14/02/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων

Με την Αριθ. Πρωτ. : 17839 - 14/02/2020 εγκύκλιο του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνονται οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητήριων της χώρας.

Με την ενεργοποίηση των διατάξεων του ΙΣΤ’ μέρους του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) και ειδικότερα με την θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 116[1] του ν.4635/2019 όπου στον ν.4548/2018 και στον ν.4601/2019 απαιτείται η έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης ή έγκρισης αυτή εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υπηρεσίας ΓΕΜΗ. Η εν λόγω διάταξη δεν καταλαμβάνει την Ειδική Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ήτοι την Διεύθυνση Εταιρειών.

Από την ίδια Υπηρεσία έχει εκδοθεί η με αρίθμ. πρωτ. 44559/22-04-2019 εγκύκλιος με την οποία έχει καθορισθεί επακριβώς το εύρος ελέγχου νομιμότητας και οι απαιτήσεις έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων για τις ανώνυμες εταιρείες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. της χώρας. Η μόνη αλλαγή είναι ότι η αρμοδιότητα αυτή που ασκούταν από τις Π.Ε. της χώρας έως και την 30η Ιανουαρίου 2020 αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ την επόμενη ημέρα ήτοι την 31/01/2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται να καθορισθεί ο τύπος και το περιεχόμενο των εν λόγω αποφάσεων προκειμένου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ να λειτουργούν ομοιόμορφα και με συστηματικό τρόπο σε όλη της επικράτεια. Επίσης για τις εν λόγω διοικητικές πράξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112).

Οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται διοικητική έγκριση είναι :

i. Η τροποποίηση του καταστατικού όλων των ανωνύμων εταιρειών [2] .

ii. Η λύση των ανωνύμων εταιρειών [3] ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων [4] .

iii. Η αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρείας [5] (σε κατάσταση «ενεργή») σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.4548/2018.

iv. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας [6] (σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.2 του ν.4635/2019.

v. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας [7] (σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.3 του ν.4635/2019.

vi. Ο μετασχηματισμός κάθε είδους (συγχώνευση, διάσπαση (κοινή/μερική/ απόσχιση), μετατροπή) στον οποίο μετέχει ανώνυμη εταιρεία (ή/και ευρωπαϊκή εταιρεία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4601/2019.

Επιπρόσθετα στην ενότητα 3 της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 44559/2019 περιγράφονται συμπληρωματικά πέντε (5) ακόμη είδη πράξεων του ν.4548/2018 για τις οποίες η αρμόδια ΥΓΕΜΗ οφείλει να εκδώσει την σχετική διοικητική πράξη (εγκριτική απόφαση) και οι οποίες είναι:

i. Μη εμπρόθεσμη καταβολή της αύξησης MK (Άρθρα: 20 παρ. 9 και 21 παρ. 5)

ii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ. 1}

iii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(μη ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ}

iv. Μείωση ΜΚ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (Άρθρο: 31 παρ. 2)

v. Ακύρωση ιδίων μετοχών που δεν μεταβιβάζονται ('Άρθρο : 49 παρ.6 σε συνδυασμό με το άρθρο 29)

Οι αρμόδιες ΥΓΕΜΗ οφείλουν να συμβουλευθούν εκ νέου την εν λόγω εγκύκλιο προκειμένου στο Π/Σ ΓΕΜΗ να ενταχθούν οι αναφερόμενες στην εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. : 17839 - 14/02/2020 εγκριτικές αποφάσεις με σχετικό link στην διαύγεια.

Δείτε αναλυτικά τον τύπο και το περιεχόμενο των εγκριτικών αποφάσεων στο πλήρες κείμενο της Αριθ. Πρωτ. : 17839 - 14/02/2020 εγκυκλίου στην Online τράπεζα.[1] Παρ 1 άρθρου 116 ν.4635/19 : «1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής».

[2] Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

[3] Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

[4] Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν απαιτείται διοικητική έγκριση στην περίπτωση λύσης ΑΕ λόγω παρόδου της διάρκειας της. Για την εν λόγω λύση εφαρμόζεται η παρ.2 του άρθρου 108 του ν.4635/19.

[5] Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

[6] Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

[7] Περιλαμβάνεται και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείαςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, Απόφαση έγκρισης, Αποφάσεις