08/08/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τι προβλέπει η απόφαση για την επιδότηση της ηλεκτροκίνησης

Με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν:

(α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ή δίκυκλου/τρικύκλου. Ο ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

• την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος

• την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης1

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής χρονομισθώσεως ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του (ωφελούμενο) υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

(β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ιδιοκτήτες οχημάτων Ε.Δ.Χ.-ΤΑΧΙ, έχοντας ή/και έχοντες το 100% της κυριότητας του οχήματος. Οι τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β:

• δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές CO2 έως 50g/km,

• υποχρεούνται να προβούν σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81),

• είναι υποχρεωμένοι για την απόσυρση παλαιού οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ.

Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση αυτή συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus (βλ. Πίνακα άρθρου 7 της απόφασης) και

• δεν είναι δικαιούχοι επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής επαγγελματικής χρονομίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του (τελικό αποδέκτη) υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

(γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όλα τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτου νομικής μορφής και μεγέθους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος.

Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Γ:

• δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης έως τριών (3) αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, υβριδικών επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης μέγιστης μάζας έως 3,5 1. Για την επιλεξιμότητα οικιακών σημείων επαναφόρτισης Η/Ο θα απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν πως τα σημεία αυτά είναι «έξυπνα». τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της απόφασης. Στην περίπτωση δε που ασκείται δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, o μέγιστος αριθμός αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης οχημάτων ή/και δικύκλων/τρικύκλων ανέρχεται σε έξι (6),

• δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου,

• δεν είναι δικαιούχος επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής επαγγελματικής χρονομίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα ή και τα οχήματα αποκτώνται από τον μισθωτή υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες».

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ηλεκτροκίνηση