12/11/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Σίμος Αναστασόπουλος: Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας CompeteGr

H µπάλα είναι στο γήπεδό µας»! Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ο κ. Σίµος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας CompeteGr, επισηµαίνει στο Epsilon7 τις σηµαντικές ευκαιρίες που παρέχει στη χώρα µας το ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης για επιστροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά και ταυτόχρονα την ανάγκη το ελληνικό Σχέδιο προς την Ε.Ε. να κατατεθεί σύντοµα από την κυβέρνηση ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία έγκρισης των κονδυλίων.

Αναλύοντας τη σηµερινή εικόνα της ελληνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας, ο κ. Αναστασόπουλος αναδεικνύει τις κυριότερες παθογένειες που κρατούν χαµηλά τη χώρα στην παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στην προσέλκυση επενδύσεων. Σηµειώνει πως τα µέτρα στήριξης της κυβέρνησης απέτρεψαν µεν το κλείσιµο πολλών εταιρειών, πως η επάνοδος του τουρισµού όµως σε προηγούµενα µεγέθη δεν προβλέπεται πριν το 2022. «Η πανδηµία λειτούργησε ανατρεπτικά κυρίως µέσα από τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας», αναφέρει.

Ο κ. Αναστασόπουλος εκτιµά ότι οι µικροί – µεσαίοι επιχειρηµατίες χρειάζεται να αλλάξουν νοοτροπία απέναντι στην πρόκληση της βιώσιµης λειτουργίας των εταιρειών τους και παράλληλα προτείνει να δοθούν στην κατεύθυνση αυτή από την Πολιτεία φορολογικά κίνητρα και χρηµατοδότηση µε κρατικές εγγυήσεις.

Ο κύριος Αναστασόπουλος υπογραµµίζει πως οι µεταρρυθµίσεις είναι το «κλειδί» για ανάκαµψη από τις συνέπειες της πανδηµίας. Εξηγεί πως «η προσήλωση στο µεταρρυθµιστικό έργο και η συνεπαγόµενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας θα συµβάλλει τα µέγιστα στην προσέλκυση επενδύσεων και ανάταξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας γενικά αλλά και ειδικά στους κλάδους που εµφάνισαν µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην πανδηµία όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, η Τεχνολογία, η Τηλεπικοινωνία, τα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας και τα Φάρµακα και οι κλάδοι των Βιοµηχανικών προϊόντων και των Τροφίµων και Ποτών».

E7 | Κύριε Αναστασόπουλε, ποια είναι σήµερα η θέση της Ελλάδας στον παγκόσµιο χάρτη της ανταγωνιστικότητας; Ποιες είναι οι κυριότερες παθογένειες που πρέπει να αντιµετωπιστούν;

Η Ελλάδα, δυστυχώς, εξακολουθεί να ολισθαίνει στους δείκτες και στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στην κατάταξη του Παγκόσµιου δείκτη Ανταγωνιστικότητας για το 2019 που δηµοσιεύει το WEF, η Ελλάδα βρίσκεται στην 59η θέση έχοντας χάσει δύο θέσεις από το 2018, και στην 27η θέση στην Ευρώπη των 28. Μικρές βελτιώσεις άρχισαν να εµφανίζονται στις κατατάξεις του IMD για το 2019. Η ενίσχυση της αξιοκρατίας της διαφάνειας και αποδοτικότητας των θεσµών και της Δηµόσιας Διοίκησης αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις στην Ελλάδα. Η µεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα, περιλαµβανοµένης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είναι σε εξέλιξη, θα διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αντίστοιχης σηµασίας είναι και η επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης, η απλοποίηση του φορολογικού κώδικα µε διεύρυνση της φορολογικής βάσης και µείωση των συντελεστών, η ευελιξία του εργασιακού καθεστώτος και η µείωση του βάρους στη µισθωτή εργασία. Σηµαντικά ακόµη για τη δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης είναι η δυνατότητα παραγωγής καινοτοµίας δηλαδή η σύνδεση των ερευνητικών κέντρων µε την επιχειρηµατικότητα. Άµεσες προτεραιότητες ακόµη αποτελούν το Κτηµατολόγιο, οι χρήσεις γης και το νέο πτωχευτικό δίκαιο.

E7 | Προσωπικά εσείς, αλλά και το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας - CompeteGr, στο οποίο ηγείστε, έχει επισηµάνει από πολύ νωρίς τη σηµασία της ανταγωνιστικότητας για την προσέλκυση επενδύσεων. Πόσο ελκυστική είναι σήµερα η χώρα µας για τους ξένους επενδυτές, συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην ελληνική οικονοµία και το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται παγκοσµίως;

Διαχρονικά η Ελλάδα δεν κατάφερνε να αποτελέσει πόλο έλξης για τις άµεσες ξένες επενδύσεις. Σήµερα οι πάγιες επενδύσεις είναι της τάξης του 11% όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 21%. Οι αιτίες είναι γνωστές και σαφώς έχουν να κάνουν µε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η πανδηµία λειτούργησε όµως ανατρεπτικά κυρίως µέσα από τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συγκέντρωση πόρων, υλικών και παραγωγικών σε λίγες περιοχές, δηµιούργησε κλίµα ανησυχίας σε Ευρώπη και Η.Π.Α. µε τις νέες µελέτες να δείχνουν τάση επένδυσης σε µικρότερη κλίµακα και µε τοπικά (regional) χαρακτηριστικά ώστε οι παραγωγικές µονάδες να βρίσκονται πιο κοντά στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας και επάρκεια προµηθειών. Στο µοντέλο αυτό κριτήριο για την απόφαση επένδυσης δεν είναι µόνο η ανταγωνιστική θέση της χώρας και το κόστος εργασίας, αλλά η δυνατότητα ανταπόκρισης της πόλης ή περιοχής στις ειδικές απαιτήσεις του επενδυτή. Αυτό νοµίζω έγινε φανερό και από την πολύ επιτυχηµένη στόχευση στην περίπτωση της επένδυσης της Microsoft.

E7 | Ένας από τους άξονες της δηµόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει για την «επόµενη µέρα της πανδηµίας» είναι η Έκθεση Πισσαρίδη. Ως ένα δοµικό πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας η Έκθεση επισηµαίνει το µικρό µέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων που λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα και στις εξαγωγές. Ποια κίνητρα θα µπορούσαν να δοθούν για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών µε στόχο τη µεγέθυνση της µέσης ελληνικής επιχείρησης;

Η έκθεση Πισσαρίδη είναι εξαιρετικά σηµαντική αφού αναγνωρίζει την υστέρηση στην παραγωγικότητα και τη χαµηλή συµµετοχή των παραγωγικών συντελεστών, εργασία και κεφάλαιο, στην οικονοµία. Ειδικά για το µέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ορθά επισηµαίνει τον µεγάλο αριθµό πολύ µικρών επιχειρήσεων και την πολύ µικρή παραγωγικότητα τους. Απαιτείται αφενός µεγάλη προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας ώστε να αλλάξει η προσέγγιση των µικρο-µεσαίων επιχειρηµατιών στην πρόκληση της βιώσιµης λειτουργίας των εταιρειών τους και βεβαίως κίνητρα από την πολιτεία που θα έχουν να κάνουν µε τη φορολογική αντιµετώπιση και τις αποσβέσεις. Παράλληλα µια ευνοϊκότερη µεταχείριση για χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος µε κρατικές εγγυήσεις θα λειτουργούσε πολύ θετικά.

E7 | Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της υπερχρέωσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών η κυβέρνηση παρουσίασε τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Θεωρείτε ότι διορθώνει τις στρεβλώσεις του νόµου Κατσέλη και ότι δίνει πράγµατι µία «δεύτερη ευκαιρία» στις επιχειρήσεις;

Ο νέος πτωχευτικός Νόµος σαφώς στοχεύει στη διόρθωση των στρεβλώσεων µε απλοποιηµένες διαδικασίες και καθιέρωση νέας προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Οπωσδήποτε θετική είναι η πρόθεση του για την απενοχοποίηση του πτωχευµένου και η παροχή µιας δεύτερης ευκαιρίας όπως αναφέρει και ο τίτλος του. Θετική πρέπει να θεωρείται ακόµη η επέκταση της εφαρµογής του και στα φυσικά πρόσωπα αφού δίνεται έτσι η δυνατότητα απεγκλωβισµού τους από άλλες επώδυνες διαδικασίες. Μια βελτίωση των ποινικών διαδικασιών κυρίως µε συντόµευση του χρόνου απαλλαγής και περιορισµό των περιπτώσεων ποινικής δίωξης, θα βοηθούσε και στη συντόµευση του χρόνου που ο πτωχός απαλλάσσεται και µπορεί να κάνει χρήση της «δεύτερης ευκαιρίας».

Στα θετικά πιστώνεται και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας που θα παρέχει αντικειµενική ενηµέρωση σε δανειστές και υπόχρεους. Τέλος, η βασική κριτική ότι ο νόµος χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και εξαρτάται από την αποδοχή και λειτουργικότητα του εξωδικαστικού µηχανισµού, όπως και από την αποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος, µένει να κριθεί στην πράξη. Οι παρεµβάσεις σε µια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να είναι άµεσες και λειτουργικές διότι το διακύβευµα είναι η εµπιστοσύνη και η πρακτικότητα σε µια διαδικασία που πραγµατικά θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα δώσει λύση σε ένα τεράστιο πρόβληµα που ταλανίζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους δανειστές.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Αναστασόπουλου στο τεύχος Νοεμβρίου 2020 του περιοδικού Epsilon7.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδύσεις, Πτωχευτικός κώδικας, Ανταγωνιστικότητα