11/05/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ασφάλιση μισθωτών Μηχανικών σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν.4756/2020 και με την αρ. 8/2021 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ

Υπαγόμενα πρόσωπα

Α) Μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα (αρχιτέκτονες – Πολιτικοί μηχανικοί – μηχανολόγοι κλπ. Μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου.

Β) Υπομηχανικοί των σχολών Ν.3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν.915/79) εφ’ όσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί.

Γ) Έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 Κ.Ν. 1028/80

Ασφαλιστικές εισφορές

Α) Κλάδος κύριας σύνταξης

Νο. 1

Εισφορά ασφαλισμένου

Εισφορά εργοδότη

Σύνολο

6,67%

13,33%

20%

Β) Κλάδος υγειονομικής περίθαλψης

Νο.2

Κλάδοι ασφάλισης

Ασφαλισμένος

εργοδότης

Σύνολο

Ασθένεια σε είδος

2,15%

4,30%

6,45%

Ασθένεια σε χρήμα

0,40%

0,25%

0,65%

Σύνολο

2,55%

4,55%

7,10%

Γ) Συνεισπρατόμενα από 1/1/2021 έως 31/12/2021

Νο.3

Συνεισπρατώμενοι κλάδοι

Εισφορά ασφαλισμένου

Εισφορά εργοδότη

Σύνολο

ΟΑΕΔ(ανεργία)ΛΑΕΚ

ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ

1,65%

1,41%

3,06%

Σύνολο

1,65%

1,41%

3,06%

Δ) Επικουρική ασφάλιση

Από 1/1/2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ οι μισθωτοί μηχανικοί στον ιδιωτικό τομέα και οι απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1/1/2020-31/5/2022

Νο.4

Ασφαλιστ. κατηγορίες

Πλασματικές αποδοχές

Εισφορά ασφαλισμένου 3,25%

Εισφορά εργοδότη 3,25%

Σύνολο

1η

€ 646,15

€ 21,00

€ 21,00

€ 42,00

2η

€ 784,60

€ 25,50

€ 25,50

€ 51,00

3η

€ 938,46

€ 30,50

€ 30,50

€ 61,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1/6/2022 Κ’ ΕΦΕΞΗΣ

Νο.5

Ασφαλιστ. κατηγορίες

Πλασματικές αποδοχές

Εισφορά ασφαλισμένου 3%

Εισφορά εργοδότη 3%

Σύνολο

1η

€ 650,00

€ 19,50

€ 19,50

€ 39,00

2η

€ 783,30

€ 23,50

€ 23,50

€ 47,00

3η

€ 933,30

€ 28,00

€ 28,00

€ 56,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2020 Κ’ ΕΦΕΞΗΣ

Νο.6

Ασφαλιστ. κατηγορίες

Πλασματικές αποδοχές

Εισφορά ασφαλισμένου 4%

Εισφορά εργοδότη 0%

Σύνολο

1η

€ 650,00

€ 26,00

€ 26,00

2η

€ 775,00

€ 31,00

€ 31,00

3η

€ 925,00

€ 37,00

€ 37,00

Επισημάνσεις για επικούριση και πρόνοια

1)Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων και συγκεκριμένα από 1/1/2020-30/6/2020 οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η κατηγορία και για τους δύο κλάδους (επικούριση και πρόνοια).

Από 01/07/2020 και μετά επιλέγουν ελεύθερα σε ποια ασφαλιστική κατηγορία επιθυμούν να υπαχθούν με αίτημα προς τον εργοδότη. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

2)Αίτημα του εργαζόμενου στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το έτος.

3)Η καταβολή εισφορών στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα. Δηλαδή καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας ακόμα και όταν ο εργαζόμενος δεν απασχοληθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα.

4)Με δεδομένη την υπαγωγή σε ασφαλιστικές κατηγορίες για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών των εν λόγω κλάδων ασφάλισης για επιδόματα εορτών και άδειας.

