29/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών με τροπολογία του Υπ.Εργασίας

Με το άρθρο 9 της τροπολογίας που κατατέθηκε από το Υπ.Εργασίας:

  • προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2020 καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές:
    (i) για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους. κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019
    (ii) για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
  • Κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, ορίζεται ότι για επιχειρήσεις εργοδότες της ανωτέρω περίπτωσης (i), που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από. 1.7.2020 έως 15.10,2020. το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τις επιχειρήσεις- εργοδότες της περίπτωσης (ii). που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.
  • Καθορίζονται με κ.υ.α. ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων, καθώς και για την υλοποίηση του μέτρου σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, τη διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της ΑΑΔΕ κ.λπ.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 9 της τροπολογίας με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγονται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και εργοδοτών με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδάτες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3 0 τρίμηνο του έτους 2019.

Επιπροσθέτως, με την παρ. 2 ορίζεται ότι για τις εν λόγω επιχειρήσεις της παρ. 1 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι απασχολούνται, αλλά και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, κατ' εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του v. 4690/2020. Ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020: α) το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι απασχολούνται και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται) και β) οι εισφορές εργαζομένων για τον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προσέτι, με την παρ. 4 ορίζεται ότι για τις εν λόγω επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, κατ' εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του v. 4690/2020.

Επιπροσθέτως, με την παρ. 5 αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 3 και 4 που αφορούν στην καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με τον v. 4690/2020 (Α' 104)


Άρθρο 9

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3 0 τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Κατ' εξαίρεση της περ. γ' της παρ.3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

4. Κατ' εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.

5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με τον v. 4690/2020 (Α' 104).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές εισφορές, Κορωνοϊός