13/05/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Χρηματιστηριακοί δείκτες: Από τη θεωρία στην πράξη

Υπάρχουν αρκετοί χρηματιστηριακοί δείκτες, οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν τους επενδυτές να αξιολογήσουν το αν μια μετοχή είναι ελκυστική ή όχι για αγορά, ή με άλλα λόγια αν είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη.

Ο δείκτης P/E (όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του, τόσο ελκυστικότερη η αγορά μιας μετοχής, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί) προκύπτει από τη διαίρεση της τρέχουσας τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας.

Ο δείκτης της τιμής προς λογιστική αξία ή P/BV (όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του, τόσο ελκυστικότερη η αγορά μιας μετοχής, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί) προκύπτει από τη διαίρεση της τρέχουσας τιμής της μετοχής προς τα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή.

Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης (όσο υψηλότερη είναι η τιμή του, τόσο ελκυστικότερη η αγορά μιας μετοχής, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί) προκύπτει από τη διαίρεση του μερίσματος ανά μετοχή προς την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ και αυτό επί 100.

Ο δείκτης EV/EBITDA (όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του, τόσο ελκυστικότερη η αγορά μιας μετοχής, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί) προκύπτει από τον τύπο (Χρηματιστηριακή αξία εταιρείας συν καθαρός δανεισμός εταιρείας)/EBITDA.

Παράδειγμα: Αν η εταιρεία Α έχει 10.000.000 μετοχές με τρέχουσα τιμή μετοχής στο ΧΑ 5 ευρώ, ίδια κεφάλαια 25.000.000 ευρώ, καθαρό δανεισμό (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων μείον διαθέσιμα) 20 εκατ. ευρώ, EBITDA 15 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 3.000.000 ευρώ και μέρισμα 0,2 ευρώ ανά μετοχή, τότε:

P/E = (5 x 10.000.000) / 3.000.000 = 16,66

Μερισματική απόδοση = (0,2 / 5) x 100 = 4%

P/BV = 5 / (25.000.000 / 10.000.000) = 2

EV/EBITDA= (5 x 10.000.000 + 20.000.000) / 15.000.000 = 4,66

Η σύνθετη πραγματικότητα

Παρά το γεγονός ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία, δεν στερούνται μειονεκτημάτων και το μόνο βέβαιο είναι πως δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν σε σαφείς και ασφαλείς επενδυτικές επιλογές.

Ας πάρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα από την πράξη. Εξετάσαμε με βάση τους δείκτες P/E, P/BV και EV/EBITDA σε 67 μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με βάση τα οικονομικά τους αποτελέσματα κατά το έτος 2020 και το κλείσιμο τιμών της 6ης Μαΐου 2021. Πρόκειται για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών, αφού αφαιρέσαμε τις τράπεζες, τις ζημιογόνες εταιρείες και τις εισηγμένες που λόγω του αντικειμένου τους δεν εμφανίζουν EBITDA (πχ ασφαλιστικές).

Στους τρεις παρατιθέμενους πίνακες, εμφανίζονται οι είκοσι πιο «ελκυστικές» μετοχές με βάση κάθε έναν από τους προαναφερόμενους δείκτες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σημερινό άρθρο δεν έχει ρόλο οποιασδήποτε επενδυτικής συμβουλής, αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ο εντοπισμός πραγματικά υποτιμημένων δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση. Τι παρατηρούμε λοιπόν, εξετάζοντας τους τρεις πίνακες;

Πρώτον, κατά κανόνα η σύνθεση των είκοσι πιο ελκυστικών μετοχών με βάση το έναν δείκτη είναι πολύ διαφορετική όταν γίνεται με βάση έναν άλλον δείκτη. Έτσι, με εξαίρεση μία ή δύο περιπτώσεις μετοχών που συγκαταλέγονται στην πρώτη 20άδα και στους τρεις δείκτες και με άλλες 2-3 που περιλαμβάνονται στην πρώτη εικοσάδα των δύο εκ των τριών δεικτών, υπάρχει σαφέστατη διαφοροποίηση μετοχών ανάλογα με το δείκτη που κάθε φορά επιλέγουμε. Μάλιστα, η διαφοροποίηση θα ήταν πολύ πιο έντονη αν δεν περιοριζόμαστε στις κερδοφόρες εταιρείες του ΧΑ για το 2020, αλλά περιλαμβάναμε και τις ζημιογόνες (πολλές από τις τελευταίες θα είχαν πολύ καλύτερη κατάταξη με βάση το δείκτη P/BV).

Δεύτερον, στις πρώτες θέσεις περιλαμβάνονται εταιρείες που σημείωσαν πέρυσι υψηλά έκτακτα (μη επαναλαμβανόμενα) κέρδη, ή δεν συμπεριλαμβάνονται εταιρείες, που το 2020 υποχρεώθηκαν σε έκτακτες (μη επαναλαμβανόμενες) λογιστικές ζημίες-απομειώσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των δεικτών είναι παραπλανητικά.

