07/08/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Μείωση 20,3% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2020

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 3.957,7 εκατ. ευρώ (4.440,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.358,2 εκατ. ευρώ (4.907,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 54,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 49,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019 (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.548,9 εκατ. ευρώ (2.877,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.787,0 εκατ. ευρώ (3.157,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 125,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 129,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019 (Πίνακας 1).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε σε 1.408,8 εκατ. ευρώ (1.563,8 εκατ. δολάρια) έναντι 1.571,2 εκατ. ευρώ (1.750,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 71,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 79,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019 (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 23.619,2 εκατ. ευρώ (25.959,9 εκατ. δολάρια) έναντι 27.907,7 εκατ. ευρώ (31.425,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 15,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.630,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.569,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (Πίνακας 5).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 14.806,0 εκατ. ευρώ (16.369,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.845,9 εκατ. ευρώ (19.081,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 25,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 7,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (Πίνακας 5).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 8.813,2 εκατ. ευρώ (9.590,9 εκατ. δολάρια) έναντι 11.061,8 εκατ. ευρώ (12.344,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.605,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.562,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,7% (Πίνακας 5).

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (1) περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

(1)Σε εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ε. για την κατάρτιση των στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, τα Κ-Μ ορίζουν ένα "κατώφλι εξαίρεσης" από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat) από τις επιχειρήσεις, εάν οι συναλλαγές τους είναι χαμηλότερες του εν λόγω κατωφλίου. Στόχος είναι η μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων. Το στατιστικό κατώφλι εξαίρεσης προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε έτος.

Πίνακας 1. Εμπορικό Ισοζύγιο : Ιούνιος 2018 - 2020

€ εκατομμύρια

2018

Ιούνιος 2019(1)

2020 (1)

Μεταβολές %

2019/2018 2020/2019

Α. Εισαγωγές - Αφίξεις

Ι. Σύνολο Εισαγωγών-Αφίξεων

ΙΙ. Εξαιρουμένης της αξίας των πλοίων

III. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων

IV. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων

Β. Εξαγωγές - Αποστολές

Ι. Σύνολο Εξαγωγών-Αποστολών

ΙΙ. Εξαιρουμένης της αξίας των πλοίων

III. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων

IV. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων

Γ. Εμπορικό ισοζύγιο (=Β.Ι - Α.Ι)

Δ . Εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένης

της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙ - Α.ΙΙ)

Ε. Εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και

συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙΙ - Α.ΙΙΙ)

ΣΤ. Εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων (=Β.ΙV - Α.ΙV)

5.017,1

4.940,3

3.491,6

3.414,8

3.035,0

2.956,4

2.091,1

2.012,5

-1.982,1

-1.983,9

-1.400,5

-1.402,3

4.358,2

4.337,2

3.349,1

3.328,1

2.787,0

2.774,7

1.924,9

1.912,6

-1.571,2

-1.562,5

-1.424,2

-1.415,5

3.957,7

3.932,3

3.403,4

3.378,0

2.548,9

2.540,4

2.050,6

2.042,1

-1.408,8

-1.391,9

-1.352,8

-1.335,9

-13,1

-12,2

-4,1

-2,5

-8,2

-6,1

-7,9

-5,0

-20,7

-21,2

1,7

0,9

-9,2

-9,3

1,6

1,5

-8,5

-8,4

6,5

6,8

-10,3

-10,9

-5,0

-5,6

USD (2) εκατομμύρια

2018

Ιούνιος

2019(1)

2020 (1)

Μεταβολές %

2019/2018 2020/2019

Α. Εισαγωγές - Αφίξεις

Ι. Σύνολο Εισαγωγών-Αφίξεων

ΙΙ. Εξαιρουμένης της αξίας των πλοίων

III. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

και συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων

ΙV. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων

Β. Εξαγωγές - Αποστολές

Ι. Σύνολο Εξαγωγών-Αποστολών

ΙΙ. Εξαιρουμένης της αξίας των πλοίων

III. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

και συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων

ΙV. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων

Γ. Εμπορικό ισοζύγιο (=Β.Ι - Α.Ι)

Δ . Εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένης της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙ - Α.ΙΙ)

Ε. Εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων

(=Β.ΙΙΙ - Α.ΙΙΙ)

ΣΤ. Εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων (=Β.ΙV - Α.ΙV)

5.841,3

5.751,9

4.065,2

3.975,8

3.555,1

3.463,1

2.449,4

2.357,4

-2.286,2

-2.288,8

-1.615,8

-1.618,4

4.907,3

4.883,6

3.771,0

3.747,3

3.157,0

3.143,1

2.180,5

2.166,6

-1.750,3

-1.740,5

-1.590,5

-1.580,7

4.440,9

4.412,4

3.818,9

3.790,4

2.877,1

2.867,5

2.314,6

2.305,0

-1.563,8

-1.544,9

-1.504,3

-1.485,4

-16,0

-15,1 -7,2

-5,7

-11,2

-9,2

-11,0 -8,1

-23,4

-24,0

-1,6

-2,3

-9,5

-9,6 1,3

1,2

-8,9

-8,8

6,1

6,4

-10,7

-11,2

-5,4

-6,0

(1)Προσωρινά στοιχεία.

(2)Η αξία σε δολάρια των εισαγωγών και των εξαγωγών υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της ισοτιμίας USD /€ του μήνα αναφοράς στο αντίστοιχο έτος.

Πίνακας 2. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές - Αποστολές με πετρελαιοειδή, Ιούνιος 2018 - 2020

Εισαγωγές - Αφίξεις (€ εκατομμύρια)

Ιούνιος

Μεταβολές %

2018

2019(1)

2020 (1)

2019/2018 2020/2019

I. Ευρωπαϊκή Ένωση

II. Τρίτες χώρες

Σύνολο

2.470,6

2.546,5

5.017,1

2.310,2

2.048,0

4.358,2

2.405,4

1.552,3

3.957,7

-6,5 4,1

-19,6 -24,2 -13,1 -9,2

Εισαγωγές - Αφίξεις (USD (2) εκατομμύρια)

Ιούνιος

Μεταβολές %

2018

2019(1)

2020 (1)

2019/2018 2020/2019

I. Ευρωπαϊκή Ένωση

II. Τρίτες χώρες

Σύνολο

2.876,5

2.964,8

5.841,3

2.601,3

2.306,0

4.907,3

2.699,0

1.741,9

4.440,9

-9,6 3,8

-22,2 -24,5 -16,0 -9,5

Εξαγωγές - Αποστολές (€ εκατομμύρια)

Ιούνιος

Μεταβολές %

2018

2019(1)

2020 (1)

2019/2018

2020/2019

I. Ευρωπαϊκή Ένωση

II. Τρίτες χώρες

Σύνολο

1.553,3 1.481,7

3.035,0

1.541,7 1.245,3

2.787,0

1.539,6 1.009,3

2.548,9

-0,7

-16,0 -8,2

-0,1

-19,0 -8,5

Εξαγωγές - Αποστολές (USD (2) εκατομμύρια)

Ιούνιος

Μεταβολές %

2018

2019(1)

2020 (1)

2019/2018

2020/2019

I. Ευρωπαϊκή Ένωση

II. Τρίτες χώρες

Σύνολο

1.819,5 1.735,6

3.555,1

1.746,4 1.410,6

3.157,0

1.737,8 1.139,3

2.877,1

-4,0 -18,7

-11,2

-0,5

-19,2 -8,9

(1)Προσωρινά στοιχεία.

(2)Η αξία σε δολάρια των εισαγωγών και των εξαγωγών υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της ισοτιμίας USD / € του μήνα αναφοράς στο αντίστοιχο έτος.

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του διμερούς εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μεγέθη του εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται πλέον χώρα εκτός Ε.Ε.

Για λόγους διασφάλισης της διαχρονικής συγκρισιμότητας των στατιστικών, το Ηνωμένο Βασίλειο στις αναλύσεις έναντι των προηγούμενων ετών, θεωρείται Τρίτη Χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι χρονοσειρές έχουν παραχθεί εκ νέου προκειμένου οι συγκρίσεις να είναι συνεπείς σε επίπεδο Ε.Ε. 27 κρατών μελών (χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο καθόλη την έκταση της χρονοσειράς).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
εμπορικό ισοζύγιο