29/04/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε η Αριθμ. 12699 ΕΞ 2021/27-4-2021 «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας ληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

Στην απόφαση αναφέρεται:
«Άρθρο 1

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία των περ. α΄ και β’ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:

i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:

- Α.Φ.Μ.

- Δ.Ο.Υ.

- Επώνυμο

- Όνομα

- Ονοματεπώνυμο πατρός

- Ονοματεπώνυμο μητρός

- Ημερομηνία γέννησης»

- Τόπος γέννησης

- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας

- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

- Επωνυμία

- Διακριτικός τίτλος

- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας

- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων:

α) στο Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)» του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβεβαίωση και καταχώριση στα Μητρώα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, αντίστοιχα, των στοιχείων προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 82 του ν. 4182/2013 για τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομιές και, ιδίως, των διαθετών, δωρητών, κληρονομούμενων, εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, διαχειριστών και μισθωτών κοινωφελών περιουσιών, διοικητών κοινωφελών ιδρυμάτων, προμηθευτών και μελών επιτροπών διαγωνισμών,

β) στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο επιχειρήσεων και αδειών» της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αφενός για την επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων και Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και του Μητρώου παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αφετέρου για τον καταλογισμό και τη βεβαίωση των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που οφείλουν να καταβάλουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις,

γ) στο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ» για την ταυτοποίηση προσώπων κατά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και, ιδίως, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών προεγγραφής και έναρξης

ασφάλισης, μεταβολής και λήξης ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

δ) στα πληροφοριακά συστήματα των ΕΛΚΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντίστοιχα, για την άντληση των στοιχείων των μελών ΔΕΠ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής απόφασης (Β΄ 5351),

ε) στα πληροφοριακά συστήματα των ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την επιβεβαίωση στοιχείων συναλλασσομένων στο πλαίσιο ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών και είσπραξης εσόδων,

στ) στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004, όπως έχουν αντικατασταθεί από τον ν. 4735/ 2020 (Α΄ 197).

Άρθρο 2 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περ. α΄ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Α.Φ.Μ.

- Α.Δ.Τ.

- Πρώτο Επώνυμο

- Δεύτερο Επώνυμο (εάν υπάρχει)

- Όνομα

- Πατρώνυμο

- Όνομα μητρός

- Ημερομηνία γέννησης

στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα:

α) στο «ΟΠΣ Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την επιβεβαίωση των στοιχείων των εκλογέων που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού, σύμφωνα με τον ν. 4648/2019, β) στο πληροφοριακό σύστημα «Έκδοσης Αδειών

Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.)» των Λιμενικών Αρχών, για την επιβεβαίωση των στοιχείων των αιτούντων άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ. 514.1/29-4-2013 (Β΄ 1151) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).

Δείτε την απόφαση εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.