25/02/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων

ΚΟΥΣΟΥΝΗ Γ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Οικονομολόγος, M.Sc.
ΜΑΚΡΗ Α. ΦΩΤΕΙΝΗ, Λογίστρια - Φοροτεχνικός

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων είναι όταν οι παραγωγοί εκτός από τις απευθείας πωλήσεις στον τελικό πελάτη, καταφεύγουν στην επιλογή της προώθησης στην αγορά από τρίτα πρόσωπα στην εν λόγω χώρα.

Νόμος 2859/2000 άρθρο 5: «Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομα του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά περίπτωση, αγοραστής ή πωλητής ως προς τον παραγγελέα».

Στην ΠΟΛ. 109/1987 ορίζεται ότι η πώληση αγροτικών προϊόντων που ενεργείται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος δεν θεωρείται παράδοση αγαθών και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α..

Με την προϋπόθεση πως η παράδοση γένεται προς άλλους υποκείμενους στον φόρο.

Επιβάλλεται όμως Φ.Π.Α. στην προμήθεια, και μόνο, που έχουν συμφωνήσει οι συνεταιρισμοί με τους αγρότες που λαμβάνουν οι πρώτοι και απεικονίζεται στην εκκαθάριση με τον συντελεστή του αγαθού.

H πώληση αγροτικών προϊόντων που ενεργείται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος δεν θεωρείται παράδοση αγαθών και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α..

Το ποσό που παρακρατά ο παραγγελιοδόχος από τον παραγγελέα και το οποίο είθισται να αποκαλείται ως «προμήθεια» θεωρείται έως σήμερα ότι συνιστά την αμοιβή του παραγγελιοδόχου για παροχή υπηρεσιών προς τον παραγγελέα.

Αναλυτικότερα, να αναφέρουμε ότι στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγαθών πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών και δεν πραγματοποιείται παροχή υπηρεσιών από τον παραγγελιοδόχο προς τον παραγγελέα.

Α) Παράδοση πρώτη (πραγματική) είναι αυτή που πραγματοποιεί ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του για λογαριασμό του παραγγελέα και αποτελεί εκροή του παραγγελιοδόχου,

Β) δεύτερη παράδοση (πλασματική) που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα στον παραγγελιοδόχο αποτελεί εκροή του παραγγελέα και εισροή του παραγγελιοδόχου.

Σύμφωνα με την Ε. 2181/2020 η αμοιβή του παραγγελιοδόχου περιλαμβάνεται στην τελική τιμή της πραγματικής παράδοσης του παραγγελιοδόχου προς τον εκάστοτε αγοραστή, η οποία παράδοση αποτελεί πράξη υπαγόμενη στον Φ.Π.Α.. Κατά συνέπεια, με την εκκαθάριση που συνήθως εκδίδεται προς τον σκοπό αυτό, ο παραγγελιοδόχος αποδίδει στον παραγγελέα το ποσό που αναλογεί στην αξία της πλασματικής του παράδοσης δεδομένου ότι η αμοιβή του καθώς και ο αναλογών Φ.Π.Α., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, περιλαμβάνεται στην τελική τιμή της πραγματικής παράδοσης. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση θα συνιστούσε διπλή φορολόγηση.

Με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι παραγγελιοδόχοι στους αγρότες - παραγγελείς τους αποδίδουν σε αυτούς την καθαρή αξία που δικαιούνται για τις πωλήσεις τους (πλασματικές πωλήσεις), βάσει των συμφωνιών που συνάπτουν, στις εξής περιπτώσεις:

α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δεδομένου ότι ο Φ.Π.Α. αποδίδεται στο δημόσιο από τον παραγγελιοδόχο σε κάθε περίπτωση, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη το αν η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πραγματική πώληση ή εντός του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πραγματική παράδοση των αγαθών από τον παραγγελιοδόχο. Διευκρινίζεται ότι, για την επιστροφή Φ.Π.Α. με τον κατ' αποκοπή συντελεστή στους εν λόγω αγρότες λαμβάνεται η εν λόγω καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης.

β) στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος εφόσον η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πραγματική πώληση του παραγγελιοδόχου.

Είναι προφανές ότι δεν απαιτείται καμία αναφορά περί Φ.Π.Α. στις εν λόγω εκκαθαρίσεις.

Ωστόσο, κατά συνήθη πρακτική, οι παραγγελιοδόχοι πραγματοποιούν έξοδα (συσκευασίας, μεταφοράς, κ.λπ.) προκειμένου να προβούν στην πώληση των αγροτικών προϊόντων.

Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται έξοδα για λογαριασμό του παραγγελέα (αγρότη), καταχωρούνται στα βιβλία του παραγγελιοδόχου και στην εκκαθάριση παρακρατούνται από τον αγρότη για να γίνει ταμειακός συμψηφισμός. Αυτές οι εισροές αποτελούν μέρος της αξίας πώλησης του αγρότη αφού ουσιαστικά αφορούν το τελικό προϊόν και έχουν επιβολή αναλογούντα φόρου προστιθέμενης αξίας. Τα έξοδα αυτά θα εμφανιστούν στην εκκαθάριση με τον φόρο που τους αναλογεί και απαραίτητο είναι να επισυναπτούν στην εκκαθάριση τα φορολογικά παραστατικά που τα απεικονίζουν.

Κι έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν πρόκειται για αγρότη του κανονικού καθεστώτος, καταχωρείται ως αξία εκροών η καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης (πριν την αφαίρεση των εν λόγω εξόδων) και υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των σχετικών φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί στο όνομά του.

β) Εάν πρόκειται για αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ως αξία για την επιστροφή Φ.Π.Α. με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, λαμβάνεται η καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης (πριν την αφαίρεση των εν λόγω εξόδων).

Στην περίπτωση όμως που ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί έξοδα στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα - αγρότη και τα οποία παρακρατά από αυτόν, τότε η καθαρή αξία που αποδίδει ο παραγγελιοδόχος στον αγρότη - παραγγελέα, και η οποία αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι μειωμένη κατά το ποσό που ισούται με την αξία χωρίς Φ.Π.Α. των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του. Εν προκειμένω, αυτονόητο είναι ότι οι παραγγελιοδόχοι έχουν δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που έχει επιβαρύνει τα έξοδα αυτά.

Παραδείγματα

Αγροτικός συνεταιρισμός πραγματοποιεί παραγγελιοδοχική πώληση αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγρότη, με τη συμφωνία να παρακρατήσει ως αμοιβή 20% επί της αξίας της πώλησης, πλέον των εξόδων που θα πραγματοποιήσει μέχρι την πώληση των αγαθών.

H εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση των αγαθών.

Έστω ότι ο συνεταιρισμός πραγματοποιεί τα παρακάτω έξοδα:

- Τιμολόγιο στο όνομα του αγρότη:

έξοδα συσκευασίας συνολικής αξίας 100 ευρώ (καθ. αξία 80,65 ευρώ συν Φ.Π.Α. 19,35 ευρώ)

- Τιμολόγιο στον συνεταιρισμό:

έξοδα μεταφοράς συνολικής αξίας 50 ευρώ (καθ. αξία 40,32 ευρώ, Φ.Π.Α. 9,68 ευρώ).

Πώληση αγροτικών προϊόντων από τον συνεταιρισμό στην τιμή των 1.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 13%, (130 ευρώ).

Και ότι η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση των αγαθών.

Υπόχρεος για την απόδοση στο δημόσιο του Φ.Π.Α. της πώλησης, δηλαδή του ποσού των 130 ευρώ, είναι ο αγροτικός συνεταιρισμός.

Ο αγροτικός συνεταιρισμός έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των μεταφορικών εξόδων (9,68 ευρώ) καθώς είναι έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί στο όνομά του.

Με την εκκαθάριση που εκδίδει ο συνεταιρισμός προς τον αγρότη παραγγελέα παρακρατά, από τα 1.000 ευρώ της τελικής καθαρής αξίας:

Η καθαρή αξία της πλασματικής πώλησης (γιατί τα 100 ευρώ των εξόδων του αγρότη είναι μόνο για τον ταμειακό συμψηφισμό) που πραγματοποιείται μεταξύ αγρότη και συνεταιρισμού είναι το ποσό των 759,68 ευρώ, και:

α) Αν ο αγρότης ανήκει στο ειδικό καθεστώς, επί του ποσού αυτού δηλαδή 759,68 ευρώ υπολογίζεται ο προς επιστροφή Φ.Π.Α. με την εφαρμογή του κατ' αποκοπή συντελεστή 6% (45,58).

β) Αν ο αγρότης ανήκει στο κανονικό καθεστώς καταχωρεί στα βιβλία του τα έξοδα συσκευασίας εκπίπτοντας τον Φ.Π.Α. αυτών (19,35 ευρώ). Η δήλωση Φ.Π.Α. για τον αγρότη του κανονικού καθεστώτος έχει ως εξής:


Για το ίδιο παράδειγμα όταν η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται εντός του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση των αγαθών ισχύουν τα παρακάτω:

Υπόχρεος για την απόδοση στο δημόσιο του Φ.Π.Α. της πώλησης (130 €),σ’ αυτή την περίπτωση, είναι τόσο ο συνεταιρισμός όσο και ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος για την παράδοση που πραγματοποιεί ο καθένας, πραγματική και πλασματική αντίστοιχα, επί της αξίας αυτών.

Ο Συνεταιρισμός θα αποδώσει 26 € ως φόρο για την προμήθεια και ο αγρότης 104 ως φόρο εκροών με δικαίωμα συμψηφισμού με το 19,35.

**το 104 προκύπτει 700 € + 100 τα τιμολογημένα έξοδα = 800 *13/100 = 104. Η δήλωση Φ.Π.Α. για τον αγρότη κανονικού καθεστώτος στην περίπτωση αυτή, έχει ως εξής:

Το παρόν άρθρο της κ. Κουσουνή Κατερίνας και της κ. Μακρή Φωτεινής δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αγρότης > Αγροτικά προϊόντα, Παραγγελιοδόχος, Δήλωση ΦΠΑ, Αγρότης > Αγροτικός Συνεταιρισμός