03/12/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Γιώργος Καββαθάς: Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας βρίσκονται χιλιάδες επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης καθώς σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. Γιώργο Καββαθά οι ισχυροί κραδασµοί που δηµιούργησε το σοκ του 2ου lockdown δεν θα απορροφηθούν από τα έως τώρα γνωστά κυβερνητικά µέτρα στήριξης.

Κατηγορεί µάλιστα την κυβέρνηση για αδικαιολόγητη έλλειψη προετοιµασίας και για εµµονή στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος, όπως είχε χαραχθεί στην προ-covid περίοδο. «Μετά την επιβολή του νέου οριζόντιου lockdown δεν ήταν ξεκάθαρα τα µέτρα στήριξης και οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν για µια σειρά κρίσιµων ζητηµάτων, κάτι που υποδεικνύει πως η κυβέρνηση ήταν σε σηµαντικό βαθµό απροετοίµαστη. Και εάν τον Μάρτιο αυτό ήταν εύλογο και αποδεκτό στην παρούσα χρονική στιγµή η έλλειψη σχεδιασµού και κατεύθυνσης είναι αδικαιολόγητη», σηµειώνει.

Ο κύριος Καββαθάς προειδοποιεί µάλιστα για µαζικά λουκέτα και απώλεια έως και 190 χιλιάδων θέσεων απασχόλησης εάν δεν εισακουστούν, έστω και τώρα, οι προτάσεις της Συνοµοσπονδίας για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Μεταξύ άλλων η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. προτείνει αύξηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής στις 5.000 ευρώ, µείωση του Φ.Π.Α. στην εστίαση στο 6%, κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και επιδότηση στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων. «Τα προαναφερόµενα µέτρα µε δεδοµένη την έξαρση της πανδηµίας και κατ’ επέκταση την υιοθέτηση του νέου lockdown θεωρώ ότι αποτελούν τα ελάχιστα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αποφύγουµε ένα µαζικό κλείσιµο επιχειρήσεων και απώλειας θέσεων εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύµφωνα µε τον κ. Καββαθά, σε απάντηση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργκρέτε Βεστάγκερ σε επιστολή ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων - ανάµεσά τους η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και η Ε.Σ.Ε.Ε. από την Ελλάδα – αναφέρεται πως στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδηµία προβλέπεται ενίσχυση που µπορεί να καλύψει έως και το 90% ακάλυπτων πάγιων δαπανών των πολύ µικρών και µικρών εταιρειών και 70% για όλες τις άλλες εταιρείες, έως ανώτατου ποσού 3 εκατοµµυρίων ευρώ ανά επιχείρηση.


E7 | Πόσο ενισχυτικά ήταν τελικά τα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ως αντιστάθµισµα του lockdown; Εισακούστηκαν οι προτάσεις σας για µέτρα στήριξης και όχι «ανακούφισης»; Αν όχι, ποια επιπλέον µέτρα εισηγείστε σήµερα προκειµένου να τονωθεί η ρευστότητα και να µειωθούν τα φορολογικά – ασφαλιστικά βάρη των επιχειρήσεων εστίασης;

Είχαµε καταθέσει έγκαιρα συγκεκριµένες προτάσεις προς την κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο τα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση µετά το lockdown υπολείπονται των προτάσεων µας, ενώ οι εξελίξεις δηµιουργούν και την ανάγκη λήψης επιπροσθέτων µέτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων µεταξύ άλλων έχουµε προτείνει την αύξηση του ελάχιστου ποσού επιχορήγησης του 4ου και 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής στα 5.000 ευρώ και την ενεργοποίηση των µικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ. Εκτός από αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να διερευνηθεί άµεσα και η δυνατότητα ενός νέου κύκλου προγραµµάτων µη επιστρεπτέας προκαταβολής από τις Περιφέρειες µε αυξηµένο προϋπολογισµό ώστε να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις. Από την άλλη µεριά έχουµε προτείνει µέτρα έµµεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των εισοδηµάτων όπως η µείωση του Φ.Π.Α. στην εστίαση στο 6%, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και η επιδότηση στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων που αποτελεί και ένα µέτρο για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Επιπλέον και για την αποφυγή δηµιουργίας ενός νέου κύµατος ιδιωτικού χρέους έχουµε προτείνει τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του κλάδου προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία για χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, σε 48 – 72 δόσεις από τον Απρίλιο του 2021. Όπως επίσης και το πάγωµα (αναστολή πληρωµής) των ήδη ρυθµισµένων οφειλών (120 δόσεις) για όλο το 2020 µε αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωµής και επανέναρξη καταβολής των δόσεων από τον Απρίλιο του 2021.

