24/12/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», στην οποία αναφέρεται ότι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 (Α' 62) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.».

Ακόμα με το άρθρο πρώτο της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αυξάνεται το ποσό του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019. Συγκεκριμένα, η παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 (Α' 201) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα κριτήρια για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.».


Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών