31/07/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές για αυτούς που τις άρχισαν. Φυσικά κάπως διαφορετικά από τις άλλες χρονιές, αλλά σε κάθε περίπτωση διακοπές. Φανατικά Ελλάδα (αν τολμάς πήγαινε και αλλού), επιστροφή συνήθως στις ρίζες όπου ανακαλύπτεις πως το χωριό με τα δέκα σπίτια και το καφενείο – παντοπωλείο – φαρμακείο (ασπιρίνες και παραπλήσια), έχει τα πάντα και τελικά η ζωή εκεί, τουλάχιστον για διακοπές, δεν είναι και τόσο άσχημη, αντίθετα θα λέγαμε.

Και επειδή το αιματηρό επεισόδιο στη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης δεν θα περνούσε έτσι, τελικά, εκτός από τα προσδοκόμενα, επανάφερε τη λογική των εξωπραγματικών προστίμων, κάτι που είχε ξεπεραστεί τελευταία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την παράταση των δηλώσεων, το Υπ. Οικονομικών μεταξύ άλλων διατάξεων προτείνονται και διατάξεις που ουσιαστικά αφορούν σε επιβολή προστίμου για τη μη ενημέρωσης βιβλίων το οποίο είχε καταργηθεί με τις διατάξεις του ν.4174/2013.

 • Προστίθεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Ν. 4174/2013 νέα άρθρα με αρίθμηση 54Ε και 54ΣΤ
 • Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
 • · Ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Η μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.
 • Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται και στην περίπτωση που η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.
 • Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (Software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Επιπλέον των ανωτέρω και επί του προκείμενου της επίθεσης σε υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 6 και 8 προβλέπονται, μεταξύ των άλλων και τα εξής:

α) Αυστηροποιείται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 13α του ν.2523/1997, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή ειδικού προστίμου από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο των σχετικών παραβατικών πράξεων.

Να επισημάνουμε το προφανές, ότι εκτός του προστίμου, ο «επιτιθέμενος» θα «φορτωθεί» επιπλέον και όλον το ποινικό κώδικα, με ότι σημαίνει γι’ αυτόν, τους γύρω του και για τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα σχέδιά του για τη ζωή που μάλλον θα ανατραπούν άρδην.

Περαιτέρω, με το άρθρο 3 του προαναφερθέντος σχεδίου νόμου, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ρυθμίζεται εκ νέου ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019, καθώς και η καταβολή των δόσεων με δυνατότητα έκπτωσης στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής του φόρου, ως εξής:

Εάν η δήλωση υποβληθεί μετά την ισχύ της διάταξης οι δόσεις θα παραμείνουν 8 αλλά οι δύο πρώτες θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου (31/8/2020), οι δόσεις συνεπώς θα διαμορφωθούν ως εξής, για τα φυσικά πρόσωπα:

 • 1η Δόση 31η Αυγούστου 2020
 • 2η Δόση 31η Αυγούστου 2020
 • 3η Δόση 30η Σεπτεμβρίου 2020
 • 4η Δόση 30η Οκτωβρίου 2020
 • 5η Δόση 30η Νοεμβρίου 2020
 • 6η Δόση 31η Δεκεμβρίου 2020
 • 7η Δόση 29η Ιανουαρίου 2021
 • 8η Δόση 26η Φεβρουαρίου 2021

Σχετικά με την έκπτωση του 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου αυτή θα ισχύσει και μετά την ψήφιση της τροπολογίας εφόσον εξοφληθεί όλο το ποσό του φόρου που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά έως την 31η Αυγούστου. Υπενθυμίζουμε ότι η έκπτωση 2% ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα.

Ηλεκτρονικά βιβλία: Η εφαρμογή myData προστέθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ: Η εφαρμογή "myData - Ηλεκτρονικά βιβλία" προστέθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Από το menu Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή. Από την υπηρεσία αυτή, μπορείτε να δείτε το Συνοπτικό Βιβλίο της επιχείρησής σας, να επιλέξετε την Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλετε τα στοιχεία των τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή σας.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020: Με το άρθρο 10 της τροπολογίας που κατατέθηκε από το Υπ. Εργασίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVlD-19 και άλλες διατάξεις»:

 • Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που πραγματοποιήθηκε, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30 ης 9.2020.
 • Οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι δικαιούχοι της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 • Υποχρεούνται οι ανωτέρω επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους.
 • Παρέχεται η κατ' εξαίρεση δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων των τουριστικών καταλυμάτων, μέχρι 31.10.2020, σε αυτά.
 • Καθορίζονται με κ.υ.α. οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 10 της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του κλάδου του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, λιανικού εμπορίου τουριστικών ειδών, καθώς και σε κάθε είδους καταστήματα και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και σε επιχειρήσεις εργοδότες του κλάδου των μεταφορών, όπως επιχειρήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που πραγματοποιήθηκε, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVlD19, ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η δυνατότητα των αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 37 του v. 4690/2020 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Προσέτι, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται να μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους και πάντως όχι πέραν της 30ης.9.2020.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.

