23/12/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Όροι Διαγωνισμού - Έρευνα Epsilon7

Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξολοκλήρου η εταιρεία Epsilon Net.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει με την αποστολή των ενημερωτικών e-mails στους δυνητικούς συμμετέχοντες (ενεργούς συνδρομητές περιοδικού), Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:59 μ.μ (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση, δε, που η παραπάνω Ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική ενημέρωση των δυνητικών συμμετεχόντων, η δε ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, με δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίοι είναι ενεργοί συνδρομητές του περιοδικού Epsilon7. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό παρ. 1. Συμμετοχές πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής δε θα γίνονται δεκτές και δεν θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια Εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο των συμμετοχών. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

3. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής θα ακυρώνονται. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το πραγματικό του όνομα.

4. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η Epsilon Net.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και σωστά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας της κλήρωσης. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην Epsilon Net να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό.

6. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι της Epsilon Net και των συνεργαζόμενων καταστημάτων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.

7. O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, σε ειδικό δεσμό και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δηλώσουν τα αιτούμενα στοιχεία. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των δώρων στην σωστή διεύθυνση, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).

9. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του δώρου κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω e-mail) μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

Η ευθύνη της Epsilon Net περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

10. Η Epsilon Net δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ψευδή ή ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας ή τα χρηστά ήθη, κ.λπ. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση και οι οποίοι θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

11. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Epsilon Net για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Epsilon Net, ή /και του INTERNET. Έτσι η Epsilon Net διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χρήσης της εικόνας, ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και τη ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της Epsilon Net.

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο συμμετέχων οδηγείται στην σελίδα του διαγωνισμού με απευθείας πρόσβαση από το ενημερωτικό e-mail που θα λαμβάνει σχετικά.

14. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

14.1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:59 μ.μ (όπως και παραπάνω αναφέρεται ως «Ισχύς του Διαγωνισμού»).

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 . Οι κληρώσεις θα γίνουν στα γραφεία της εταιρείας «Epsilon Net» από την επιτροπή του Διαγωνισμού, από την οποία θα αναδειχθούν οι νικητές ανάλογα με τα δώρα που κληρώνονται καθώς και οι αντίστοιχοι επιλαχόντες.

Η ανάδειξη των νικητών θα προκύπτει ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η Epsilon Net διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

14.2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο περιοδικό EPSILON7 και στη σελίδα του e-forologia (www.e-forologia.gr) μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

14.3. Μετά την κλήρωση και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται - από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Epsilon Net - επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων.

Μετά από 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους νικητές, μέσα στο χρονικό διάστημα των (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Epsilon Net είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες στο χρονικό διάστημα των (2) εργάσιμων ημερών για τον κάθε επιλαχόντα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οι νικητές ή οι επιλαχόντες χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά τους επί των δώρων και δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση και η Διοργανώτρια Epsilon Net απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Στην περίπτωση που δεν αποδεχθεί κάποιος από τους νικητές το δώρο, η Epsilon Net είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες κατ’ αύξοντα αριθμό.

Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών

14.4. Η Epsilon Net διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

14.5. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων στους νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Epsilon Net παύει να υφίσταται. Η Epsilon Net δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

14.6. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της διοργανώτριας Epsilon Net . Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

14.7. Για την παραλαβή των δώρων τους οι τυχεροί θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα στη Διοργανώτρια εταιρεία Epsilon Net, σε αντίθετη δε περίπτωση η Epsilon Net απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι 16 και έως κάτω των 18 ετών τότε η παρουσία του ασκούντος τη γονική μέριμνα είναι υποχρεωτική κατά την παραλαβή του δώρου.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η παράδοση των δώρων προβλέπεται εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης των νικητών. Μετά την ως άνω ημερομηνία η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή των δώρων.

Η διοργανώτρια Epsilon Net δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Προγράμματος.

15. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία - Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Epsilon Net .

16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

16.1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και η συμμετοχή συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

16.2. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο.

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(γ) είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.

(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου

(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου

(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος.

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.

θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

ι) Δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνισμού να στέλνει απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες κατά την εγγραφή τους.

16.3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) οι εργαζόμενοι της Epsilon Net,

(β) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την Epsilon Net επιχειρήσεων,

(γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό α και β εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,

(δ) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους,

(ε) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις και

(στ) όσοι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα

16.4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, πέραν των ανωτέρω, κατά την άποψή τους είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

17.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία Epsilon Net για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγουν, θα διατηρούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται η διοργανώτρια εταιρεία Epsilon Net. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια εταιρεία Epsilon Net είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την Epsilon Net, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την διοργανώτρια εταιρεία Epsilon Net να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στη Διοργανώτρια Epsilon Net, info@epsilonnet.gr.

17.2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας Epsilon Net. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.»comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Epsilon Net, Όροι