24/09/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΕΛΣΕΚΕΚ παρατηρήσεις για εγκύκλιο 27-7-20

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επικοινωνούμε δεύτερο σημείωμα παρατηρήσεων που καταθέσαμε προς τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων Εργασίας και Ανάπτυξης, για το περιεχόμενο της από 27/07/2020 εγκυκλίου τους που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής των Παρόχων Κατάρτισης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

.....

Θεωρούμε αναγκαίο ο νέος νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να επιφέρει κάποιες τροποποιήσεις ή και αποσαφηνίσεις στην εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.: 79732/27-7-2020 ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να αντιμετωπιστούν κρίσιμες παράμετροι προσαρμογής των παρόχων κατάρτισης στα νέα δεδομένα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Σ.Ε.Κ.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

1) Χρόνος προσαρμογής:

Να δοθεί ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, καθώς όλοι οι φορείς θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ορισμένες νέες απαιτήσεις που τίθενται όπως π.χ ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια, ενώ σημαντικός αριθμός φορέων έχει δυνατότητα να προσαρμοστεί συνολικά αλλά χρειάζεται για αυτό κάποιο χρονικό διάστημα.

Ειδικά η συμμόρφωση ως προς τον όρο των 5 ΕΜΕ πρέπει να αφορά στο διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου ή έστω στο διάστημα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου 79732/27-7-2020.

2) Τροποποιήσεις ή αποσαφηνίσεις στη διαδικασία επιλογής παρόχων κατάρτισης

Ύπαρξη αδειοδοτημένης δομής (ίδιας καταρχήν ή συνεργαζόμενης, βάσει των οριζόμενων στην οικεία πρόσκληση/ προκήρυξη) στην Περιφέρεια όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης ή στο σύνολο της Επικράτειας, όπου απαιτείται υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των κτιριακών προδιαγραφών.

Σε περίπτωση έργου εθνικής εμβέλειας δεν διευκρινίζεται εάν θα πρέπει να υπάρχει δομή ( ίδια ή συνεργαζόμενη) σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στην υλοποίηση οι ανάδοχοι έργων εθνικής εμβέλειας χρησιμοποιούν συνεργαζόμενες δομές σε όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας ωστόσο θεωρούμε λογικό αυτό να μην ζητείται κατά τη φάση διεξαγωγής των διαγωνισμών. Μεταξύ άλλων λόγων και για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εναρμονισμένων πρακτικών σε Περιφέρειες που ο αριθμός των παρόχων είναι περιορισμένος.

Αποδεδειγμένη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) - απαιτούμενη ακόμη και σε προσκλήσεις που αφορούν καταρχήν δια ζώσης κατάρτιση.

Θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία και ορθολογική αυτή η απαίτηση καθώς σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αλλαγής της μεθόδου κατάρτισης αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με απόφαση των αρμοδίων αρχών.

Ενδεικτικό υπέρ της μη συμπερίληψης αυτής της απαίτησης για τη δράση κατάρτισης, είναι το γεγονός ότι αντίστοιχα για τη δράση συμβουλευτικής η εγκύκλιος αναφέρει την απαίτηση για Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής (ΟΣΣ), μόνο στην περίπτωση που η προκήρυξη προβλέπει την απαίτηση για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης

Ύπαρξη στη δομή αίθουσας Τ.Π.Ε. με κατ’ ελάχιστον δέκα (10) Η/Υ, που διαθέτουν λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης.

Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο για λόγους μείωσης των δικαιολογητικών αυτή η απαίτηση να καλύπτεται με απλή Υ.Δ του παρόχου.

Ύπαρξη ΟΠΣ διοικητικής υποστήριξης

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν η χρήση ΟΠΣ διοικητικής υποστήριξης του Παρόχου Κατάρτισης, αφορά στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία του ή κυρίως στην υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, με βάση τις ισχύουσες δεσμεύσεις, κανόνες, οδηγούς υλοποίησης έργων, εντύπων παρακολούθησης κλπ.

Υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης: θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο ή, σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 300 ώρες συμβουλευτικής υποστήριξης.

Προτείνουμε να προστεθεί 1 ακόμη εκδοχή κάλυψης των απαιτήσεων για τον υπεύθυνο συμβουλευτικής και αυτή να είναι η απαίτηση εμπειρίας 1 τουλάχιστον έτους στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων συμβουλευτικής.

Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, απαιτείται να οριστεί ένας Υπεύθυνος διαχείρισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)/System Administrator,

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν ο Υπεύθυνος διαχείρισης ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-κατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) / System Administrator, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στον πάροχο κατάρτισης ή μπορεί να ανήκει στον πάροχο του συστήματος Ο.Σ.Τ.Κ. και να προβλέπεται η υποστήριξη του στο συμφωνητικό, μεταξύ παρόχου κατάρτισης και παρόχου Ο.Σ.Τ.Κ.

Επιπλέον για τις ίδιες περιπτώσεις, ορίζεται από τον πάροχο και ένας (1) Επόπτης Τηλεκατάρτισης, Ο κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης θα αντιστοιχεί σε εκατό (100) καταρτιζόμενους κατά το μέγιστο.

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι το όριο των 100 ατόμων που τίθεται για τον επόπτη τηλεκατάρτισης, αφορά στην κάθε δεδομένη χρονική στιγμή του έργου, δηλαδή αν οι ωφελούμενοι που παρακολουθεί ο επόπτης είναι δυνατόν να ανανεώνονται κατά την εξέλιξη του έργου.

