28/02/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Μετατάξεις Αγροτών. Το έργο συνεχίζεται.....

Διευκρινίσεις βάση της Ε.2046/24-02-2021

Αλλαγές του αρθ. 41 του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τη μετάταξη αγρότη ή/και την παραμονή του στο ειδικό καθεστώς μετά την κοινοποίηση του άρθρου 34 του Ν.4772/2021 όπως ισχύει από 25/1/2021 συμφώνα με την παρ 4 αρθ. 49 του Ν. 4772/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4772/2021 τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και προστέθηκαν τα εξής:

«6. [...] Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, ενώ πρόστιμα του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται, για το φορολογικό έτος 2021, να παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων μεταβολών της παρούσας και να ορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων.[.] Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται έως τις 31.3.2021 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών της παρούσας που υποβάλλονται κατά νόμο μέχρι την 31.1.2021.».

- Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίοι κατά τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 υποχρεούνταν σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς αποκλειστικά λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών από επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και οι οποίοι δεν μετατάχθηκαν, ως όφειλαν, μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται έως και τις 31.3.2021

Δηλαδή εξετάζονται τα ποσά των επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που εισπράχθηκαν στις χρήσεις 2017 - 2018 - 2019. Εάν ήταν άνω των 5000ευρώ όφειλαν να είχαν μεταταχτεί στο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ το 2018-2019-2020 αντίστοιχα....

Εφόσον ΔΕΝ το έπραξαν τότε... έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να εμφανιστούν στο Τμήμα Μητρώο της ΔΟΥ που ανήκουν έως 31/03/2021 και να κάνουν την υποχρεωτική μετάταξη στο Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ ως όφειλαν χωρίς πρόστιμο!

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η δυνατότητα/ευκαιρία δίνεται μόνο για την υποχρεωτική μετάταξη λόγω υπέρβασης του ένος μονο κριτηρίου - Ύψος Εισπραχθέντων επιδοτήσεων άνω των 5000 ευρώ- και μόνο!

Συνεπώς,τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος είχαν υποχρέωση να προβούν σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος.

Σημαντική Πληροφορία!! Στον έλεγχο των ποσών των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν στις εν λόγω χρήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή όχι λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).

Διευκρινίζεται επίσης, ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π.

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας deminimis, καθώς και η έκτακτη αποζημίωση λόγω Covid 19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα ανώτερο δεν εφαρμόζονται απο τους παρακάτω αγροτες:

ΔΕΝ θα προβούν σε υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς όσοι αγρότες πληρούν κατα την 1/1/2021 τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρθ 41 του Κώδικα ΦΠΑ- δηλαδή όσοι αγρότες κατά το φορολογικό έτος 2020 πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Εν κατακλείδι,

  • Όσοι αγρότεςείχανυποχρέωση να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς λόγω ΜΟΝΟ των επιδοτήσεων τα φορολογικά έτη 2018-2019-2020 και δεν το έπραξαν να το κάνουν τώραχωρίς την επιβολή προστίμου και έως 31/3/2021!

  • Όσοι αγρότες είχαν προβεί σε αύτη την κίνηση πριν τις 25/1/2021(Δήλωση μετάταξης αποκλειστικά λόγω της είσπραξης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ) και τους έχειεπιβληθείπρόστιμο θα προβούν στις ανάλογες ενέργειες για την ακύρωση ή επιστροφή του!

  • Όσοι αγρότες κατά την 1/1/2021 πληρούν προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς (εξετάζοντας τα κριτήρια για το φορολογικό έτος 2020) δεν θα προβούν σε αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης!Θα παραμείνουν στο ειδικόκαθεστώς και για το 2021.....

  • Όσοι αγρότες έπρεπε να είχαν μεταταχτεί στο κανονικό καθεστώς λόγω υπέρβασης του ορίου των 15000 ευρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών ΔΕΝ έχουν τα ανωτέρω ευεργέτημα ..... Θα προβούν στη δήλωσημετάταξης (εάν δεν την έχουν καταθέσει...) με τις ανάλογες συνέπειες/πρόστιμα...

  • Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνονται έως και τις 31.3.2021 οι προθεσμίες για την υποβολή όλων των δηλώσεων μεταβολών της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, για τη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών και αντίστροφα.

Η νομοθεσία δεν περικλείει μέσα τους αγρότες που δεν επέλεξαν κάποιο καθεστώς ΦΠΑ όπως ορίζει η νομοθεσία από 1/1/2017. Δηλαδή η νομοθετική ρύθμιση δεν αναφέρει τις περιπτώσεις των αφανών αγροτών που ίσως όφειλαν να έχουν μεταταχθεί στα βιβλία. Αναμένουμε και διευκρινιστικές επί του θέματος.

Με την ευκαιρία, μια διευκρίνηση και για το χρόνο φορολόγησης των επιδοτήσεων με βαση το αρθρο 33 του Ν 4772/2021!!

Στο άρθρο 33 του ν 4772/2021 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1:

“4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.”

Το άρθρο 33 δίνει την πολυπόθητη λύση στο θέμα των συμπληρωματικών δηλώσεων λόγω αγροτικών επιδοτήσεων που της φορολογούσαμε στο έτος που ανήκουν και όχι στο έτος που εισπράττονται. Τροποποιεί το άρθρο 8 του ν. 4172/2013

Συγκεκριμένα η παράγραφος 4 του άρθρου 8 όριζε:

“Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.”

Με την τροποποίηση συμπληρώθηκε ότι για τις αγροτικές ενισχύσεις ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος είσπραξης τους. Μόνο στις περιπτώσεις ενστάσεων και δικαστικών αποφάσεων δύναται να φορολογούνται στον χρόνο που ανάγονται.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μετάταξη αγροτών