07/02/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε η Εβδομάδα που έρχεται

Πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη και ο μήνας άρχισε φυσικά με Θεσσαλονίκη και «AGROTICA». 28η λοιπόν Agrotica, 2.000 εκθέτες, εκθεσιακές συμμετοχές από 40 χώρες και sold out τα πάντα στη πόλη. Δεν υπήρχε δωμάτιο ούτε σε περιφερειακό ξενοδοχείο, δεν υπήρχε διαμέρισμα Airbnb ανοίκιαστο. Και φυσικά η πόλη ποτέ δεν κοιμάται, με ένα πλήθος κόσμου να κινείται μεταξύ Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνεδρίων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη γεωργία και τα χιλιάδες καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης της πόλης. Να είμαστε καλά για την επόμενη AGROTICA..

Τον Πρόεδρο και το νέο Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξέλεξε η νέα Κεντρική Διοίκηση, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2019. Στη θέση του Προέδρου επανεξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. Του ευχόμαστε ευόδωση στη νέα του θητεία.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2012/30.1.2020 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4646/2019»

Από τη σημαντική εγκύκλιο της Διοίκησης, επισημαίνουμε τα εξής:

 • Είναι γνωστό ότι ο συντελεστής φορολογίας επί μερισμάτων μειώθηκε από 10% σε 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201).
 • Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.
 • Ο νέος μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2020 και μετά.
 • Για αποφάσεις διανομής κερδών που λήφθηκαν έως την 31/12/2019, εφαρμόζεται συντελεστής 10%.
 • Σε περίπτωση διανομής προμερισμάτων έως και την 31/12/2019 και παρακράτησης φόρου με συντελεστή 10%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (5%). Στην περίπτωση αυτή ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/2011 και 1039/2015 εγκυκλίους.
 • Προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία, καθώς και αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες και κοινοπραξίες με την ίδια κατηγορία βιβλίων, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο, ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
 • Τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις κερδών των πιο πάνω εταιρειών, παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής ή απόληψης (ήτοι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 5%).
 • Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού. (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιος).

Δημοσιεύτηκε από την Α.Α.Δ.Ε. η Ε.2015/31.1.2020 εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013».. Από την πολύ ενδιαφέρουσα εγκύκλιο, επισημαίνουμε τα εξής:

 • Τα άρθρα 28 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και 27 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., οριοθετούν τον έμμεσο τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
 • Ο έμμεσος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος, υφίσταται μόνον όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Δ. και ειδικά όταν:
  - Τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα
  - Τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα γίνεται με τέτοιο τρόπο που καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων ή καθιστά μη αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα)
  - Τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση
 • Ως διαθέσιμα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. (Οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το ύψος των αμοιβών που εισπράττονται κατά περίπτωση, η πελατεία, το μικτό κέρδος που προκύπτει από ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ιδίως το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα μέσα άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και την ειδικότητα και τον επιστημονικό τίτλο κατά περίπτωση, το απασχολούμενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης, κάθε επιχειρηματική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών.).
 • Η αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων ή η μη αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος αποτελεί θέμα πραγματικό, για το οποίο απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση στην σχετική έκθεση ελέγχου, ώστε να αιτιολογείται ο προσδιορισμός του εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με τη χρήση των έμμεσων μεθόδων ελέγχου.
 • Ο προσδιορισμός του εισοδήματος με το άρθρο 28 του ν. 4172/2013 μπορεί να διενεργηθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013 μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. ( ΠΟΛ. 1050/2014).
 • Για φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013και του άρθρου 39 του ν. 4174/2013, κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με την Α.1008/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίστηκε το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ήδη, με την Ε.2016/31.01.2020 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε., δίνονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α΄170). Περιληπτικά, από την εγκύκλιο, επισημαίνουμε:

 • Μέθοδος της αρχής των αναλογιών: Προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με αριθμοδείκτες και κυρίως με βάση το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους.
 • Η μέθοδος απαιτεί μία αξιόπιστη βάση που συνήθως αναφέρεται στο κόστος πωληθέντων.
 • Οι αριθμοδείκτες (αναλογίες), προκύπτουν από πραγματικά δεδομένα της ελεγχόμενης επιχείρησης και από πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά της στοιχεία. (π.χ. σύγκριση τιμολογίων αγοράς με τιμολόγια πωλήσεων, τιμές στο ράφι κ.λπ.).
 • Όταν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός των αναλογιών σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, ποσοστά και δείκτες δύνανται να προκύψουν και με βάση δεδομένα ομοειδών επιχειρήσεων.
 • Οι αριθμοδείκτες (αναλογίες) που ενδεικτικά μπορούν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη μέθοδο ελέγχου, είναι αυτές του περιθωρίου μικτού κέρδους – πωλήσεων, του περιθωρίου μικτού κέρδους – κόστους, του κόστους πωληθέντων – πωλήσεων, της καθαρής τιμής πώλησης – τιμής κόστους κ.λπ.
 • Η τεχνική της αρχής των αναλογιών ενδείκνυται για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, των εκροών και των φορολογητέων κερδών σε:
  - επιχειρήσεις με σχετικά περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων.
  - επιχειρήσεις όπου η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται κυρίως από τη διάθεση των αποθεμάτων ή όταν οι παράμετροι που διαμορφώνουν το κόστος των πωληθέντων ή οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι αγορές των εμπορευμάτων είναι περιορισμένες και ταυτόχρονα υφίσταται σε ένα βαθμό ομοιομορφία στις τιμές πώλησης.
  - επιχειρήσεις των οποίων το απόθεμα είναι ελεγχόμενο (πχ. τήρηση βιβλίου απογραφών) ή το απόθεμα μπορεί να προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο ή τα αγαθά τα οποία εμπορεύονται έχουν όμοιο μικτό κέρδος.
 • Με την εγκύκλιο, επί της συγκεκριμένης μεθόδου, αναπτύσσεται σχετικό παράδειγμα και συγκεκριμένα:

Συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα

170.000 €

Κόστος πωληθέντων (Προϊόν Α)

50.000 €

Κόστος πωληθέντων (Προϊόν Β)

80.000 €

Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)

30 €

Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)

20€

Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)

50 €

Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)

40 €

Ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων (Προϊόν Α)

(50-30)/50 = 0,40 ή 40%

Ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων (Προϊόν Β)

(40-20)/40 = 0,50 ή 50%

Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων (Προϊόν Α)

1 - 0,40 = 0,60 ή 60%

Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων (Προϊόν Β)

1- 0,50 = 0,50 ή 50%

Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Προϊόν Α)

50.000 /0,60 = 83.333,33 €

Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Προϊόν Β)

80.000 /0,50 = 160.000,00 €

Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Α)

83.333,33€

Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Β)

160.000,00 €

Σύνολο προσδιορισθέντων, βάσει ελέγχου, εσόδων

243.333,33 €

Μείον: Δηλωθέντα έσοδα

170.000,00 €

Διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και βάσει ελέγχου:

73.333,33 €

 • Μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών: Προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την εφαρμογή της τιμής πώλησης στον αριθμό των μονάδων ή το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
 • Η μέθοδος της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών ενδείκνυται για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν:
  - Ο έλεγχος δύναται να προσδιορίσει την τιμή πώλησης ανά μονάδα και τον αριθμό των μονάδων (προϊόντων/υπηρεσιών) ή τον όγκο συναλλαγών με βάση το κόστος των αγαθών που πωλούνται ή τις δαπάνες/έξοδα
  - Ο ελεγχόμενος έχει περιορισμένα είδη προϊόντων ή ορισμένου είδους παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τιμές των πωλούμενων αγαθών ή οι αμοιβές για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες είναι σχετικά σταθερές σε όλη τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου
 • Με την εγκύκλιο, επί της συγκεκριμένης μεθόδου, αναπτύσσεται σχετικό παράδειγμα και συγκεκριμένα:
  - Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, απαιτείται 1 μονάδα πρώτης ύλης για την παραγωγή 50 μονάδων προϊόντος
  - Η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται στα 10€
  - Η επιχείρηση έχει προβεί σε αγορά 500 μονάδων πρώτης ύλης
  - Η προσδιοριζόμενη από τον έλεγχο φύρα, ανέρχεται σε 5%
  - Οι μονάδες παραχθέντος προϊόντος ανέρχονται σε: [500 - (500)Χ5%] Χ 50 = 23.750 μονάδες
  - Τα έσοδα βάσει ελέγχου προσδιορίζονται σε: 23.750 μονάδες προϊόντος Χ 10 ευρώ = 237.500 ευρώ
  - Ο έλεγχος θα συσχετίσει τα προσδιορισθέντα από αυτόν έσοδα, σε σχέση με τα δηλωθέντα από την ελεγχόμενη επιχείρηση
 • Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται με βάση τις προαναφερόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου συνιστούν τα τελικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα δηλωθέντα.
 • Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις έμμεσες τεχνικές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των τυχόν οφειλόμενων λοιπών φόρων, τελών και εισφορών, που προκύπτουν για τις λοιπές φορολογίες.
 • Δεν αποκλείεται η χρήση τόσο της αρχής των αναλογιών όσο και της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών για τον προσδιορισμό των εσόδων φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς κλάδους.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕΕΔ (Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου), περιόδου 11/2017-12/2019 (ανά μήνα) μέχρι την 01/06/2020, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.

Για πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υποβολή της Α.Κ.Ε.Ε.Δ στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2107264368, 2107264396 και 2107264369.

Τεχνολογικά νέα από το κυνήγι της φοροδιαφυγής. Δημοσιεύτηκε η απόφαση με αριθμό 1024/2020 με την οποία δίνονται συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης ισχύει μετά από 4 μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Εβδομάδα που πέρασε ήταν πλήρης ειδήσεων σχετικά με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και η EPSILON NET, όπως πάντα πρωτοπόρος, διοργανώνει το πρώτο ειδικό σεμινάριο την μεθεπόμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει και η εργασιακή εβδομάδα, με κρύο, πολύ κρύο. Από τα τελευταία νέα που αλιεύσαμε, ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, γύρω στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει φέτος η πλατφόρμα του TAXISnet προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις του οι φορολογούμενοι. Η Α.Α.Δ.Ε. σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων μέχρι τα τέλη Ιουνίου κι αμέσως μετά να ασχοληθεί ο μηχανισμός με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. όπου και θα υπάρξουν μεγάλες τροποποιήσεις λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών που θα ισχύσουν.

Για την εβδομάδα που έρχεται, αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη στη Βουλή που δίνει φορολογικά κίνητρα για τον εθελοντισμό και τα χορηγικά προγράμματα των ιδρυμάτων και συγκεκριμένα θα τις απαλλάξει από τον ΦΠΑ.

Για το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, να προσέχετε τον εαυτό σας από τις πολλές ιώσεις που κυκλοφορούν αυτή την εποχή και να εκμεταλλευτείτε τις όμορφες ηλιόλουστες αλλά με πολύ κρύο ημέρες, επειδή έχουν μια μοναδική ομορφιά. Να είστε καλά και να προσέχετε τους δικούς σας και αυτούς που αγαπάτε.



comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προσδιορισμός εισοδήματος, Έμμεσος προσδιορισμός, προσδιορισμός φορολογητέας ύλης, ΕΔΟΕΑΠ, φόρος επί μερισμάτων, ΑΚΕΕΔ, Εκλογές ΟΕΕ 2019, Φορολογία μερισμάτων