Προσωπικό το οποίο συνολικά να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) σε περίπτωση ύπαρξης μίας δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) ΕΜΕ ανά παράρτημα.

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστούν τα κάτωθι:

- Οι ΕΜΕ που προβλέπονται για το προσωπικό, αφορούν αποκλειστικά επιστημονικό και διοικητικό-οργανωτικό προσωπικό και όχι άλλου περιεχομένου εξαρτημένη σχέση εργασίας όπως π.χ. Εκπαιδευτών, Επαγγελματικών Συμβούλων;

- Στις προβλεπόμενες ΕΜΕ μπορούν να συμπεριληφθούν μέτοχοι, εταίροι, ιδιοκτήτες που εκτός από τις πιο πάνω ιδιότητες, δεν διατηρούν παράλληλα εξαρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρησή τους ;

- Ποιο θα είναι το διάστημα που θα υπολογίζονται οι ΕΜΕ; Υποβάλλονται οι ΕΜΕ του τελευταίου 12μηνου πριν τον μήνα έναρξης της προκήρυξης ή προσεγγίζονται αναλογικά για τους μήνες, μετά τη δημοσίευση του νόμου (ή έστω μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου);

Σχέση εργασίας του επιστημονικού προσωπικού

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν στην περίπτωση που ο πάροχος καλύπτει τις 5 ΕΜΕ χωρίς τον συνυπολογισμό των θέσεων επιστημονικών στελεχών (Δ/ντής Κατάρτισης, Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής) είναι δυνατόν αυτές οι θέσεις να καλυφθούν και με Συμβάσεις Έργου, ή και είναι δυνατόν να καλυφθούν από μετόχους, μέλη Δ.Σ. ή ιδιοκτήτες που διαθέτουν τις απαιτήσεις των σχετικών θέσεων.

Σημείωση 2: ο Δικαιούχος μεριμνά ώστε οι δυνητικοί πάροχοι να μην ταυτίζονται με τους φορείς πιστοποίησης των αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν.

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί η έννοια του «ταυτίζονται». Συγκεκριμένα να διευκρινιστεί εάν αφορά στη συμμετοχή της ίδιας εταιρείας πιστοποίησης στην δράση κατάρτισης ή εάν αφορά και συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Σημείωση 3: Ο Δικαιούχος συνιστά επιτροπή ελέγχου εκπλήρωσης των ανωτέρω. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν ενδεικτικά στελέχη του ΕΟΠΠΕΠ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (συναφείς με το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο), καθώς και, ειδικά στις προσκλήσεις για προγράμματα τηλεκατάρτισης, ad hoc εμπειρογνώμονες είτε ως μέλη της εν λόγω επιτροπής είτε με ρόλο υποβοηθητικό στο έργο της.

Θεωρούμε ότι η διατύπωση σχετικά με το ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή ελέγχου, είναι πολύ περιοριστική και χρειάζεται να διευρυνθεί. Προτείνουμε να είναι δυνατόν αυτές οι θέσεις να καλύπτονται από άτομα που διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση ή και αξιολόγηση δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής.

3) Συμπληρώσεις στη διαδικασία – κριτήρια επιλογής καταρτιζόμενων

Για τους εργαζόμενους προβλέπονται μόνο Προγράμματα ΣΕΚ Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων στα οποία η λαμβανόμενη κατάρτιση συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο ωφελούμενος.

Θεωρούμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί ένας ακόμη τρόπος επιλογής ωφελούμενων. Σε όλα τα προγράμματα ΣΕΚ Εργαζομένων (όπως αυτά στον πλαίσιο των Προσκλήσεων 024, 110 και 121) που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση ωφελουμένων ανεξαρτήτως του κλάδου και επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και τα οποία δεν εντάσσονται στις κρατικές ενισχύσεις.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της διεπιχειρησιακής και διακλαδικής κινητικότητας που καθίσταται αναγκαία, λόγω των διαρθρωτικών μεταβολών.

4) Τροποποιήσεις στους ειδικούς όρους σχεδιασμού και υλοποίησης της εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Κατάρτισης (“Τηλεκατάρτισης”) και Μικτής Κατάρτισης/Μάθησης (“Blended Learning”)

Η εγκύκλιος σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό δεν κάνει διάκριση μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης και αναφέρεται γενικώς στην « ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα διενεργηθούν»

Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει διάκριση μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στην περίπτωση της 1ης να μην υπάρχει υποχρέωση ανάπτυξης ηλεκτρονικού υλικού σε ψηφιακή μορφή όπως στην ασύγχρονη.

Η εγκύκλιος ( σελ 37) αναφέρει ότι ο

πάροχος εξ αποστάσεως κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές σε Datacenter, ώστε να εγκαταστήσει και να παρέχει το Ο.Σ.Τ.Κ.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστούν α) ότι είναι δυνατή η ενοικίαση σε Datacenter, και β) ότι οι υποδομές σε Datacenter καλύπτονται από τον πάροχο Ο.Σ.Τ.Κ. και όχι από τον πάροχο κατάρτισης.

5) Εξέταση της συμβατότητας με την κοινοτική νομοθεσία της πιστοποίησης των ωφελούμενων με βάση λογισμικά συγκεκριμένων εταιρειών πληροφορικής

Η εγκύκλιος σε ότι αφορά στην πιστοποίηση αναφέρει ότι είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευρυνθεί η συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο της τελευταίας εκδοχής πιστοποίησης από εταιρείες λογισμικού που παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις, σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους και ειδικά σε προγράμματα που δεν εντάσσονται στις κρατικές ενισχύσεις.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.