14/02/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Σαββατοκύριακο γιορτής για τη μεγάλη οικογένεια της EPSILON NET το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο που πέρασε, περίπου τετρακόσια άτομα, σύσσωμη η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και πολλοί φίλοι του ομίλου, βρεθήκαμε στο κόψιμο της Χριστουγεννιάτικης πίτας, αλλά και το εορτασμού των είκοσι… ναι είκοσι χρόνων λειτουργίας της εταιρείας. Σε μια τελετή με ανάμεικτα συναισθήματα όπου προλόγισαν και χαιρέτησαν η παλιά γενιά της Διοίκησης και ο ιδρυτής του ομίλου, αλλά ταυτόχρονα και η νέα γενιά που εδώ και κάποια χρόνια έχει εισέλθει δυναμικά στα τεκταινόμενα, νοιώσαμε όλοι τους δεσμούς που μας δένουν, κάποιοι εργαζόμενοι στον όμιλο για περισσότερο από μια δεκαετία και στην ουσία, της δεύτερη οικογένειας που ανήκουμε. Και πως μπορείς να νοιώσεις διαφορετικά, όταν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού χρόνου της ημέρας το περνάς στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στο συγκεκριμένο όμιλο, στο συγκεκριμένο χώρο και με τους ίδιους ανθρώπους, αγαπημένους συναδέλφους.

Φορολογικά και επίκαιρα της εβδομάδας που πέρασε: Δημοσιεύτηκε η Α.1018/7.2.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής». Η Απόφαση αποτελείται από εννέα (9) άρθρα, ορίζει δε ως πεδίο εφαρμογής, το άρθρο 2 ότι:

«Η παρούσα εφαρμόζεται στην εκμίσθωση σκαφών αναψυχής, από εκμισθωτή, εγκατεστημένο ή μη στο εσωτερικό της Χώρας, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας, ή από εκμισθωτή μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Χώρας που δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, τα οποία πραγματοποιούν μη προκαθορισμένους πλόες και ξεκινούν από ή προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιμένες, ή διέρχονται των εγχώριων υδάτων της Χώρας, εφόσον οι μισθώσεις αυτές αφορούν σε:

α) Βραχυχρόνιες μισθώσεις (έως και 90 ημερών) με τόπο φορολογίας την Ελλάδα, για τις οποίες ο τόπος διάθεσης του σκάφους στον λήπτη βρίσκεται στο εσωτερικό της Χώρας.

Οι εν λόγω μισθώσεις φορολογούνται στην Ελλάδα εκτός εάν η χρήση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται σε διεθνή ύδατα ή ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα, οπότε οι πράξεις αυτές φορολογούνται κατά το μέρος αυτό εκτός Ελλάδας, με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης καθώς και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

β) Μισθώσεις με τόπο φορολογίας εκτός Ε.Ε., που αφορούν σε:

i) Βραχυχρόνιες μισθώσεις για τις οποίες ο τόπος διάθεσης του σκάφους στο λήπτη βρίσκεται εκτός Ε.Ε.

ii) Μακροχρόνιες μισθώσεις (άνω των 90 ημερών) σε μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται εκτός της Ε.Ε., λόγω του ότι ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ε.Ε. ή λόγω του ότι το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του μη υποκείμενου λήπτη εκτός της Ε.Ε. από εγκατάσταση που διαθέτει ο παρέχων στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.

Οι εν λόγω μισθώσεις φορολογούνται κατά το μέρος που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών μίσθωσης πραγματοποιείται στα ύδατα της Ελλάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή της μη φορολόγησης καθώς και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που μπορούν να προκληθούν χάριν του τόπου που το σκάφος αναψυχής τίθεται στη διάθεση του λήπτη ή του τόπου εγκατάστασης του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη.».