Τρίτον, κανένας από τους τρεις δείκτες δεν συνεκτιμά πολύ σημαντικούς παράγοντες για την αποτίμηση μιας εταιρείας, όπως για παράδειγμα το αν διανέμουν μερίσματα στους μετόχους τους, ή αν οι μελλοντικές προοπτικές της είναι ανοδικές (υποεκτιμώνται οι επιχειρήσεις με υψηλό growth), ή το ποιος είναι ο βαθμός του μελλοντικού της πιθανού κινδύνου. Ειδικότερα, κανείς από τους προαναφερθέντες δείκτες δεν συνεκτιμά ότι το 2020 ήταν έτος πανδημίας, οπότε κάποιες εταιρείες που επλήγησαν καίρια από την covid-19 έχουν σαφή περιθώρια να ανακάμψουν κατά τα επόμενα χρόνια.

Τέταρτον, κανένας δείκτης δεν συνεκτιμά το αν οι μετοχές αυτές έχουν ικανοποιητική εμπορευσιμότητα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ή όχι.

Με άλλα λόγια, χρειάζεται ένα «έμπειρο μάτι» το οποίο θα συνεξετάσει το σύνολο των χρηματιστηριακών δεικτών, θα εστιάσει στους κατά περίπτωση σπουδαιότερους (μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο, ή ανάλογα με τη συγκυρία. Πχ σε μια περίοδο μηδενικών επιτοκίων, ίσως μια διατηρήσιμη μερισματική απόδοση της τάξεως του 3%-4% να θεωρηθεί σημαντικότερη από ένα P/E που υπερβαίνει το μέσο όρο της αγοράς) και θα συνεκτιμήσει μια σειρά άλλων παραγόντων, με κυριότερο τις προοπτικές κάθε επιχείρησης. Όλη αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση.

Επιπλέον, προτιμότερο για έναν επενδυτή είναι να μην επιλέγει σπασμωδικά δύο-τρεις μετοχές, αλλά να «χτίζει» χαρτοφυλάκιο τίτλων, το οποίο θα έχει μεσομακροπρόθεσμη προοπτική και θα είναι προσαρμοσμένο στο δικό του επενδυτικό προφίλ και στις δικές τους ανάγκες ρευστότητας.

Εισηγμένες: Κατάταξη με δείκτη P/E

Εταιρεία

P/E

Πλαστικά Θράκης

5.68

Αλουμύλ

7.78

Δομική Κρήτης

8.26

Revoil

9.43

AVE

9.86

Flexopack

10.18

Πλαστικά Κρήτης

10.47

Μύλοι Κεπενού

10.47

Αφοί Κορδέλλου

11.1

ΕΛΒΕ

11.71

Medicon Hellas

12.09

Παΐρης

12.26

ΕΛΤΟΝ Χημικά

12.45

Πετρόπουλος

12.77

Εβροφάρμα

13.48

Καραμολέγκος

13.56

ΟΛΘ

14.05

Τζιρακιάν

14.44

ΕΥΑΘ

14.9

JUMBO

15.21

Εισηγμένες: Κατάταξη με βάση το P/BV

Εταιρεία

P/BV

Moda Barno

0.47

Μύλοι Λούλη

0.49

Έλαστρον

0.5

Αφοί Κορδέλλου

0.51

Μουζάκης

0.54

Καραμολέγκος

0.66

Μύλοι Κεπενού

0.67

ΔΕΗ

0.68

Δρομέας

0.69

Βογιατζόγλου

0.71

Medicon Hellas

0.78

ΕΛΤΟΝ Χημικά

0.81

ΕΛΙΝΟΙΛ

0.84

Πλαίσιο

0.88

Δομική Κρήτης

0.92

Viohalco

0.94

ΕΥΑΘ

0.95

AS Company

0.98

Κτήμα Λαζαρίδη

0.98

Βιοκαρπέτ

0.98

Εισηγμένες: Κατάταξη με βάση το EV/EBITDA

Εταιρεία

EV/EBITDA

Πλαίσιο

3.38

Πλαστικά Θράκης

3.45

ΕΛΒΕ

3.54

Καρέλιας

4.12

ΕΥΑΘ

4.2

Autohellas

4.86

AS Company

4.93

Flexopack

5.01

Medicon Hellas

5.09

Καραμολέγκος

5.38

ΟΛΘ

5.73

Πλαστικά Κρήτης

5.94

Revoil

6.04

ΔΕΗ

6.06

ΟΤΕ

6.51

Βογιατζόγλου

6.66

Δομική Κρήτης

6.87

Ίλυδα

7.15

Τιτάν

7.16

Quest Holdings

7.55comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδυτές, Χρηματιστηριακοί δείκτες