Τέλος, ένα σηµαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις εστίασης που πλέον υπολειτουργούν αποτελεί το ενοίκιο που ακόµα δεν έχει διευθετηθεί επαρκώς. Στην έρευνα που είχε διεξάγει το Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για το οικονοµικό κλίµα στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις (Ιούλιος 2020) καταγράφηκε σηµαντική αδυναµία των επιχειρήσεων του κλάδου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις ενοικίου παρά το µέτρο της µείωσης του 40% που ίσχυε εκείνη την περίοδο. Συγκεκριµένα σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στην καταβολή του ενοικίου, ενώ 3 στις 10 επιχειρήσεις είχαν δηλώσει πως δεν θα καταφέρουν να καταβάλουν το ενοίκιο το επόµενο διάστηµα. Αυτό δείχνει ότι το αρχικό µέτρο µείωσης των µισθωµάτων κατά 40% δεν ήταν αρκετό για µια πολύ µεγάλη µερίδα επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ και η πιο πρόσφατη ρύθµιση µείωσης των ενοικίων κατά 30% µετά από συµφωνία µε τον ιδιοκτήτη δεν φαίνεται να λειτουργεί. Με βάση αυτά έχουµε προτείνει τη διατήρηση του µειωµένου ενοικίου κατά 40% τουλάχιστον για έξι µήνες. Ωστόσο οφείλω να σηµειώσω όπως αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία των ερευνών του Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. πως και αυτό το µέτρο εάν δεν συνοδευτεί από επαρκή ενίσχυση της ρευστότητας δεν θα είναι αρκετό για χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου.

Τα προαναφερόµενα µέτρα µε δεδοµένη την έξαρση της πανδηµίας και κατ’ επέκταση την υιοθέτηση του νέου lockdown θεωρώ ότι αποτελούν τα ελάχιστα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αποφύγουµε ένα µαζικό κλείσιµο επιχειρήσεων και απώλειας θέσεων εργασίας.

E7 | Αν σας ζητούσα µία συνολική αποτίµηση της κυβερνητικής προσπάθειας για αναχαίτιση της πανδηµίας, από τον Μάρτιο έως σήµερα, τόσο σε υγειονοµικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο, που θα εντοπίζατε τις πιο σηµαντικές αστοχίες και καθυστερήσεις;