Περαιτέρω, θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε στο άρθρο 1 της Απόφασης, με το οποίο δίνονται οι ορισμοί επί του συγκεκριμένου θέματος και ειδικά:

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:

1. «Επαγγελματικά πλοία αναψυχής»: Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

2. «Μη προκαθορισμένος πλους»: Θαλάσσιο ταξίδι κατά την έναρξη του οποίου δεν έχει καθορισθεί / δηλωθεί λιμένας άφιξης ή, αν έχει καθορισθεί, δύναται υπό κανονικές συνθήκες να μεταβληθεί κατά βούληση, βάσει των κείμενων διατάξεων.

3. «Διεθνή ύδατα»: Θαλάσσιος χώρος πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

4. «Ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε.»: Θαλάσσιος χώρος πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας και των διεθνών υδάτων που ανήκει σε άλλο κράτος εκτός της Ε.Ε.».

Δημοσιεύτηκε η Α.1020/10-2-2020 Απόφαση του Διοικητού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.». Από τις μικρές αλλαγές σε σχέση με το έντυπο που εκδόθηκε το 2019 και αφορούσε το φορολογικό έτος 2018, επισημαίνουμε τις εξής:

1. Αλλαγή στην 1η σελίδα – κωδ. 051

2020:

Το άρθρο 66 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24-4-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2019 και μετά. Η νέα διατύπωση της πρώτης και τελευταίας στήλης του πίνακα του κωδικού 051, δεν αναφέρεται πλέον ειδικά στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., αλλά στο σύνολο του άρθρου περί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών.

2019:

Σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., όπως το λεκτικό της πρώτης και τελευταίας στήλης του πίνακα του κωδικού 051 αναφερόταν στο έντυπο, οριζόταν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ως εξής:

«1. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας».

2. Αλλαγή στον Πίνακα Δ

2020:

1. Τροποποιήθηκε το λεκτικό των κωδικών 124 – 224 – 324 – 424 – 524 και αναφέρεται ως: «Δ10. Αποτελέσματα προ φόρων – τόκων και αποσβέσεων EBITDA». Υπενθυμίζουμε ότι το ακρόλεξο σημαίνει Earnings Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations (Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων επί ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων). Πλέον, δεν εμφανίζεται ο τύπος υπολογισμού (Δ12 + Δ11). Ο τύπος αυτός βέβαια ήταν λάθος και είχε διορθωθεί στο προηγούμενο έτος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3. Σχετικά, η Ε.2023/8-2-2019 ανέφερε «ο υπολογισμός του δείκτη EBITDA προκύπτει από το άθροισμα του EBIT (Δ12-Κωδ:126, 226, 326, 426 και 526) και των αντίστοιχων κωδικών των αποσβέσεων (Δ11-Κωδ:125, 225, 325, 425 και 525) πλέον όσων από αυτές έχουν ενσωματωθεί στο λειτουργικό κόστος, ποσό δηλαδή αποσβέσεων που προκύπτει με βάση τους κωδικούς 187, 287, 387, 487 και 587 που έχουν δηλωθεί στο πίνακα Ζ2 και γίνεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή».

2. Απουσιάζει το πεδίο Δ.13 – «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» και οι αντίστοιχοι κωδικοί (127, 227, 327, 427, 527).. Είναι προφανές ότι με την απουσία του κωδικού αυτού δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του EBIT. Κατά πληροφορίες του e-forologia το αντίστοιχο πεδίο θα είναι κανονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς είναι απαραίτητο.

3. Προστέθηκαν κωδικοί 130 – 530, 131 – 431 και 132 – 432. Ενώ το έντυπο Ε3 το φορολογικού έτους 2018 ζητούσε μόνο τον προσδιορισμό του μικτού κέρδους (επί των πωλήσεων), με το νέο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2019 το μικτό κέρδος αναλύεται πλέον επί των πωλήσεων, επί του κόστους και προστίθενται και ποσοστά καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων.

Ο δείκτης ποσοστού μικτού κέρδους επί των πωλήσεων υπολογίζεται ως μικτό κέρδος (Δ7) / Πωλήσεις (Δ1).

