13/12/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Δεν υφίσταται υποχρέωση χορήγησης επιδομάτων εορτών στους μαθητευόμενους με γνήσια σύμβαση μαθητείας

Στο ΒΔ 3/6-6-1952 (ΦΕΚ Α’ 157/6-6-1952) «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» δεν γίνεται καμία ειδική αναφορά όσον αφορά την ύπαρξη δικαιώματος χορήγησης επιδομάτων εορτών στους μαθητευόμενους με γνήσια σύμβαση μαθητείας τεχνίτες. Αντίθετα , στο άρθρο 17 του ανωτέρω ΒΔ προβλέπεται ότι «Οι μαθηταί τεχνίται δικαιούνται κατά το από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου χρονικόν διάστημα αδείας 15 εργασίμων ημερών μετά πλήρων αποδοχών. Η άδεια χορηγείται εκ περιτροπής και συμψηφίζεται προς πάσαν άλλην δι' οιονδήποτε λόγον παρεχομένην αυτοίς άδειαν μετ' αποδοχών». Συνεπώς δεν προκύπτει από το εν λόγω νομοθέτημα ευθέως υποχρέωση χορήγησης επιδομάτων εορτών στους μαθητευόμενους.

Εμμέσως όμως ετίθετο θέμα χορήγησης επιδομάτων εορτών στους μαθητευόμενους με γνήσια σύμβαση μαθητείας με δεδομένο ότι στις ΚΥΑ:

Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ν. 3475/06, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2016 (2017, 2018)» , στο άρθρο 2 ορίζετο ότι :

«Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας, των δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται και το κόστος τους βαρύνει ανάλογα με το χώρο πραγματοποίησης της Μαθητείας ως εξής…………….. ».

Στη διάταξη του άρθρου 5, παρ 2. της κοινής υπουργικής απόφασης Αριθμ. οικ. 17008/307/ΦΕΚ Β 1340/18-4-2019 ορίζεται πλέον ότι «Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας και τα λοιπά επιδόματα (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται».

Συνεπώς με την ανωτέρω απόφαση αποσαφηνίσθηκε ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση χορήγησης επιδομάτων εορτών στους μαθητευόμενους με γνήσια σύμβαση μαθητείας.

Με τα παραπάνω επιβεβαιώνονται όσα αναφέραμε στις 31/01/2019 (πριν την έκδοση της ΚΥΑ του 2019) με επικαιροποίηση του παλαιότερου άρθρου μας "Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ".

Παραθέτουμε την εν λόγω παράγραφο:

Update 31/01/2019 - Μετά από νεότερη επικοινωνία του e-forologia με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μας δόθηκε η πληροφορία ότι στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά την Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του έτους 2019 , δεν θα γίνεται σχετική αναφορά, με συνέπεια να αποσαφηνίζεται πλήρως ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Χριστουγέννων, Επίδομα εορτών