20/10/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Άδεια γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον COVID -19 - Τι ισχύει σε περίπτωση που ο εργαζόμενος τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό 7 ή 14 ημερών

α) Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με την άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19;

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

Πως αμείβονται οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων;

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές:

  • κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και
  • κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005 (Α΄ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Επισημαίνεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των ανωτέρω.

Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων απαιτείται προϋπηρεσία;

Η ειδική άδεια λόγω νόσησης των τέκνων χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των εργαζομένων που κάνουν χρήσης της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων;

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4722/2020.

β) Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με την αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Τι ισχύει σε περίπτωση που εργαζόμενος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ);

Ο εργοδότης δύναται να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Τι ισχύει όμως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας;

Eάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται με το σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης επί οκτάωρο ημερησίως (Δευτέρα – Παρασκευή) τίθεται σε περιορισμό δεκατεσσάρων (14) ημερών και πιο συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 02/11 έως 15/11. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή. Άρα, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του (8ωρο και όχι 9ωρο), κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου, δηλαδή από την 16η Νοεμβρίου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον. Οι ώρες που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον είναι 80 ώρες (10 ημέρες x 8 ώρες) και το ήμισυ των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες αυτές ημέρες παραμονής του κατ΄ οίκον είναι 40 ώρες (80 x ½).

Η απασχόληση του εργαζόμενου πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωρία;

Ο ανωτέρω χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. Εδώ επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999, σύμφωνα με το οποίο για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.

Πως αμείβεται ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα που παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό;

Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.4722/2020 το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ειδική Άδεια, Κορωνοϊός, Άδεια καραντίνας