Προσέτι, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας ή θα τεθούν οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, αλλά και η ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων τους, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατ' αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η διατήρηση, αφενός της βιωσιμότητας των εν λόγω επιχειρήσεων και αφετέρου των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε αυτές.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Στο 100% η επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα από 1/7 έως 15/10: Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVlD-19 και άλλες διατάξεις», καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020. από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται. Σήμερα για το μήνα Ιούλιο το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται σε 60%.

Διευκρινίσεις για τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων – Εγκύκλιος: Για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται από την Α.1035/2020 απόφαση που αφορούν στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), με την Ε.2123/2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Επιστημονική Ομάδα της EPSILON NET και ανάπτυξη επίκαιρων θεμάτων. Οδηγίες της ΑΑΔΕ για αναδρομικά εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2013 για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019: Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ε.2115/24.7.2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α'170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (Α'128),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019,με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.». Να θυμίσουμε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, έρχονται ως συνέχεια της Απόφασης Α.1169/17.7.2020 (ΦΕΚ 3008/20.7.2020) του κ. Υφυπουργού Οικονομικών με αναφορά τα «Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 σχετικά με την ακύρωση / τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4174/2013».

Περαιτέρω, να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι η Απόφαση Α.1169/17.7.2020 (ΦΕΚ 3008/20.7.2020), εκδόθηκε ως συνέπεια του γνωστού θέματος που δημιουργήθηκε με μισθούς και συντάξεις οι οποίες εισπράχθηκαν κατά το 2013 από φορολογούμενους, δεν συμπεριλήφθηκαν σε αρχικές και τροποποιητικές τους δηλώσεις και τελικά τους καταλογίσθηκαν με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα από την Φορολογική Διοίκηση το 2019. Με την Ε.2115/24.7.2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, δίνονται επιπλέον οδηγίες της Απόφασης του Υφ. Οικονομικών, ώστε να αντιμετωπισθούν τα θέματα που ανέκυψαν και ειδικά:

· Σύμφωνα με την παρ. 53Α του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., όπως η παρ. 53 του άρθρου 72 προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 30 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128/30-06-2020) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου ισχύει από 30/06/2020 και μετά, ορίζεται ότι «53. α) Κατ΄ εξαίρεση, άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63Β και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63Β, δύνανται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 63Β. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση ή τροποποίηση έως τις 31.7.2020 και η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2020. Έως τις 30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, της πράξης προσδιορισμού του φόρου και της πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 63Β. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής της, η προθεσμία αυτή διακόπτεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 63Β και η ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογούμενου για την ακύρωση ή τροποποίηση, εξετάζεται ως τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως τις 30.9.2020. Για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση ρητής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης απόρριψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 63, με την οποία μπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν ήδη προβληθεί με την αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή. Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις 31.10.2020 και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από την 1η.11.2020.».

· Ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 ΚΦΔ (αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό κατά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής) εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση και για όλες τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής. Μαζί με την αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά.

· Αν έχουν υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις από τον φορολογούμενο με τα αναδρομικά εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2013 και έχουν εκκαθαριστεί πριν την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 παρ. 2 ΚΦΔ που πραγματοποιήθηκε εντός του 2019 βάσει των οδηγιών του ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ 2019/17-12-2019 εγγράφου, η Δ.Ο.Υ προβαίνει σε ακύρωση της σχετικής πράξης χωρίς άλλη ενέργεια, κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου.

· Εφόσον με την πράξη προσδιορισμού φόρου με βάση την παρ. 2 του άρθρου 32 ΚΦΔ και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με το υπ' αρ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ 2019/17-12-2019 έγγραφο, δεν προέκυψε ποσό φόρου προς καταβολή (μηδενικές-πιστωτικές δηλώσεις) και εκδόθηκαν μόνο πράξεις επιβολής προστίμου, αυτές δύνανται να ακυρώνονται και χωρίς αίτηση του φορολογούμενου από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Όπως ορίζεται και με την περίπτωση β' της παρ.53 του άρθρου 72 ΚΦΔ, ορίζεται ότι πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται από την Φορολογική Διοίκηση και χωρίς να απαιτείται αίτηση του φορολογούμενου, εφόσον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή (όταν δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μηδενικό ή πιστωτικό).

· Ο περιορισμός των πρόσθετων φόρων ή του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ στο 20% του κύριου φόρου ισχύει για τα ανωτέρω εισοδήματα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου από την αρμόδια υπηρεσία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ.

· Δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής, διότι η Φορολογική Διοίκηση, με την έκδοση της πράξης δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ εντός του 2019 διέκοψε την παραγραφή. (Φυσικά η συγκεκριμένη παράγραφος της εγκυκλίου αποτελεί θέση της Διοίκησης και όχι απόφαση Διοικητικών Δικαστηρίων τα οποία, έχουμε την άποψη, ότι σε πολλές περιπτώσεις και μετά από προσφυγές των θιγόμενων θα έρθουν να αποφασίσουν).

· Οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται με βάση τα ανωτέρω αναρτώνται στην θυρίδα του φορολογουμένου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της Α.Α.Δ.Ε., είτε υπογεγραμμένες ψηφιακά είτε με ψηφιακή απεικόνιση.

Επιστημονική Ομάδα της EPSILON NET και ακόμα μια επίκαιρη ανάλυση: Η φορολογική κατοικία και οι διασυνοριακά εργαζόμενοι σε καιρούς πανδημίας: Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), βάσει ανάλυσης των κανόνων του διεθνούς συμβατικού πλαισίου και των ερμηνευτικών Σχολίων της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, έκδοση 21ης Νοεμβρίου 2017, εξέδωσε πρόσφατα γενικές κατευθύνσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, για την ερμηνεία τυχόν προκληθέντων φορολογικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύτηκε η Ε.2113/22.7.2020 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19». Διαβάστε την πλήρη ανάλυση της εγκυκλίου στα πλαίσια της σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α., με την υπογραφή της Επιστημονικής Ομάδας της EPSILON NET.

Greek Listed Companies και EPSILON NET. Συνεργασία Info Quest Technologies και Epsilon Net για τη διάθεση τηςεφαρμογής Epsilon Smart: Η Info Quest Technologies και η Epsilon Net, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη διάθεση της Web εφαρμογής Epsilon Smart στην Ελληνική αγορά, μέσω της πλατφόρμας διάθεσης Cloud Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com και του δικτύου συνεργατών της Info Quest Technologies.

Το Epsilon Smart είναι μία ολοκληρωμένη, Web εφαρμογή έκδοσης on line φορολογικών παραστατικών και εμπορικής διαχείρισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που εξασφαλίζει την πλήρη σύνδεση με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

Δομικό στοιχείο της συνεργασίας των δύο εταιρειών αποτελεί η διάθεση της εφαρμογής μέσω της πλατφόρμας QuestonCloud και το δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies, που βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους λειτουργία.

H πλατφόρμα διάθεσης cloud Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com αποτελεί μία σημαντική επένδυση της Info Quest Technologies στον τομέα του Digital Distribution, της μετεξέλιξης της διάθεσης λογισμικού και εφαρμογών ως υπηρεσία (X as a Service). H πλατφόρμα προσφέρει αναλυτική πληροφόρηση, πλήρη διαχείριση των συνδρομών, αυτόματη μηνιαία τιμολόγηση (provisioning, & billing) και αναλυτικό reporting, παρέχοντας επαυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου. Μέσω της πλατφόρμας διατίθενται σήμερα οι πλέον δημοφιλής διεθνείς Cloud εφαρμογές των Microsoft (Azure, M365, O365) Cisco, DocuSign, IBM, Veritas, Citrix, Dropbox, Kaspersky, Eset, κ.α.. καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές όπως η ελληνική λύση e-shop as a Service της Netmechanics και το cloud ERP Q-Zone, που αποτελεί μία ακόμη πρόταση εφαρμογής λιανικής και εμπορικής διαχείρισης η οποία επίσης διασυνδέεται με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Προσδοκία της εταιρείας είναι το www.QuestonCloud.com να αποτελέσει μία πύλη διάθεσης του συνόλου των cloud υπηρεσιών στην αγορά, λειτουργώντας ως one stop shop για πελάτες και συνεργάτες.

Με τη νέα συνεργασία οι δύο εταιρείες Info Quest Technologies και Epsilon Net επιδιώκουν να συμβάλλουν στη ταχύτερη μετάβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα στη νέα εποχή, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, βοηθώντας τες ταυτόχρονα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες cloud τεχνολογίες.

