13/01/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα που διανέμει η ΤτΕ

Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ η απόφαση Ε.2007/2021 «Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα που διανέμει η Τράπεζα της Ελλάδος στους μετόχους της, συνεπεία της Ε. 2107/2019 εγκυκλίου» στην οποία εκτός των άλλων αναφέρεται:

«4. Περαιτέρω, με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1068111 ΕΞ 2020/16.6.2020 έγγραφο και με δεδομένο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε την πρόθεση να αποδώσει ως μέρισμα το ποσό του φόρου εισοδήματος που θα της επιστρεφόταν σύμφωνα με τα ανωτέρω στους κατά τον χρόνο αποκοπής του μερίσματος έκαστης χρήσης δικαιούχους μετόχους της, διευκρινίστηκε ότι η Τράπεζα πρέπει να προβεί σε διενέργεια παρακράτησης φόρου μερισμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως αυτές ίσχυαν το αντίστοιχο έτος λήψης της απόφασης για την έγκριση τουδιανεμόμενου μερίσματος, καθόσον χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του διανεμόμενου μερίσματος θεωρείται ο χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης της εκάστοτε γενικής συνέλευσης.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η καταβολή στους μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος ως μέρισμα του ποσού του φόρου εισοδήματος που η Τράπεζα δικαιούται να εισπράξει, ως επιστροφή, απορρέει από όσα αναφέρονται στην αριθ. 116/2019 γνωμοδότηση ΝΣΚ και όσα έχουν διευκρινιστεί με τα ως άνω έγγραφά μας, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες θα υποβληθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 29.01.2021 και αφορούν ήδη καταβληθέντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας μερίσματα, δεν θα επιβληθούν οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ, για τον παρακρατούμενο φόρο επί των μερισμάτων που θα αποδοθεί, αλλά ούτε και το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ, το οποίο δεν επιβάλλεται δυνάμει και των διατάξεων της παρ. 2 αυτού δεδομένου ότι οι αρχικές δηλώσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Για μερίσματα που ανάγονται στα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα και δεν έχουν καταβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας δεν θα επιβληθούν οι προαναφερόμενοι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα εφόσον οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος.

6. Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχουν λάβει ή θα λάβουν μέρισμα από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι το εν λόγω μέρισμα ανάγεται σε προηγούμενα έτη, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη που απόκτησαν το δικαίωμα είσπραξης των μερισμάτων, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να συμπεριλάβουν σε αυτές το εισπραχθέν μέρισμα και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 48 ή της παρ. 3 του άρθρου 68 του ΚΦΕ, κατά περίπτωση. Οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και τόκοι, να υποβληθούν μέχρι τις 26.02.2021 χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα ήδη καταβληθέντα μερίσματα και για μελλοντικές καταβολές μερισμάτων εντός τριών μηνών από την καταβολή τους.».

Δείτε την απόφαση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΤτΕ, παρακρατηση φορου