29/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Σημαντικές διατάξεις του Υπ.Εργασίας που εισάγονται με τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVlD-19 και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 29 του ν.4387/2016 αναφορικά με την καταβολή προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα από τους δικαιούχους, στα εξής κατά βάση σημεία:

  • αυξάνεται από ποσοστό 50% σε ποσοστό 80%του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου και σε ποσοστό 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος της προσωρινής σύνταξης που δύναται να καταβληθεί: (i) σε μισθωτούς και (ii) σε αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ, αντίστοιχα.
    Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου εργασία, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.
  • αυξάνεται επίσης από ποσοστό 50% σε ποσοστό 70% το ύψος της προσωρινής σύνταξης που δύναται να καταβληθεί. σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.
  • θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία. οι παραπάνω διατάξεις, εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 13η.5.2016 και εφεξής και τους έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη. εφόσον δεν έχει χορηγηθεί οριστική καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν την έναρξη εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου.

2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή προσωρινής σύνταξης σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • καταβάλλεται, στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία και δικαιούνται σύνταξη, προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.
  • αυξάνεται σε ποσοστό 80% από 50% που ισχύει, η προσωρινή σύνταξη, σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τα τέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%.

3. Δύνανται εφεξής, οι άμεσα ασφαλισμένοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, να λάβουν μέρος της εφάπαξ παροχής που δικαιούνται ως προκαταβολή, έναντι της συνολικής εφάπαξ παροχής και ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

4.α. Δημιουργείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ηλεκτρονική πλατφόρμα- μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες. προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. πλην ασφαλισμένων των τέως ΦΚΑ.

β. Προβλέπεται η υποβολή σχετικής αίτησης για την ένταξη των ιδιωτών παρόχων στον μηχανισμό. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία ο αιτών δηλώνει, μεταξύ άλλων. την παραίτησή του από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης των τόκων μέχρι την εξόφληση της απαίτησης.

γ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης και την εκτέλεση ελέγχων διασταύρωσής τους με τα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών, καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού, αφού εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις. Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, θα καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό. κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το τελικό ποσό πληρωμής που θα προκύψει μετά τον έλεγχο να υπερβαίνει το αιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και εάν μετά το πέρας του ελέγχου προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. αναζητούνται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

δ. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα. τους τόκους και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-ΕΦKA από την αιτία αυτή.

ε. Οι παραπάνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εκκαθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

στ. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4578/20Ι8 προς ασθενείς ασφαλισμένους και ιδιώτες γιατρούς. με συνολική οφειλή κατ' άτομο έως διακόσια (200) ευρώ κατ' έτος, το ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα και στο 100 % του αιτούμενου ποσού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

ζ. Με κ.υ.α καθορίζονται, μεταξύ άλλων. η ημερομηνία λειτουργίας της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή. η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κ.λπ.

5. Επικαιροποιούνται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή στον επιζώντα σύζυγο ή ελλείψει αυτού στον επιμεληθέντα της κηδείας, των εξόδων κηδείας ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ.

6. Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας. έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων. μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020 (η συγκεκριμένη παράταση ίσχυε μέχρι 30 Ιουνίου 2020).
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εφάπαξ, Προνοιακά επιδόματα, Προσωρινή σύνταξη, Αναπηρικά Επιδόματα, ΟΠΕΚΑ, έξοδα κηδείας