Οι ημέρες περνούν, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι σε εξέλιξη, κάποιοι ξένοι μας επισκέπτονται επειδή τα επιδημικά τεκταινόμενα στη χώρα μας, μοιάζουν ως μη υφιστάμενα σε σχέση με αυτά των δικών τους χωρών, αλλά όλα αυτά έχουν κόστος. Και δεν μιλάμε τόσο για τον εισαγόμενο τουρισμό όπου η πολιτεία έχει κάνει σημαντικό έργο και στην ουσία ανακαλύπτει και απομονώνει άμεσα το κάθε κρούσμα, όσο για τον «καταπιεσμένο Έλληνα συμπατριώτη», που δεν μπορεί να σκεφτεί καλοκαίρι χωρίς πανηγύρια και την Γωγώ Τσαμπά να δίνει την εκκίνηση του χορού των δύο χιλιάδων ατόμων (ναι, τόσοι ήτανε) όπου σφυχταγγαλασμένοι δίνουν μια Διονυσιακή μαγεία στο δρώμενο. Καλοκαίρι Ελληνικό δεν γίνεται χωρίς τους Έλληνες «κολυμβητές» να στριμώχνονται στη «μπάρα» του μπαρ ως εκκολαπτόμενοι Ωνάσηδες, μπας και κάτσει κάτι και τις «μοντέλες» στη Μύκονο να γεμίζουν το Instagram με πόζες κυρίως εξαιρετικά αποκαλυπτικές. Και φυσικά, δεν νοείται καλοκαίρι χωρίς την επίσημη έναρξή του στο «ΝΑΜΜΟΣ» από τον Αντώνη, όπου για να γίνει αισθητή η παρουσία σου πρέπει να κάνεις τουλάχιστον πεντακόσιες χειραψίες. Γιατί Αντώνης και χαιρετούρες με τον αγκώνα, δεν γίνεται. Είναι σαν να ακούς ζωντανά Πάολα και να πίνεις ΕΨΑ. Επειδή λοιπόν οι ανωτέρω δογματικές σκέψεις κυριεύουν το σύνολο των συμπατριωτών «Από την Τετάρτη 29/7 επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας για εργαζομένους και κοινό σε καταστήματα λιανικής, γραφεία/υπηρεσίες που έχουν επαφή με το κοινό, ΔΕΚΟ,τράπεζες». Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κατά τη Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τον #Covid_19 από τις νέες εγκαταστάσεις της Πολιτικής Προστασίας, Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου, επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας για εργαζομένους και κοινό σε:

· καταστήματα λιανικής

· γραφεία/υπηρεσίες που έχουν επαφή με το κοινό, ΔΕΚΟ, τράπεζες, Δήμοι

ιατρεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα

· καταστήματα τροφίμων (φούρνους, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.ά.)

· κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής

Τέλος εργασιακής εβδομάδας, τέλος του μήνα και επιτέλους Αύγουστος. Βλέποντας τη θετική όψη της εποχής, επιτέλους ο υπερφίαλος γείτονας μας ξεφορτώθηκε, κρούοντας πρίμα και επιστρέφοντας τον πολεμικό στόλο του στους ναυστάθμους. Ίσως να ήταν και η Καγκελάριος Μέρκελ που του υπενθύμισε πως δεν πρόκειται για ένα μικρό πολεμικό επεισόδιο και με ελάχιστες επιπτώσεις, αλλά για γενικευμένη σύρραξη με χιλιάδες θύματα εκατέρωθεν, μόνο που αυτό θα σήμαινε και το άμεσο πολιτικό του τέλος. Έτσι, το φοβερά εξοπλισμένο πλοίο υποθαλάσσιων ερευνών ελλιμενίστηκε και πάλι στον κόλπο της Αττάλειας, ενώ, για την τιμή των όπλων, ένα άλλο παρόμοιο Τουρκικό πλοίο αμφίβολης αποτελεσματικότητα, κυκλοφορεί κάτω από την Αμμόχωστο, ενώ όλες οι διεθνείς εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εγκαταλείψει τα θαλάσσια οικόπεδα, επειδή με τιμή πώλησης του αργού κάπου στα 43$ το βαρέλι, μάλλον δεν καλύπτεται το κόστος. Σε κάθε περίπτωση, οι Τούρκοι κάνουν πως συνεχίζουν τις έρευνες (καλή επιτυχία), εμείς δε περιμένουμε πλούσια συλλογή από το θαλάσσιο οικοσύστημα (καλαμάρια, μπαρμπούνια και τα συναφή), επειδή πιθανώς περισσότερα θα κερδίσουν οι αγαπητοί γείτονες αν ρίξουν δίχτυα αντί να τραβιούνται με γεωτρύπανα, καλοκαίρι καιρό.

Αύγουστος λοιπόν από αύριο και οι περισσότεροι αδειούχοι ξεκινάνε, με πολλές προφυλάξεις βέβαια, την ομορφότερη εποχή του χρόνου. Χρησιμοποιώντας της επιλεκτική μας μνήμη και ξεχνώντας κατά το δυνατόν τα όσα συμβαίνουν, ας προσπαθήσουμε να περάσουμε ακόμα ένα πανέμορφο Ελληνικό καλοκαίρι, ευχαριστώντας τον Πανάγαθο για όλα αυτά που μας έδωσε. Να είστε όλοι υγιείς, σωματικά και πνευματικά και να περάσετε υπέροχες διακοπές και ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικές δηλώσεις, Epsilon Net, Καταβολή φόρου εισοδήματος, Πρόστιμο