές κλάδου επικούρισης από 1/1/20-31/5/2022

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Πλασματικές αποδοχές

Ποσοστό ασφάλισης

Εισφορές ασφαλισμ.

Εισφορές εργοδότη

Σύνολο

3,25%

3,25%

1η

€ 646,15

6,50%

21€

21€

42€

2η

€784,60

25,5€

25,5€

51€

3η

€938,46

30,5€

30,5€

61€

Εισφορές κλάδου επικούρισης από 1/6/2022

3%

3%

1η

€ 650,00

19,50€

19,50€

39€

2η

€783,30

6%

23,50€

23,50€

47€

3η

€933,30

28,00€

28,00€

56€

Νο4

Εισφορές κλάδου πρόνοιας

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Πλασματικές αποδοχές

Ποσοστό ασφάλισης

Εισφορές ασφαλισμ.

Εισφορές εργοδότη

Σύνολο

2%

2%

1η

€ 650,00

4%

13€

13€

26€

2η

€775,00

15,50€€

15,50€€

31€

3η

€925,00

18,50€

18,50€

37€

Παρατηρήσεις, επισημάνσεις

1) Τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς τόσο του κλάδου της επικούρισης όσο και του κλάδου της πρόνοιας επιμερίζονται κατά 50% για τον εργοδότη και 50% για τον ασφαλισμένο.

2) Η Καταβολή εισφορών στους κλάδους επικουρικής και πρόνοιας βάσει ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

3) Κατά την πρώτη εφαρμογή των νέων διατάξεων ( 1/1/2020-30/6/2020 ) οι ασφαλισμένοι κατετάχθησαν υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία τόσο για επικούριση όσο και για πρόνοια.

Από 1/7/2020 επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν και για τους δύο κλάδους. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο, ωστόσο εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέγει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Προείσπραξη 20% ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση

Γενικά για τους δικηγόρους καταβάλλεται υπέρ ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση όπου προβλέπεται γραμμάτιο προείσπραξης. Ειδικά για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. Ο συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών με τα ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων είσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση ισχύει και για τις εισφορές των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών

Διαχείριση της προείσπραξης από τα γραμμάτια ανά δικηγορική πράξη

Για την διαχείριση της προείσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τα γραμμάτια ανά δικηγορική πράξη πρέπει επιπροσθέτως στις ΑΠΔ να καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο τα εξής.

Νο5

Πεδίο ΑΠΔ

Περιγραφή καταχώρησης

39. Αποδοχές

Οι συνολικές αποδοχές της μισθολογικής περιόδου.

40.Εισφορές ασφαλ.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά ασφαλισμένου για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

41.Εισφορές εργοδ.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά εργοδότη για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

42.Συνολικές εισφ.

Άθροισμα (40) + (41)

43. Επιδότηση ασφαλισμένου

Το ποσό που έχει παρακρατηθεί ως ασφαλιστική εισφορά μέσω των γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση με εντολή του εργοδότη εντός της μισθολογικής περιόδου της ΑΠΔ ¨το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εισφορών του ασφαλισμένου (40)¨

46. Καταβλητέες εισφορές

Το ποσό που προκύπτει (42) – (43)


Παρατήρηση

Στην περίπτωση που το ποσό από παρακρατήσεις εισφορών μέσω γραμματίων της δηλωθείσας μισθολογικής περιόδου είναι μεγαλύτερο από το ποσό των εισφορών που αναλογεί στον ασφαλισμένο (40) πεδίο. Στο πεδίο (43) καταχωρείται υποχρεωτικά ποσό ίσο με τις εισφορές του ασφαλισμένου και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη μισθολογική περίοδο.

Εάν στην δηλωθείσα μισθολογική περίοδο δεν έχουν εκδοθεί γραμμάτια προείσπραξης ούτε υπάρχει προς μεταφορά ποσό προγενέστερης περιόδου δεν καταχωρείται ποσό στο πεδίο (43) της ΑΠΔ. Τα παραστατικά των παρακρατήσεων ανά απασχολούμενο δικηγόρο με έμμισθη εντολή θα πρέπει να τηρούνται από τους εργοδότες αφ’ ενός για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων της ΑΠΔ και αφ’ ετέρου για να προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ όταν ζητηθούν.

Χρόνος έναρξης της νέας διαδικασίας απεικόνισης

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας απεικόνισης στην ΑΠΔ με τα νέα δεδομένα ορίζεται η 1/10/2020 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου).

Συνεπώς στην ΑΠΔ του μηνός Οκτωβρίου του 2020 πρέπει οι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή να δηλωθούν για πρώτη φορά με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 Κ31/Ν4670. Δηλαδή να δηλώσουν σε ποια κατηγορία θα ενταχθούν για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΑΕΠ. Σε όποια κατηγορία ενταχθούν τον 10ος/2020 στην ίδια κατηγορία θα καταχωρηθούν και για τον 11ο και 12ο /2020.

Σε κάθε περίπτωση μετάταξης από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης στον εργοδότη και ισχύει για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Κωδικοποίηση

Η απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μια έγγραφη) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (κύριας σύνταξης – υγειονομικής περίθαλψης - επικουρικής και πρόνοιας) παρ’ ότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών.

Για τον λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι κωδικοί δραστηριότητας, κωδ. Ειδικότητας και Κ.Π.Κ. που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, που προκύπτουν ανάλογα με την κατάταξη στις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΧ-ΔΠ και ΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ο ΚΠΚ (099) Η΄(089) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Παράδειγμα δεδομένα

Α) Απασχολούμενος δικηγόρος με έμμισθη εντολή μέλος Δ.Σ. Αθηνών, ενταχθείς στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια (χωρίς εξαιρέσεις)

Μηνιαίες αποδοχές € 1000,00

1/2021 ποσό παρακράτησης από γραμμάτια προείσπραξης 80,00€

2/2021 ποσό παρακράτησης από γραμμάτια προείσπραξης 180,00€

3/2021 ποσό παρακράτησης από γραμμάτια προείσπραξης 50,00€

Β) Υπολογισμός εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη

Γ) Απεικόνιση στην ΑΠΔ

Νο.6


Επισήμανση

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει άλλη κατηγορία ένταξης πχ. 2η ή 3η για επικούριση και πρόνοια τότε θα πρέπει στην απεικόνιση των εισφορών στην ΑΠΔ να επιλεγεί η αντίστοιχη κωδικοποίηση που αναφέρεται στα παραρτήματα της ΕΦΚΑ 47/20020. Επίσης κατά τον υπολογισμό των εισφορών για επικούριση και πρόνοια να επιλεγούν οι αντίστοιχες πλασματικές αποδοχές ανά κατηγορία.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφάλιση, Επαγγέλματα > Δικηγόρος, Δικηγόρος > Δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, Δικηγόρος > Δικηγόροι, Έμμισθη εντολή