Ε) Ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματικού κινδύνου

Νο.7

Ασφαλιστ. κατηγορίες

Πλασματικές αποδοχές

Εισφορά ασφαλισμένου 4%

Εισφορά εργοδότη 0%

Σύνολο

1η

€ 650,00

€ 26,00

€ 26,00

2η

€ 775,00

€ 31,00

€ 31,00

3η

€ 925,00

€ 37,00

€ 37,00

Εισφορά ασφαλισμένου

Εισφορά εργοδότη

Σύνολο

0%

1%

1%


Βάση υπολογισμού εισφορών

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους κλάδους σύνταξης-υγειονομικής περίθαλψης-συνεισπρατομένων και επαγγελματικού κινδύνου υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με εξαίρεση της κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου-γεννήσεως τέκνου-θανάτου-βαριάς αναπηρίας: για τους κλάδους επικούρισης και πρόνοιας λαμβάνονται υπόψη πλασματικά ποσά αποδοχών ανά ασφαλιστική κατηγορία.

Ανακεφαλαίωση εισφορών

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1/1/2021-31/21/2021

Νο.8

Κλάδοι ασφάλισης

Εισφορά ασφαλισμένου

Εισφορά εργοδότη

σύνολο

Βάσεις υπολογισμού εισφορών

σύνταξη

6,67

13,33%

20%

Αποδοχές εργαζ.

Ασθένεια σε είδος

2,15%

4,30%

6,45%

-//-

Ασθένεια σε χρήμα

0,40%

0,25%

0,65%

-//-

Συνεισπρατόμενες

1,65%

1,41%

3,06%

-//-

Μερικό σύνολο 1

10,87

19,29%

30,16%

-//-

επικουρική ΕΤΕΑΕΠ

3,25%

3,25%

6,50%

Πλασματικές αποδοχές

Πρόνοια ΕΤΕΑΕΠ

4%

-

4%

-//-

Επαγ. κίνδυνος

1%

1%

Αποδοχές εργ.

Γενικό σύνολο

18,12%

23,54%

41,66%

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά είναι €6.500,00 μηνιαίως. Αποσυνδέεται από τον βασικό μισθό και παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση ή μείωση του βασικού μισθού των εργαζομένων.

Απεικόνιση ασφάλισης και έναρξη εφαρμογής της νέας κωδικοποίησης

Ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων όσον αφορά την ένταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες των μισθωτών μηχανικών για τον κλάδο επικούρισης ανατρέχει από 1/1/2020.

Ο χρόνος όμως εφαρμογής της νέας διαδικασίας απεικόνισης στην ΑΠΔ είναι η 1/1/2021 (μισθολογική περίοδος Ιανουάριος του 2021). Η νέα κωδικοποίηση που δημιουργήθηκε ενσωματώνει και τους δύο κλάδους επικούρισης ( κλάδος επικούρισης – κλάδος πρόνοιας )

Δηλαδή δημιουργήθηκαν νέοι ΚΑΔ –ΚΩΔ.ΕΙΔ.-ΚΠΚ που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ανάλογα με την κατάταξη στις 3 ασφαλιστικές κατηγορίες των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

Παράδειγμα πλήρους απασχόλησης

Μισθωτός μηχανικός ενταγμένος στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και για τους δύο κλάδους (επικουρική και πρόνοια) με τύπο αποδοχών 01 και με πλήρη ασφάλιση (χωρίς εξαιρέσεις) και χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΔ

Νο.9

18

ΑΡΙΘΜ.ΠΑΡΑΡΤ.ΚΑΔ

0062

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΦΚΑ 8/2021

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ

000494

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

986

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1Ος/2021

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

€ 1.000,00

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ.

€ 155,70

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔ.

€ 213,90

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤ.ΕΙΣΦΟΡ.

€ 369,60

Σημείωση

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει άλλο συνδυασμό ασφάλισης για τους κλάδους επικούρισης και πρόνοιας θα πρέπει να γίνει επιλογή της αντίστοιχης κωδικοποίησης από τις αναφερόμενες στα παραρτήματα της εγκυκλίου ΕΦΚΑ 8/2021.

Παράδειγμα μερικής / εκ περιτροπής απασχόλησης

Μισθωτός μηχανικός με καθεστώς μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης, ενταγμένος στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για τους κλάδους επικούρισης και πρόνοια με πλήρη ασφάλιση (χωρίς εξαιρέσεις και επαγγελματικό κίνδυνο).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΔ

Νο.11

18

ΑΡΙΘΜ.ΠΑΡΑΡΤ.ΚΑΔ

0062

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΦΚΑ 8/2021

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ

000494

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1026

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1Ος/2021

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

€ 500,00

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ.

