27/05/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

ΕΛΣΤΑΤ: Εγγραφές νέων επιχειρήσεων και πτωχεύσεις επιχειρήσεων Α΄τρίμηνο 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) εγκαινιάζει με το παρόν Δελτίο Τύπου, την τακτική δημοσίευση, σε τριμηνιαία βάση, επίσημων στατιστικών στοιχείων για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων.

Οι στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων αποτελούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα στατιστικά πεδία και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ασκούντων πολιτική, των θεσμικών χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς έχουν ευρεία χρησιμότητα μέσω των πληροφοριών που παρέχουν.

Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων και των πτωχεύσεων, σε τριμηνιαία βάση, παρέχει επίκαιρες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπακόλουθα του οικονομικού κλίματος – προσδοκιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικότερα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19).

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει:

· Τριμηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) για το Α’ τρίμηνο των ετών 2020 και 2021.

· Τριμηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή (NUTS 1) / κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης, για το Α’ τρίμηνο 2021.

· Διαγραμματική απεικόνιση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά εβδομάδα των περιόδων Α’ τρίμηνο 2020 και 2021.

· Τριμηνιαία στοιχεία για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το Α’ τρίμηνο 2020 και 2021.

Μεταβολή του πλήθους των νέων εγγραφών επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) και των πτωχεύσεων, Α’ τρίμηνο 2020 / Α’ τρίμηνο 2021 (Πίνακας 1)

  • Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 26.441, παρουσιάζοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 23.033.
    Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το Α’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020 καταγράφηκε στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία (61,6%) και στον τομέα Κατασκευές (39,8%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (30,5%) και στον τομέα Μεταποίηση (14,5%).

  • Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 7. Αντίστοιχα, το Α’ τρίμηνο 2020 είχαν ανέλθει σε 6.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) (Πίνακας 2)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας είναι:

Βόρεια Ελλάδα: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 1.042 εγγραφές σε σύνολο 5.709.

Κεντρική Ελλάδα: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 1.671 εγγραφές σε σύνολο 5.696.

Αττική: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 2.224 εγγραφές σε σύνολο 10.455.

Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 2.319 εγγραφές σε σύνολο 4.581.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) (Πίνακας 3)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης είναι:

Ατομικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 5.396 εγγραφές σε σύνολο 18.294.

Προσωπικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 740 εγγραφές σε σύνολο 2.576.

Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας με 68 εγγραφές σε σύνολο 349.

Λοιπές Νομικές Μορφές: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας με 1.239 εγγραφές σε σύνολο 5.222.

Πίνακας 1: Πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ.2)

Α’ τρίμηνο 2020 και 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΣΜΕ)

ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Α’ τρίμηνο 2021 /

Πλήθος επιχειρήσεων ΣΜΕ

2018 (%)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός NACE

Αναθ. 2

Περιγραφή

Πλήθος επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ)

Α' τρίμηνο 2020

A' τρίμηνο 2021

Ετήσια

Μεταβολή

(%)

