21/05/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη του Δ’ κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας του 4399/2016

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση το διάστημα 21/5-31/12/2020.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθεστώτος είναι:

  • Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας και είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.
  • Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι: α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους. Η επιχορήγηση χορηγείται σε καθορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων.
  • Ενισχύονται δαπάνες: α) περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως κτηριακά και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος και β) εκτός περιφερειακών ενισχύσεων όπως μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.
  • Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
  • Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης). Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση το διάστημα 21/5-31/12/2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, εφ΄ όσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, εφ΄ όσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια 3, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 3 τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που αφορούν αποκλειστικά μηχανολογικό εξοπλισμό όχι παλαιότερου των 7 ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης του, που ανήκει σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και προέρχεται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

- η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

- η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

- στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και

- η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης, οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.

· Σε κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωτική η διασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο καθεστώς ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας επιδοτούνται επενδυτικά που εντάσσονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02

Δασοκομία και υλοτομία

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

10

Βιομηχανία τροφίμων

11

Ποτοποιία

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31

Κατασκευή επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

36.00.20.01

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ)

37

Επεξεργασία λυμάτων

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

52.22.11.05

Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

52.22.11.06

Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων

52.29.19.03

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

55

- ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων,

- εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).

- επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

- ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

- ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων,

- εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α' 155),

- ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

61

Τηλεπικοινωνίες

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου, Φωτογραφικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

91.01.11

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

Δεν επιδοτούνται:

- Ο χάλυβας

- Οι συνθετικές ίνες

- Ο άνθρακας

- Η ναυπηγία

- Η παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας,

- Οι μεταφορές (και η συναφής υποδομή),

- Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.

- Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών (ΣΔΙΤ).

- Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

http://www.epidotiseis2014-2020.gr
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναπτυξιακό σχέδιο, Γενική επιχειρηματικότητα