Στο υγειονοµικό πεδίο, το οποίο είναι κρίσιµο γιατί ένα ισχυρό σύστηµα υγείας µπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις τα πιο ακραία περιοριστικά µέτρα, φαίνεται πως θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγµατα και ως προς την αύξηση του αριθµού του νοσηλευτικού προσωπικού και ως προς την αύξηση των Μ.Ε.Θ.. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι εάν είχαν γίνει τα παραπάνω θα αποφεύγαµε την κατάσταση που βιώνουµε σήµερα. Από την άλλη µεριά στο οικονοµικό πεδίο θα µπορούσαν να είχαν γίνει πολλά περισσότερα. Θεωρώ πως το προηγούµενο διάστηµα η κυβέρνηση δεν επικεντρώθηκε όσο έπρεπε στην επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από την υγειονοµική κρίση. Και αυτό φαίνεται από το πλήθος των νοµοθετηµάτων και των ρυθµίσεων που εισήγαγε ακολουθώντας το κυβερνητικό πρόγραµµα έτσι όπως το είχε χαράξει στην προ Covid-19 περίοδο. Υπό το πρίσµα αυτό φαίνεται πως ένα σηµαντικό µέρος του κυβερνητικού και δηµόσιου µηχανισµού σπατάλησε πολύτιµο χρόνο και πόρους ασχολούµενο µε ζητήµατα άσχετα µε την τρέχουσα συγκυρία και ωσάν να µην υπήρχε κορονοιός ή σαν να έχουµε ξεµπερδέψει µε αυτόν. Αυτό λειτούργησε αρνητικά και σε κοινωνικό επίπεδο µε τη γενικότερη χαλαρότητα που παρατηρήθηκε. Φαίνεται επίσης και από το γεγονός ότι µετά την επιβολή του νέου οριζόντιου lockdown δεν ήταν ξεκάθαρα τα µέτρα στήριξης και οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν για µια σειρά κρίσιµων ζητηµάτων, κάτι που υποδεικνύει πως η κυβέρνηση ήταν σε σηµαντικό βαθµό απροετοίµαστη. Και εάν τον Μάρτιο αυτό ήταν εύλογο και αποδεκτό στην παρούσα χρονική στιγµή η έλλειψη σχεδιασµού και κατεύθυνσης είναι αδικαιολόγητη.

E7 | Το γεγονός ότι όλοι πλέον συµφωνούν ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας θα είναι σταδιακή, ώστε σε βάθος 2 -3 ετών να επανέλθουµε στην εικόνα του 2019, τι συνεπάγεται για την ελληνική µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα;

Βιώνουµε µια πρωτοφανή υγειονοµική κρίση η οποία στην οικονοµία εκδηλώνεται µε την µορφή της βαθιάς και απότοµης ύφεσης (15,2% µείωση του Α.Ε.Π. το Β΄ τρίµηνο του 2020 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Επιπλέον όσες εκτιµήσεις έχουν γίνει τελικά δεν επιβεβαιώνονται. Για παράδειγµα στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού που κατατέθηκε τον Οκτώβριο 2020 προβλέπεται ύφεση 8,2% για το 2020 και ανάπτυξη 7,5% για το 2021. Νοµίζω είναι κοινή πεποίθηση ότι µετά το νέο lockdown καµία από τις δυο αυτές προβλέψεις δεν θα επιβεβαιωθεί. Συνεπώς όπως προανέφερα πρέπει να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς τις εκτιµήσεις που γίνονται για το µέλλον. Από εκεί και ύστερα αυτό που ξέρουµε είναι ότι έγινε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονοµικής κρίσης. Το διάστηµα 2008 – 2013 το Α.Ε.Π. µειώθηκε περίπου κατά 25%, χάθηκαν πάνω από 200.000 µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις ή περίπου το 25% αυτών που δραστηριοποιούνταν κατά την εκδήλωση της προηγούµενης οικονοµικής κρίσης και η ανεργία ανήλθε στο πρωτοφανές ποσοστό του 27%. Το 2014 – 2019 περίοδο που σε γενικές γραµµές η ελληνική οικονοµία σταθεροποιήθηκε και άρχισε να αναπτύσσεται το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά περίπου 6%, οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 150.000 και το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στο 16%. Με άλλα λόγια από την προηγούµενη ύφεση χρειάστηκαν 5 χρόνια για να αναπληρώσουµε µέρος µόνο των συνολικών απωλειών. Και αυτό έγινε µε την κρίσιµη συµβολή των Μ.Μ.Ε. που συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ελληνική οικονοµία, να αποτελούν το 99,9% των επιχειρήσεων και να προσφέρουν το 85% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Με βάση αυτά θεωρώ ότι εάν δεν προσέξουµε τώρα, εάν δεν ληφθούν επαρκή µέτρα στήριξης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και τις αφήσουµε να καταρρεύσουν τότε ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να φτάσουµε στα επίπεδα του 2019 φοβάµαι πως θα είναι πολύ περισσότερος από 2-3 χρόνια.