Ο δείκτης ποσοστού μικτού κέρδους επί κόστους υπολογίζεται ως μικτό κέρδος (Δ7) / Κόστος Πωληθέντων (Δ6).

Ο δείκτης ποσοστού καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων υπολογίζεται ως καθαρά κέρδη (Δ15) / Πωλήσεις (Δ1).

Φυσικά αναλυτικές οδηγίες αναμένονται από την ερμηνευτική εγκύκλιο που θα κοινοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

2019:

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Α.1025/11.2.2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.». Με την παρούσα Απόφαση, διευκρινίζεται ότι:

Δεν αποστέλλεται πλέον ετήσιο Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που είναι υπόχρεες σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), καθώς, από το 2019, με την απόφαση Α.1099/2019, οι δηλώσεις ΦΜΥ είναι πλέον αναλυτικές ανά εργαζόμενο. Έτσι, μέσω αυτών, είναι εφικτή η προσυμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Ε1) των εργαζομένων.

Υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής του ετήσιου Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών έχουν μόνον οι υπόχρεοι σε παρακράτηση ΦΜΥ, που:

  • Είτε υπέβαλαν την προσωρινή δήλωση ΦΜΥ με συγκεντρωτικές εγγραφές, κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της Α.1099/2019 (πληρωμές μισθών και συντάξεων από φορείς γενικής κυβέρνησης),
  • Είτε απέδωσαν τον παρακρατούμενο ΦΜΥ με άλλους τρόπους, πέραν των όσων ορίζονται στην Α.1099/2019 (όπως συμβαίνει με την ειδική διαδικασία απόδοσης παρακρατούμενου ΦΜΥ από το Δημόσιο)
  • Είτε κατέβαλαν αποδοχές σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων.

Για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και από μερίσματα – τόκους – δικαιώματα, για φέτος προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή από όλους τους υπόχρεους του ετήσιου Αρχείου Βεβαιώσεων.

Για αυτές τις περιπτώσεις, η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η προθεσμία υποβολής ορίζεται μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη διασταύρωση των δηλώσεων ΦΜΥ με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), που οι εργοδότριες επιχειρήσεις υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ.

Ταυτόχρονα, σκοπός της ΑΑΔΕ είναι να διευκολύνει την υποβολή και εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τους εργαζομένους, που διαθέτουν χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών, χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη επίσκεψή τους στη ΔΟΥ, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δήλωση θα εκκαθαρίζεται με βάση τα δεδομένα, που δηλώνονται από τον εργαζόμενο, και θα ζητείται η αποστολή σε εύλογο χρόνο αντιγράφου της σχετικής χειρόγραφης βεβαίωσης αποδοχών στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές αντιπαραβολές και επαληθεύσεις.

Δημοσιεύθηκε η Ε.2019/2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019.

Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2019 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητά τους με εξαίρεση τον Πίνακα ΣΤ΄, ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν στο Μητρώο δηλώνονται ως μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους, με βάση τα οριζόμενα στον ν.4308/2014, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, προκειμένου να εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος.

Στις περιπτώσεις που το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό (για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά λογιστικά αρχεία) ή υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης από λογιστή – φοροτεχνικό βάσει των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ακαθαρίστων εσόδων (για τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά λογιστικά αρχεία το όριο ορίζεται σε 50.000 ευρώ για εμπορική δραστηριότητα ή για παροχή υπηρεσιών ή μικτή, ενώ για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.2873/2000, και την ΠΟΛ.1008/2011 απόφαση Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύουν, καθώς και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή – φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου). Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή των λοιπών εντύπων φορολογία εισοδήματος δεν απαιτείται να γίνει με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού.

Στο ίδιο «μοτίβο», η ΑΑΔΕ, δημοσίευσε ηλεκτρονικά εγκόλπια σχετικά με:

Α) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τις βεβαιώσεις αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2019

Β) Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2019

Γ) Συχνές ερωτήσεις -Απαντήσεις: Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2019

Θεωρούμε εξαιρετική την προσπάθεια της ΑΑΔΕ, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχει ο καθένας μας και θα έπρεπε να «ανιχνευθούν» μέσα από τα κείμενα των εγκυκλίων, γεγονός που ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο της λανθασμένης ερμηνείας.