2021/2020

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

549.362

7.979.918

1,0

3.240

5.495

69,6

Β

Ορυχεία και Λατομεία

601

818.022

1,3

10

8

-20,0

Γ

Μεταποίηση

56.971

60.079.613

1,4

925

791

-14,5

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,

Φυσικού Αερίου, Ατμού και

Κλιματισμού

7.446

15.218.076

6,6

519

493

-5,0

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία

Λυμάτων, Διαχείριση

Αποβλήτων και

Δραστηριότητες Εξυγίανσης

1.940

1.589.009

2,1

35

40

14,3

ΣΤ

Κατασκευές

58.771

10.501.404

3,7

1.573

2.199

39,8

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο,

Επισκευή Μηχανοκίνητων

Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

227.461

119.120.916

1,7

3.793

3.815

0,6

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

60.059

16.407.258

1,4

771

836

8,4

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών

Παροχής Καταλύματος και

Υπηρεσιών Εστίασης

106.819

12.861.226

1,5

2.339

1.626

-30,5

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

16.372

10.780.423

6,8

690

1.115

61,6

Κ

Χρηματοπιστωτικές και

Ασφαλιστικές

Δραστηριότητες

16.856

16.714.150

2,2

391

379

-3,1

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

9.153

1.808.453

17,6

658

1.613

145,1

Μ

Επαγγελματικές,

Επιστημονικές και Τεχνικές

Δραστηριότητες

134.286

9.338.828

3,1

3.647

4.195

15,0

Ν

Διοικητικές και

Υποστηρικτικές

Δραστηριότητες

20.284

6.913.180

3,5

887

720

-18,8

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα,

Υποχρεωτική Κοινωνική

Ασφάλιση

1.033

435.792

2,7

52

28

-46,2

Ο

Εκπαίδευση

20.901

1.094.627

2,3

452

472

4,4

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

58.066

4.082.316

2,1

1.161

1.243

7,1

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

21.138

3.744.983

2,3

550

476

-13,5

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

38.736

1.282.250

1,7

1.081

643

-40,5

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

13.600

14.775

1,9

259

254

-1,9

Γενικό Σύνολο

1.419.855

300.785.219

1,9

23.033

26.441

14,8

Πίνακας 2: Πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, Α’ τρίμηνο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κωδικός NACE

Αναθ. 2

Περιγραφή

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΗΣΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΡΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26.441

5.709

5.696

10.455

4.581

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

5.495

994

1.671

511

2.319

Β

Ορυχεία και Λατομεία

8

*

*

*

-

Γ

Μεταποίηση

791

213

187

311

80

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

493

174

108

177

34

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,

Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

40

8

14

*

*

ΣΤ

Κατασκευές

2.199

524

521

816

338

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή

Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

3.815

1.042

751

1.659

363

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

836

165

157

432

82

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.626

343

417

537

329

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

1.115

216

168

662

69

Κ

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

379

70

43

241

25

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

1.613

306

309

841

157

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

4.195

919

689

2.224

363

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

720

121

155

330

114

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

28

*

*

22

*

Ο

Εκπαίδευση

472

121

94

227

30

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

1.243

239

192

720

92

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

476

64

75

284

53

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

643

150

115

313

65

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

254

34

25

134

61

* Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

«-» Δεν υπάρχουν εγγραφές νέων επιχειρήσεων.

Πίνακας 3: Πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και ανά κατηγορία Νομικής Μορφής, Α’ τρίμηνο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Κωδικός NACE

Αναθ. 2

Περιγραφή

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Ομόρρυθμες

Εταιρείες (ΟΕ),

Ετερόρρυθμες

Εταιρείες (ΕΕ))

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Εταιρείες

Περιορισμένης

Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμες

Εταιρείες (ΑΕ))

ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ

(Ιδιωτικές

Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες (ΙΚΕ),

Κοινοπραξίες κ.α.)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26.441

18.294

2.576

349

5.222

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

5.495

5.396

24

6

69

Β

Ορυχεία και Λατομεία

8

*

*

-

*

Γ

Μεταποίηση

791

519

104

14

154

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,

Φυσικού Αερίου, Ατμού και

Κλιματισμού

493

59

54

23

357

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,

Διαχείριση Αποβλήτων και

Δραστηριότητες Εξυγίανσης

40

*

11

*

20

ΣΤ

Κατασκευές

2.199

1.531

247

36

385

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

3.815

2.296

740

56

723

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

836

574

96

15

151

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.626

722

497

29

378

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

1.115

753

108

18

236

Κ

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

379

162

37

19

161

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

1.613

215

91

68

1.239

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

4.195

3.322

303

43

527

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

720

440

75

13

192

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα,

Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

28

20

*

-

*

Ο

Εκπαίδευση

472

411

*

*

43

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την

Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική

Μέριμνα

1.243

1.056

*

*

110

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

476

297

*

*

138

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

643

428

*

*

160

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

254

*

*

-

170

* Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

«-» Δεν υπάρχουν εγγραφές νέων επιχειρήσεων.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Νέες Επιχειρήσεις, ΕΛΣΤΑΤ, Έναρξη, Πτώχευση επιχείρησης