E7 | Τι προσδοκίες γεννά στις ελληνικές επιχειρήσεις το ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης; Θα αποτελέσει τη «σωσίβια λέµβο» για να βγούµε από τη φουρτούνα της πανδηµίας και να επανέλθουµε σε τροχιά ανάπτυξης;

Κατ’ αρχάς ακόµη δεν έχει οριστικοποιηθεί η συµφωνία για το Ταµείο Ανάκαµψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κύρωση από τα κράτη-µέλη και δεν έχουν προετοιµαστεί τα αντίστοιχα Εθνικά Σχέδια. Μέχρι τώρα παρακολουθούµε τις δηλώσεις των αρµόδιων Υπουργών της κυβέρνησης σχετικά µε τις προτεραιότητες που θα τεθούν για την απορρόφηση των κονδυλίων του ταµείου από τις οποίες ωστόσο απουσιάζουν αναφορές που να συγκεκριµενοποιούν µε ποιο τρόπο θα ενισχυθούν οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που πλήττονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης. Πέραν αυτών µας προβληµατίζουν και οι δηλώσεις ότι οι εκταµιεύσεις θα γίνονται µετά από την εκπλήρωση «προαπαιτούµενων» που παραπέµπουν σε προηγούµενες όχι ευχάριστες εποχές. Σε κάθε περίπτωση περιµένουµε όταν θα οριστικοποιηθούν τα πράγµατα να µελετήσουµε το εθνικό σχέδιο δράσης και το συνολικό πλαίσιο ώστε να τοποθετηθούµε γιατί το ταµείο ανάκαµψης πραγµατικά µπορεί να αποτελέσει το όχηµα για να ξεπεράσουµε την πρωτοφανή κρίση που βιώνουµε το συντοµότερο δυνατό.

E7 | Έχετε εκφράσει στο δηµόσιο διάλογο σοβαρές αντιρρήσεις για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Πως κρίνετε το τελικό κείµενο του νόµου που ψηφίστηκε από τη Βουλή;

Κατ’ αρχάς επανειληµµένως έχουµε δηλώσει πως για τέτοιου είδους σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές απαιτείται συστηµατικός και ενδελεχής κοινωνικός διάλογος. Η δηµόσια διαβούλευση των 10 ηµερών δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής περίοδος για µια τόσο εκτεταµένη θεσµική αλλαγή που για την επιτυχία της απαιτείται ευρεία συναίνεση, αλλά και συνεκτίµηση της εξαιρετικά δυσµενούς συγκυρίας. Σε γενικές γραµµές θεωρούµε πως η άµεση εφαρµογή του νόµου χωρίς να έχουν προηγηθεί γενναία µέτρα στήριξης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορεί να δώσει τη χαριστική βολή για τους µικροµεσαίους που έχουν οικονοµικά προβλήµατα και που το τελευταίο διάστηµα συνεχώς συσσωρεύουν υποχρεώσεις.

Από εκεί και ύστερα ο νόµος έχει και θετικά σηµεία. Η ταχεία και ολοκληρωµένη απαλλαγή του οφειλέτη είναι ένα από αυτά, όπως επίσης και η εισαγωγή του µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησης του επιχειρηµατικού κίνδυνου. Υπό προϋποθέσεις µπορεί να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο που εφόσον αναπτυχθεί και επεκταθεί µπορεί να καταστήσει πολύ λιγότερο αναγκαίο όλο το υπόλοιπο σύστηµα διαχείρισης και διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους (αναδιάρθρωση, πτώχευση κ.λπ.), ενώ θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν εντός της επιχείρησης λογιστικά, οικονοµικά και νοµικά τµήµατα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Καββαθά στο τεύχος Δεκεμβρίου 2020 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΓΣΕΒΕΕ, Πτωχευτικός κώδικας, Επιχειρήσεις, Κλάδος > Εστίαση, Μέτρα στήριξης, Κορωνοϊός, Lockdown