26/10/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι μια συνηθισμένη μορφή επενδύσεων, όπου ο επενδυτής αποκτά μερίδιο σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο: α) είναι ανοιχτού τύπου β) διαχειρίζεται από επαγγελματίες και γ) έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ανοιχτού τύπου σημαίνει ότι έχει μερίδια και όχι μετοχές. Ο νέος επενδυτής δεν αγοράζει το ποσοστό άλλου επενδυτή που ρευστοποιεί, αλλά αντίθετα αποκτά νέα μερίδια όταν επενδύει, τα οποία μερίδια παύουν να υπάρχουν όταν αυτός τα ρευστοποιήσει. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα τιμή του μεριδίου ενός Α/Κ που σήμερα διαθέτει 1.000.000 μερίδια είναι 10 ευρώ, τότε ο επενδυτής που θα τοποθετήσει 100.000 ευρώ θα αποκτήσει 10.000 νέα μερίδια και ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του συγκεκριμένου Α/Κ θα αυξηθεί στα 1.010.000.

Επαγγελματική διαχείριση σημαίνει ότι οι διαχείριση του χαρτοφυλακίου γίνεται από επιτροπές πιστοποιημένων διαχειριστών, μέσα από ειδικού τύπου ανώνυμες εταιρείες (ΑΕΔΑΚ), οι οποίες ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Υπάρχουν επίσης κανόνες διαφάνειας και ενημέρωσης των επενδυτών κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός Α/Κ σχετίζονται με τη βασική επενδυτική του κατεύθυνση. Για παράδειγμα Μετοχικά Εσωτερικού είναι τα Α/Κ που είναι τοποθετημένα κατά τουλάχιστον 65% σε μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Επίσης μπορεί να έχουμε Α/Κ Μετοχικά Εξωτερικού (>65% σε ξένες μετοχές), Ομολογιακά Εσωτερικού (>65% σε ελληνικά ομόλογα), Ομολογιακά Εξωτερικού (>65% σε ξένα ομόλογα), Διαχείρισης Διαθεσίμων (>65% σε καταθέσεις και άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα), Μικτά (να μην εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες).

Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες υποκατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Για παράδειγμα στα Μετοχικά Εσωτερικού έχουμε αυτά που εστιάζουν σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chips) και άλλα που επικεντρώνονται σε μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid and small caps).

Στα μετοχικά εξωτερικού έχουμε αυτά που επενδύουν στις ΗΠΑ, άλλα που εστιάζουν στις αναπτυγμένες αγορές, άλλα στις αναπτυσσόμενες χώρες, άλλα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (πχ Νοτιοανατολική Ευρώπη, BRICS, Ευρωζώνη) και άλλα που επιλέγουν συγκεκριμένους κλάδους (πχ ναυτιλία, real estate, ενέργεια).

Στα ομολογιακά έχουμε Α/Κ που εστιάζουν σε εταιρικούς τίτλους, άλλα σε κρατικούς αναπτυγμένων χωρών, άλλα σε κρατικούς τίτλους αναπτυσσόμενων χωρών, κ.λπ.

Τέλος υπάρχουν και τα λεγόμενα Fund of Funds, δηλαδή αποκτούμε μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο με τη σειρά του αποκτά μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πλεονεκτήματα

Συμπερασματικά, ένας επενδυτής είναι σε θέση, κάνοντας χρήση των αμοιβαίων κεφαλαίων:

α) Να επιλέξει επενδύσεις όλων των κατηγοριών και πλήθους υποκατηγοριών από την Ελλάδα και από τα περισσότερα μέρη του κόσμου.

β) Να έχει τις προαναφερθείσες δυνατότητες διαθέτοντας ακόμη και πολύ μικρά επενδυτικά ποσά (πχ μπορεί με λίγες χιλιάδες ευρώ να τοποθετηθεί σε ένα Α/Κ ξένων εταιρικών ομολόγων, όταν για να επενδύσει μόνος του θα χρειαζόταν τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

γ) Αποφεύγει κόστος και χρόνο παρακολούθησης των επενδύσεών του, πράγμα που γίνεται από επαγγελματίες διαχειριστές.