Με τροπολογία του Υπ. Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων” (Α' 212) και άλλες διατάξεις.» διευρύνονται οι περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με την προσθήκη νέας, η οποία αφορά στην παράδοση αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτονται με φορέα του δημόσιου τομέα (άρθρο 14 του ν.4270/2014) ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας η προτεινόμενη διάταξη προκύπτει εκτάκτως ως αναγκαιότητα λόγω του μη αναμενόμενου εύρους και διάρκειας της οικονομικής κρίσης και προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών από προμηθευτή υποκείμενο στον ΦΠΑ προς οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο ως δωρητής πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που έχει συνάψει με φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον (α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο, ή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και (β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς και οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει το ποσό αυτό (της δωρεάς) δεν αναγνωρίζεται για την εφαρμογή της παρούσας απαλλαγής.

Πρόκειται για απαλλαγή που εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, απαλλάσσοντας τα πρόσωπα που ενεργούν ως δωρητές από τον ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση με τη δωρεά τους. Παράλληλα, για λόγους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της απαλλαγής, ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες προς τον δωρητή υποχρεούται να εκδίδει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του, και να αναγράφει επί του οικείου τιμολογίου την απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της. Επισημαίνεται ότι επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο η πραγματοποίηση σημαντικών δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (κινητά και ακίνητα για κοινωφελείς σκοπούς όπως νοσοκομεία, σχολικές μονάδες, κτίρια για πολιτιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς κά) με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Ένα εξαιρετικό άρθρο του συνεργάτη μας κ. Νίκου Καβουρίνου, με θέμα «15 χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τους Φορολογικούς Κατοίκους Ελλάδας που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή», δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας την Πέμπτη και είναι πάντα στην διάθεσή σας. Ο συγγραφέας, μέσα από δέκα πέντε ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω σε ένα καυτό φορολογικό θέμα που εκφάνσεις του αντιμετωπίζουν χιλιάδες Έλληνες, ειδικά μετά την τελευταία «μεγάλη φυγή» στην αλλοδαπή και την «αρχή του επαναπατρισμού», δίνει απαντήσεις σε ζητήματα φορολογική κατοικίας, φορολόγησης εισοδημάτων από διαφορετικές χώρες, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλα παρόμοια. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε, για όσους δεν το έχουν κάνει ήδη και να επαναλάβετε την ανάγνωση, επειδή τα συγκεκριμένα θέματα χρήζουν εμβάθυνσης.

Πλήρης φορολογικών και όχι μόνο ειδήσεων η εβδομάδα που πέρασε, με κορυφαίο οικονομικό γεγονός της χώρας την «πτώση» του επιτοκίου του δεκαετούς ομολόγου έως και το 0,89% κάποια στιγμή την Πέμπτη, επιτόκιο «αφήγημα» για πριν από μερικά χρόνια. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με προαναγγελίες του Υπ. Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, αναμένεται η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της αγορά ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες.

Εν μέσω χειμερινών ιώσεων, «μαύρα μαντάτα» εξ ανατολών σχετικά με την ραγδαία εξάπλωση του Κοροναϊού, του καιρού με συνεχείς παλινδρομήσεις μεταξύ αρχών άνοιξης και υφιστάμενου χειμώνα και των εμπόρων να βρίσκονται σε μια περίοδο «αέναων» εκπτώσεων στο κυνήγι της επιχειρηματικής επιβίωσης, η εβδομάδα που έρχεται προμηνύεται και αυτή «ενδιαφέρουσα», ελπίζοντας πάντα σε καλές εξελίξεις. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κάτοικος εξωτερικού, Έντυπο > Βεβαιώσεις Αποδοχών, έντυπο Ε3, Εκμετάλλευση σκάφους, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης