17/02/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Τροποποιήσεις - προσθήκες με το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)" που κατατέθηκε στη Βουλή μεταρρυθμίζεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και προτείνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:

Ψηφιακός μετασχηματισμός e-ΕΦΚΑ

Με τα άρθρα 10-18 προβλέπεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα:

1. Υποβάλλεται εφεξής με ηλεκτρονικό τρόπο:

 • η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
 • η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, κ.λπ.

2. Λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται, το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων.

3. Υποχρεούνται, από 1η Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες.

4. Εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας καθώς και των επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας και εργατικού ατυχήματος κ.λπ. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α.

5. Ψηφιοποιείται το σύνολο των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στην απονομή συντάξεων και στη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου, που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.

Ασφαλιστικές εισφορές κατά την άσκηση παράλληλης δραστηριότητας

Με το άρθρο 32 ρυθμίζεται εκ νέου το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που ασκούνται παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα:

α. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών και προβλέπεται ότι:

- ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη,

- για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής καταβάλλονται οι εισφορές για κάθε μισθωτή απασχόληση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, με βάση την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιλέγει να ενταχθεί ο ασφαλισμένος.

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 του ν.4276/20Ι4 και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων, συγκεκριμένης δυναμικότητας, που είτε διαθέτουν το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν.4442/2016, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, προβλέπεται η καταβολή μιας ασφαλιστικής εισφοράς από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 40 του ν.4397/2016.

γ. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και ειδικότερα:

- εισάγεται ειδική ρύθμιση, για τους νέους ασφαλισμένους, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας, με υποχρεωτική υπαγωγή τους στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία, αντί της (2ης) δεύτερης του άρθρου 39 του ν.4387/2016 για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής, υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών κύριας σύνταξης από αυτήν στην οποία υποχρεωτικά υπάγονται (i) οι μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και (ii) οι νέοι ασφαλισμένοι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας. Οι ασφαλισμένοι επίσης, έχουν δυνατότητα επιλογής υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ, μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές,

δ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης και του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης όταν υφίσταται χρόνος παράλληλης ασφάλισης. Ειδικότερα:

- ορίζεται ρητά ότι οι περιπτώσεις χρόνων παράλληλης απασχόλησης που έχουν διανυθεί έως 31-12-2016 και για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης, ενώ οι χρόνοι παράλληλης απασχόλησης μετά την 1η- 1-2017 για τους οποίους έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη,

- προβλέπεται ότι, ο προαναφερόμενος ενιαίος χρόνος ασφάλισης δύναται να προσμετρηθεί, κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

- ορίζεται ότι, στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης θεμελιώνονται δύο ή περισσότερα αυτοτελή συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη και οι αντίστοιχες ανταποδοτικές συντάξεις, προβλέπεται ότι για χρόνο ασφάλισης έως 31-12-2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά,

- προσαυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών, πέραν των οριζόμενων ποσοστών του N.4387/2016 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο).

Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών

Με το άρθρο 34 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών και ειδικότερα:

- Εισάγεται εξαίρεση για τις περιπτώσεις εργοδοτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών. Οι εργοδότες αυτοί θα καταβάλλουν το ως άνω ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς μειωμένο.

- Τροποποιείται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών και ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αποσυνδέεται από τον κατώτατο βασικό μισθό και θα παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του βασικού μισθού των εργαζομένων. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος από 1-1-2023 έως 31-12-2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1-1-2025 και εφεξής προσαυξάνεται κατά το δείκτη μεταβολής μισθών.

- Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης για τις εισφορές που παρακρατούνται σε περίπτωση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου A.E. καθώς και των αγροτικών συνεταιρισμών.

- Προβλέπεται ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών):

(α) για τους μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες και για τους μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,

(β) για τους μισθωτούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις έκαστου τομέα, υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ).

- Απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1η-1-2020 και εφεξής:

(α) για τους μεν μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

(β) για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Με το άρθρο 35 αναμορφώνεται το καθεστώς καταβολής των εισφορών αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα:

 • Θεσπίζονται έξι επίπεδα υποχρεωτικών ασφαλιστικών κατηγοριών, μέσα από τα οποία διασφαλίζεται ελευθερία επιλογής για ασφαλισμένο μεταξύ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών, την οποία μπορεί να διαφοροποιεί ετησίως. Το ποσό των εισφορών προσαυξάνεται όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία που επιλέγει ο ασφαλισμένος. (Σήμερα, προβλέπεται η καταβολή ποσοστού 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος).
 • Καθίσταται υποχρεωτική η κατάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία.
 • Θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, που αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για κύρια σύνταξη, για τους νέους ασφαλισμένους έως πέντε έτη ασφάλισης. Το αυτό ισχύει, από 1-1-2020 και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης και μέχρι 31-12-2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών.
 • Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία με αυτή της κύριας σύνταξης.
 • Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών.

Εισφορές των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Με το άρθρο 36 μεταρρυθμίζεται, από 1-1-2020, το σύστημα καταβολής εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και ειδικότερα:

 • Προβλέπονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. (Σήμερα, οι καταβαλλόμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος).
 • Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.
 • Από 1-1-2020 οι ασφαλισμένοι στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, αντί ποσοστού συμμετοχής επί του ασφαλιστέου εισοδήματος που ισχύει. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.

Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Με το άρθρο 37 τροποποιείται το σύστημα καταβολής εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα θεσπίζεται:

 • σταθερό ύψος ασφαλίστρων υγείας, το οποίο καθορίζεται από έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες (σήμερα, προβλέπεται ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους),
 • ειδική κατηγορία, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας, για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών εφαρμοζόμενη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους τα πρώτα πέντε έτη,
 • ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ καθοριζόμενη σε έξι (6) κατηγορίες.

Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη - μισθωτού, από 1-6-2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως εξής:

 • Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 στο ασφάλιστρο του εργοδότη και 0,27 στου εργαζομένου.
 • Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζομένου.

Δείτε το κείμενο του σχεδίου νόμου εδώ και την αιτιολογική έκθεση εδώ.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ασφαλιστικό νομοσχέδιο