δ) Σε γενικές γραμμές, ιδίως για μικρομεσαίους επενδυτές που επιλέγουν τίτλους του εξωτερικού, καταφέρνει να επιβαρυνθεί με μικρότερο διαχειριστικό κόστος.

ε) Διαθέτει πολύ υψηλή ρευστότητα στην επένδυσή του, καθώς μπορεί να εισπράξει άμεσα μετρητά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος (όπως πχ στις μετοχές, στα ακίνητα και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία) να βρει αντισυμβαλλόμενο αγοραστή.

στ) Μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερα από ένα αμοιβαία κεφάλαια διαφόρων τύπων, προκειμένου να δημιουργήσει ένα συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που να αντανακλά την επιδιωκόμενη από αυτόν σχέση κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης. Έχει τη δυνατότητα επίσης, να ρευστοποιεί ή να περιορίζει κατά χρονικά διαστήματα τη θέση του σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και να την ενισχύει σε κάποιο άλλο, προχωρώντας σε ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.

Ειδικότερα στα μετοχικού τύπου αμοιβαία κεφάλαια, αποφεύγονται λάθη που συχνά κάνουν οι άπειροι ατομικοί επενδυτές και τους στοιχίζουν ακριβά, όπως πχ η λανθασμένη εφαρμογή του μουαγιέν (προσπάθεια μείωσης του μέσου κόστους της επένδυσης), οι αγορές σε υψηλά επίπεδα τιμών και οι πωλήσεις σε χαμηλά, η απουσία επενδυτικής στρατηγικής, ο επηρεασμός από αναξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, κ.λπ.).

Κατηγορίες κόστους

Υπάρχουν -το πολύ- τρεις επιμέρους κατηγορίες κόστους για τον επενδυτή: α) Προμήθεια εισόδου (όταν γίνεται η αγορά μεριδίων) β) Προμήθεια εξόδου (κατά την πώληση των μεριδίων). Να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με καμιά από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες προμηθειών γ) Προμήθεια διαχείρισης στην οποία συνεκτιμάται και η φορολόγηση που αποτελεί ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου (από το φθινόπωρο του 2019 έχει μειωθεί σημαντικά το ύψος του συντελεστή φορολόγησης).

Το σύνολο αυτών των εξόδων είναι προκαθορισμένο και γνωστοποιείται στους πελάτες των ΑΕΔΑΚ πριν την επένδυσή τους.

Σε περίπτωση ζημίας, τον κίνδυνο τον αναλαμβάνει ο επενδυτής. Όπως αναφέρεται πάντα, οι αποδόσεις των Α/Κ δεν είναι εγγυημένες και οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής καλείται να είναι προσεκτικός, μελετώντας αναλυτικά τα δεδομένα πριν αποφασίσει την επένδυσή του.

Αξιολόγηση

Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα δείκτη αναφοράς (benchmark), δηλαδή έναν δείκτη με τον οποίον συγκρίνεται. Επίσης, κάθε Α/Κ έχει έναν ενδεδειγμένο χρονικό επενδυτικό ορίζοντα. Και τα δύο αυτά στοιχεία παρατίθενται στον επενδυτή πριν αυτός αγοράσει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πότε ένα Α/Κ θεωρείται ότι είχε επιτυχή διαχείριση; Αν στον προτεινόμενο χρονικό ορίζοντα κατάφερε να επιτύχει καλύτερη απόδοση (είτε μεγαλύτερα κέρδη, είτε μικρότερη απώλεια) σε σύγκριση με την πορεία του δείκτη αναφοράς. Αντίθετα, μια επίδοση χαμηλότερη του δείκτη αναφοράς (μικρότερα κέρδη, ή μεγαλύτερες ζημίες) μέσα στον προτεινόμενο χρονικό ορίζοντα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιτυχής διαχείριση.

Με άλλα λόγια, σημαντικό τμήμα της ευθύνης για την απόδοση της επένδυσης την έχει ο ίδιος ο επενδυτής, καθώς αυτός θα επιλέξει την κατηγορία του Α/Κ στο οποίο θα τοποθετηθεί. Υπάρχουν ωστόσο και σύμβουλοι που προτείνουν ένα καλάθι αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο θα μπορεί να διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις εξελίξεις (ενεργή διαχείριση).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αμοιβαία κεφάλαια