€ 103,45

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔ.

€ 119,85

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤ.ΕΙΣΦΟΡ.

€ 223,30

Απεικόνιση ασφάλισης για τύπους αποδοχών 03ΔΧ-04ΔΠ κλπ.
Γίνεται με πρόσθετη εγγραφή

Λόγω του ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για τους κλάδους επικούρισης και πρόνοιας για αποδοχές που αφορούν ΔΧ(003), ΔΠ(004), ΕΑ(005) καθώς και για αποδοχές υπερωριακής απασχόλησης, ασθένειας/ ανυπαίτιου κωλύματος παροχής εργασίας, bonus κλπ.η απεικόνιση των αποδοχών γίνεται με ΚΠΚ που δεν εμπεριέχουν τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Έστω αποδοχές ΔΧ € 1.000,00 2021

Εισφορές ασφαλισμένου

€ 1.000,00* 10,87% = €108,70

Εισφορές εργοδότη

€ 1.000,00* 19,29% = €192,90

Συνολικές εισφορές €301,60

18

ΑΡΙΘΜ.ΠΑΡΑΡΤ.ΚΑΔ

0071

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΦΚΑ 8/2021

(τελευταία σελίδα)

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ

000492

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1022

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

003

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

€ 1000,00

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ.

€ 108,70

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔ.

€ 192,90

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤ.ΕΙΣΦΟΡ.

€ 301,60

Διαχείριση ασφάλισης μηχανικών με μπλοκάκι αρθ.39 παρ.9

Για τους μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ.9) έχουμε διακριτές κωδικοποιήσεις ως εξής:

Κωδικοποίηση με την ΕΦΚΑ 17/2017

Α) Για κλάδους κύριας σύνταξης ή υγειονομικής περίθαλψης ισχύει η κωδικοποίηση, η αναφερόμενη στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ 17/2017


Κωδικοποίηση με την ΕΦΚΑ 8/2021 παράρτημα 3

Β) Για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ισχύει η κωδικοποίηση της εγκυκλίου ΕΦΚΑ 8/2021 (παράρτημα) 3


Κωδικοποίηση με την ΕΦΚΑ 48/2021 παράρτημα 3

Γ) Για τον κλάδο πρόνοιας ισχύει η κωδικοποίηση της εγκυκλίου ΕΦΚΑ 48/2020 (παράρτημα 27)

Παράδειγμα

Μηχανικός με μπλοκάκι με μηνιαίες αμοιβές € 1.000,00 μηνιαίως έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο επικούρισης και πρόνοιας.

Η ΑΠΔ του 1ου/2021 θα είναι μια αλλά απαιτούνται τρεις εγγραφές ανά ασφαλισμένο ως κατωτέρω:

ΑΠΔ 1ου/2021

1η εγγραφή για συντ.-ασθεν.

2η εγγραφή για επικουριση

3η εγγραφή πρόνοια

18

Αριθμ. Παρ. ΚΑΔ

0/00800

0/00800

0/00800

30

Κωδ. Ειδ.

000803

000653

000481

32

Πακ. Καλ.

083

2190

499

33

Μισθ. Περ.

Ιαν./21

Ιαν./21

Ιαν./21

Παράρτημα 3 ΕΦΚΑ 8/2021

36

Τύπος απ.

01

01

01

37

Ημ. Ασφ.

25

25

25

39

Αποδοχές

1.000,00

646,15

650,00

40

Εισφ. Ασφ.

92,20

21,00

26,00

41

Εισφ. Εργ.

178,80

21,00

0,00

42

Συν. Εισφ.

271,00

42,00

26,00

46

Κατ. Εις.

271,00

42,00

26,00

1η ασφαλιστική κατηγορία

σημείωση

Στο πεδίο 39 της ΑΠΔ (αποδοχές) όσον φορά τον κλάδο επικούρισης και πρόνοιας καταχωρούνται οι πλασματικές αποδοχές, ανάλογα με την επιλεγείσα κατηγορία από τον ασφαλισμένο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφάλιση, Αρχιτέκτονας > Μηχανικός-Αρχιτέκτονας, απεικόνιση ασφάλισης, Επαγγέλματα > Μηχανικός, Πολιτικός μηχανικός