21/04/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Παρατηρήσεις επί της τροπολογίας για τη συμμετοχή των δικηγόρων και λογιστών στην έκδοση συντάξεων

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει σε σχέση με την ήδη δημοσιευθείσα σε σχέδιο διάταξη (τροπολογία) που αφορά στη συμμετοχή δικηγόρων και λογιστών στην διαδικασία έκδοσης συντάξεων.

Το Δικηγορικό Σώμα όπως έχει εκφραστεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων της 4.4.2021 και του ΔΣ του ΔΣΑ της 6.4.2021, διάκειται θετικά στην πρόθεση της Πολιτείας να αναθέσει μέρος της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων σε δικηγόρους.

Ο δικηγόρος ως δημόσιος λειτουργός μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, που ταλαιπωρεί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που αναμένουν μέχρι και πάνω από 5 χρόνια για λήψη της σύνταξής τους.

Οι όροι που έθεσε η Ολομέλεια και το ΔΣ του ΔΣΑ είναι οι ακόλουθοι:

- Η επιμόρφωση και κατάρτιση των δικηγόρων θα γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με δικό του προσωπικό και δαπάνες. Η Ολομέλεια θα παρέχει μόνο υποστηρικτική συνδρομή, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων.

Η απαίτηση αυτή δεν φαίνεται να τηρείται στο σχέδιο διάταξης που έχει ήδη διαρρεύσει και είναι αυτή που θα δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα, καθόσον οι Σύλλογοι δεν έχουν την τεχνογνωσία, την πρόσβαση στα μη συνδεόμενα μεταξύ τους πολλαπλά συστήματα του e-ΕΦΚΑ (παλαιά μητρώα ταμείων, ΟΠΣ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, σύστημα ΑΠΔ κλπ ΚΕΑΟ κλπ), ούτε την ειδίκευση στις πολλαπλές διαδικασίες – νομοθεσίες των μεγάλων παλαιών ταμείων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΝ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΟΓΑ, ΝΑΤ και των πολλών επικουρικών και προνοίας.

Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ το εγχείρημα είναι καταδικασμένο στην αποτυχία.

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι δικηγόροι που θα συμμετέχουν δεν έχουν δει ποτέ φάκελο ασφαλισμένου, προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αλληλογραφία μεταξύ Ταμείων για διαδοχική ασφάλιση, συνταξιοδοτική πράξη, απόφαση προσωρινής κλπ. Πολύ περισσότερο δεν είχαν και δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα για εξαγωγή στοιχείων αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου.

Για την βιωσιμότητα και επιτυχία του εγχειρήματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη και ενδελεχής εκπαίδευση-επιμόρφωση των δικηγόρων, αλλά και η ύπαρξη Helpdesk για την καθημερινή επίλυση των προβλημάτων, από στελέχη της Κοινωνικής Ασφάλισης με ιδιαίτερη εμπειρία στις ως άνω διαδικασίες.

Επίσης όπως είχα γράψει σε προηγούμενο άρθρο μου Υπουργείο και e-ΕΦΚΑ έπρεπε να επιλύσουν μερικά προαπαιτούμενα, όπως, επικοινωνία και αλληλεπίδραση συστημάτων, ενημέρωση μηχανογραφικών εφαρμογών για έκδοση συντάξεων παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών σε ΝΠΔΔ και πολλά άλλα, για τα οποία δεν υπάρχει ορίζοντας υλοποίησης.

- Οι δικηγόροι δεν συνδέονται με ουδεμία έννομη σχέση με τους πολίτες και η μόνη επικοινωνία μαζί τους θα είναι αποκλειστικά και μόνο για τυχόν συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της υπόθεσής τους.

Σημαντικότατη παράμετρος που όχι μόνον δεν εκπληρώνεται, αντιθέτως προβλέπεται η ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο επιλογής του συνταξιούχου, ενώ την αμοιβή θα καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση αυτή έχει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας.

  • Δεν συνάδει με τον Κώδικα Δικηγόρων η τριγωνική αυτή σχέση. Ούτε είναι ηθικό και δίκαιο ο ασφαλισμένος να βαρύνεται με την επίσπευση της αίτησής του, για την καθυστέρηση της οποίας άλλος φέρει την ευθύνη.
  • Είναι προφανές ότι με τη λύση αυτή, δεν διασφαλίζεται η τήρηση της σειράς του πρωτοκόλλου, δηλαδή να εξεταστούν πρώτα οι παλιότερες αιτήσεις, πράξη που συνιστά και το πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 107 του Υπαλληλικού Κώδικα. (ια) ….. η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων)
  • Τεχνικά θα δημιουργηθεί ένα χάος, διότι όλοι θα σπεύσουν να επιλέξουν δικηγόρο, αμέσως με την έναρξη εφαρμογής της διάταξης και οι διαδικασίες θα δρομολογούνται χωρίς καμία σειρά.
  • Είναι λίαν πιθανόν να συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος υποθέσεων σε μεγάλες εταιρείες, που με διαφημίσεις και άλλα μέσα θα προσελκύσουν τους συνταξιούχους.

