05/04/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αξιόγραφα σκέψεις και προβληματισμοί

του κ. Κρίγκα Χρήστου Λογιστή-Φοροτεχνικού, MBA in Accounting


Με την ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 75/30-03-2020) από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιόγραφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου. Τα ανωτέρω ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιόγραφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι κομιστές αξιόγραφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας ΠΝΠ δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις πληττόμενες δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του . Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιόγραφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιόγραφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Μετά την παράθεση των βασικών σημείων της ΠΝΠ(ΦΕΚ Α' 75/30-03-2020) τίθενται κάποια βασικά ερωτήματα και προτάσεις που αφορούν την διαβίβαση και ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας των αξιόγραφων.

  • Η ΠΝΠ αναφέρει ότι πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους όμως δεν έχουμε καμία διευκρινιστική εγκύκλιο ποιοίέως την Τρίτη 7/4 έχουν την υποχρέωση αυτής της δηλωτικής πράξης και για ποιο είδος και κατάσταση αξιόγραφου.

Ήδη την Δευτέρα στις 6/4 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν έτοιμη μια μελέτη ρευστότητας ώστε να γνωρίζουν τον κίνδυνο έκθεσης τους και ποιά θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά πίστωσης τους απέναντι στους προμηθευτές τους.

  • Στην πρωτόγνωρη περίοδο έκτακτων συνθηκών που ζούμε, θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί ο θεσμός των αξιόγραφων ως μέσου πληρωμήςγια το επόμενο διάστημα και μετά την λήξη προστασίας. Στο ΔελτίοΤύπου τουΥ.Ο. με ημερομηνία Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 για την
    αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών στο σημείο 3 αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

Το ερώτημα είναι μήπως η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να έχει εμπροσθοβαρή χαρακτήρα ώστε να υπάρξει ρεαλιστικό σχέδιο προστασίας για εκδότες και κομιστές αξιόγραφων.

  • Ένα σοβαρό θέμα που τίθεται αφορά ένα μεγάλο μέρος αξιόγραφων πουέχουν δοθεί ως ενέχυρο κάλυψης τραπεζικού δανείου, στην περίπτωση αυτή εύλογο το ερώτημα αν θα πρέπει νομοθετικά και οι Τράπεζες να επιμηκύνουν τα σχετικά δάνεια δίνοντας επιπλέον χρόνο στα όσα θα προβλέπουν οι ΠΝΠ και αφορούν τις λήξεις των απαιτήσεων αυτών. Οι Τράπεζες επιπλέον θα πρέπει να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα κάλυψης με εξαιρετικά χαμηλότοκο κεφάλαιο κίνησης συνολικά όλων των επιταγών που έχουν οι επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιο τους ώστε να επιμηκύνουν με τον χαμηλότερο κίνδυνο το διάστημα αβεβαιότητας.
  • Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων θα πρέπει να υπάρξει ένα διαρκές συντονισμένο έργο από τα αρμόδια υπουργεία, τα θεσμικά όργανα των επιχειρήσεων και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και αυτό γιατί κανείς δεν πρέπει στο εξής να κάνει μονομερής ερμηνεία των ΠΝΠ όπως συνέβη τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου κατά την εξόφληση των αξιόγραφων.

Είναι επιτακτική η ανάγκη αυτή την στιγμή να προστατευθεί ο διαχρονικός θεσμός των αξιόγραφων ως θεματοφύλακας της λειτουργίας του Εμπορίου στην χώρα μας, στις σημερινές συνθήκες αλλά και μετά την κρίση της πανδημίας. Εύχομαι υπομονή και ψυχραιμία σε όλους, ειδικά στους συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αξιόγραφα, Κορωνοϊός