08/07/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος Φ.Π., δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Στην προσπάθεια του Ελληνικού κράτους προσέλκυσης αλλοδαπών στο να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, συνδυάζοντας έτσι ένα «μίγμα» ατόμων υψηλών εισοδημάτων τα οποία εκτός από φορολογικοί κάτοικοι προσβλέπουμε να γίνουν ταυτόχρονα και «διηνεκείς τουρίστες», κάτι το οποίο έχουν ήδη πετύχει άλλες Μεσογειακές χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα, η Κυβέρνηση προχώρησε σε συγκεκριμένα κίνητρα για την προσέλκυση των συγκεκριμένων ατόμων.

Με το άρθρο 1 του κατατεθέντος για διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις», προστίθεται άρθρο με αρίθμηση 5Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και επέρχεται συμπλήρωση του άρθρου 67 του ιδίου κώδικα, σχετικά με την «Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα».

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άρθρο στο σχέδιο νόμου έρχεται αμέσως μετά του ήδη προστεθέντος άρθρου 5Α με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019), θεωρούμε πως για την πλήρη κατανόηση της θέσης της Κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου πάνω στο γενικό θέμα «Ειδικός Φορολογικός Κάτοικος», θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάνοντας αρχικά αναφορά στο άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.

Το νομοθετικό πλαίσιο των Ειδικών Φορολογικών Κατοίκων

Σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., το οποίο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από 12/12/2019 και μετά, σχετικά με την «Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα». Συνοψίζοντας τα αναφερόμενα στο άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., μπορούμε να επισημάνουμε ότι:

1. Το άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από 12/12/2019 και μετά.

2. Αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα, που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και δύναται να υπαχθούν σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή.

3. Εξαιρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος (συνεπώς και αλλοδαποί), οι οποίοι τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους, ήδη ήταν φορολογικοί κάτοικοι της χώρας μας.

4. Απαιτείται αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή που υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους.

5. Απαιτείται από μέρους του φυσικού προσώπου, ποσό επένδυσης στη χώρα μα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

6. Το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει στην Ελληνική Φορολογική Αρχή, κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ΄ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

7. Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου.

8. Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ΄ αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του.

9. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του.

10. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου.

11. Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών.

Η Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Νόμου

 • Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 5Β, σχετικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
 • Αφορά συνταξιούχους, φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, οι οποίοι σωρευτικά:
  - δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα, και
  - μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
 • Για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 • Ο φόρος με συντελεστή επτά τοις εκατό (7 %) καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Για τις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας που θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30.09.2020.
 • Η υπαγωγή στις παρούσες διατάξεις δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δέκα (10) φορολογικών ετών.
 • Οι διατάξεις του άρθρου 5Β έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Απόψεις σχετικά με τα κίνητρα για προσέλκυση αλλοδαπών συνταξιούχων, για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα

Με το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου, αλλά και το προϋφιστάμενο άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., το Κυβερνητικό Επιτελείο, προσπαθεί να μετατρέψει την χώρα σε έναν «ιδιότυπο» φορολογικό παράδεισο, δεδομένου ότι προσφέρονται συνεχώς κίνητρα για προσέλκυση φορολογικών και εν τοις πράγμασι κατοίκων τρίτων χωρών για μετανάστευση στη χώρα μας, απολαμβάνοντας εκτός από τον ήλιο, τη θάλασσα και την «τριφηλή» Ελληνική καθημερινότητα με όλα τα Μεσογειακά της χαρακτηριστικά και παράλληλα, φορολογική κατοικία με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Μετά και την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου, θεσπίζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών συνταξιούχων για μόνιμη εγκατάσταση και μεταφορά της φορολογικής τους έδρας στην Ελλάδα. Επιπλέον, υιοθετείται ένας οριζόντιος (flat) φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδημάτων (κυρίως συντάξεων) αλλοδαπής που ορίζεται στο 7%. Βέβαια, όσο δελεαστικό και αν φαίνεται το Κυβερνητικό σχέδιο, αφορά, αφενός μεν φορολογικούς κατοίκους χωρών που η Ελλάδα έχει υπογράψει μία από τις πενήντα επτά (57) Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, αφετέρου δε, θα πρέπει να υφίσταται σε αυτές η πρόνοια ώστε ο συνταξιούχος να φορολογείται μόνο στη χώρα της φορολογικής του κατοικίας και όχι και στη χώρα κτήσεως του εισοδήματος (σύνταξης). Για να γίνουν πιο κατανοητά τα ανωτέρω, αξίζει να αναφέρουμε ότι για παράδειγμα με την Αυστραλία και την Ν.. Ζηλανδία, η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει κάποια Σ.Α.Δ.Φ., συνεπώς, αν ένας Αυστραλός φορολογικός κάτοικος θελήσει να αλλάξει την φορολογική του κατοικία μεταφέροντας την στην Ελλάδα, ουσιαστικά δεν θα έχει κάποιο όφελος, δεδομένου ότι θα φορολογείται στην Αυστραλία για την πηγή κτήσης του εισοδήματος (σύνταξης) και στην Ελλάδα με βάση τον συγκεκριμένο συντελεστή που θα οριστεί.

Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε Ειδικούς Φορολογικούς Κατοίκους, δεν υφίσταται για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο η δυνατότητα έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και τελικά, αυτός θα επιβαρυνθεί και με τον Ελληνικό οριζόντιο φορολογικό συντελεστή, κάτι που φυσικά οδηγεί σε διπλή φορολογία. Συνεπώς, κλειδί σε όλο το εγχείρημα είναι αφενός μεν η ύπαρξη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, αφετέρου δε η ύπαρξη πρόνοιας περί αποκλειστικής φορολόγησης των εκ συντάξεων εισοδημάτων μόνο στη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Δείτε το σύνολο του σχεδίου Νόμου και το συγκεκριμένο άρθρο στο σύνολό του εδώ.

Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
συντάξεις εξωτερικού, Μεταφορά φορολογικής κατοικίας, Εισόδημα από συντάξεις