- Η διαφάνεια και η αξιοκρατία στην ανάθεση των υποθέσεων. Η επιλογή των δικηγόρων, στους οποίους θα ανατίθεται μία υπόθεση, θα πρέπει να γίνεται με κλήρωση από τον κατάλογο των όσων δικηγόρων θα έχουν υποστεί τη σχετική ειδική επιμόρφωση - ενημέρωση στα συστήματα του ΕΦΚΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενική επιλογή και να αποφεύγονται συχνά παρατηρούμενες παθογένειες του συστήματος. Νέα υπόθεση θα ανατίθεται στον ίδιο δικηγόρο, μετά την εξάντληση των δικηγόρων του καταλόγου.

Το Δικηγορικό Σώμα δεν μπορεί να συμβάλλει με την παρουσία του σε μια διαδικασία που τίθεται με όρους ανέλεγκτης αγοράς! Η διαφάνεια και η αξιοκρατία, μέσω ενός αδιάβλητου συστήματος, στην ανάθεση των υποθέσεων με τήρηση σειράς αρχαιότητας αιτήματος ασφαλισμένου, είναι αδιαπραγμάτευτη.

- Η αποζημίωση των δικηγόρων για το έργο που θα επιτελούν θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη των δυσκολιών της υπόθεσης. Θα πρέπει να καταβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από την παράδοση του φακέλου και να είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεπίδεκτη συμψηφισμού έναντι πάντων.

Το δεύτερο εδάφιο φαίνεται να τηρείται, ενώ απομένει ο ορισμός των ποσών της αμοιβής που θα πρέπει να είναι εύλογη και να καταβάλλεται άμεσα.

- Η άνω αποζημίωση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή συμμετοχή στην αποζημίωση αυτή.

Η ως άνω προϋπόθεση εκπληρώνεται, αν και η ρύθμιση αφήνει κάποιο περιθώριο να καταβάλει αμοιβή και ο ασφαλισμένος.

- Η εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Η ως άνω προϋπόθεση εκπληρώνεται.

- Η ευθύνη του δικηγόρου

Η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του δικηγόρου μαζί με τον ασφαλισμένο για την επιστροφή των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων μαζί με την χρηματική ποινή αποτελούν τεράστιο βάρος για το δικηγόρο, που θα έχει να αντιμετωπίσει πολύπλοκες περιπτώσεις που εκκρεμούν χρόνια, ελλιπή στοιχεία, αντικρουόμενες διατάξεις και άλλα εμπόδια που συχνά ενυπάρχουν σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις. Θα πρέπει η διάταξη να αναμορφωθεί.

- Η ισχύς των συντασσομένων σχεδίων ως Διοικητικών Πράξεων χωρίς έλεγχο και υπογραφή από το αρμόδιο προς τούτο Όργανο του e-ΕΦΚΑ μετά την πάροδο άπρακτης προθεσμίας 30 ημερών, εγείρει ζητήματα νομιμότητας και ίσως συνταγματικότητας της ρύθμισης

Έχει τα περιθώρια η Πολιτεία να βελτιώσει τη ρύθμιση και να ακούσει τους ειδικούς της Κοινωνικής Ασφάλισης, τους Επιστημονικούς Συλλόγους και τα Σωματεία των Εργαζομένων, ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Η βιωσιμότητα του σχεδίου θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη σε ένα αρμονικό πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων παραγόντων.

Μια λύση είναι η γνωστή που χρησιμοποιούμε επί σειρά ετών οι Δικηγορικοί Σύλλογοι με διάθεση δικηγόρων στα Ταμεία μας:

Συνεργεία δικηγόρων και λογιστών ανά υποκατάστημα που έχει καθυστερήσεις, και ανάθεση φακέλων -εκκρεμοτήτων με σειρά αρχαιότητας αιτήματος, υπό την επίβλεψη και τελική έγκριση του αρμοδίου Προϊσταμένου. Κι όλα αυτά, αφού έχει προηγηθεί πλήρης εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή σε όλες τις ειδικές διαδικασίες, πράξεις και συστήματα. Η λύση αυτή είναι συμβατή με το άρθρο 103 του ν.4670/2020 ως ισχύει!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επαγγέλματα > Δικηγόρος, Τροπολογία, Απονομή σύνταξης, Εκκρεμείς συντάξεις, Επαγγέλματα > Λογιστής