04/12/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ο «χρησμός» του Φεβρουαρίου, το Μαντείο των Δελφών και ο κίνδυνος κατάργησης του Επιδόματος Προϋπηρεσίας!

Του Βασίλη Πρασσά, Εξειδικευμένου Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων της Epsilon Net

Το Μαντείο των Δελφών ήταν το γνωστότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας και του τότε γνωστού κόσμου.

Η Πυθία ήταν η εκάστοτε Πρωθιέρεια του Θεού Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών η οποία, ευρισκόμενη σε έκσταση, μετέφερε τη χρησμοδότηση του Θεού προς τον ενδιαφερόμενο με τρόπο συνήθως λακωνικό, δυσνόητο και αινιγματικό. Στα παλαιότερα χρόνια η Πυθία έδινε μόνο ένα χρησμό, κάθε Φεβρουάριο.

Το Επίδομα Προϋπηρεσίας ήταν μέχρι το 2012 το μοναδικό επίδομα το οποίο αύξανε τον μισθό του εργαζομένου ανάλογα με τα χρόνια εργασίας του. Από τις 14/2/2012 – παρότι συνεχίζει και χορηγείται – ανεστάλη η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Ωστόσο ας αναλύσουμε όλα όσα γράφτηκαν και λέγονται σήμερα στην «μάχη» που δίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας γύρω από το συγκεκριμένο επίδομα με τον Σ.Ε.Β. και άλλους 6 εργοδοτικούς φορείς να ζητούν την κατάργηση του λόγω ενός λάθος χρησμού που δόθηκε τον Φεβρουάριο από το «μαντείο» του Υπουργείου Εργασίας (και όχι των Δελφών).

«Ο Χρησμός του Φεβρουαρίου», είχα αναφέρει τότε σε άρθρο μου ότι μπορεί να έδινε κάποιες κατευθύνσεις ως προς την χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος, σίγουρα ωστόσο δεν ήταν ξεκάθαρο αν εναρμονίζεται πλήρως με τα όσα προέβλεπε ο νόμος που κάποτε είχε ψηφιστεί για να διαμορφώσει το τωρινό πλαίσιο που θα καθορίζει τον κατώτατο μισθό και τα λοιπά επιδόματα έχοντας δημιουργήσει παράλληλα πλήθος ερωτημάτων και από πολλούς εργοδότες – μέλη μας!

Ο Νόμος που «προετοίμαζε το έδαφος» για τη αύξηση του Κατώτατου Μισθού που επήλθε τον Φεβρουάριο!

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.4172/2013, ορίζεται ότι έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς. Η τελευταία φράση της περ. α' προστέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4254/2014.

Μάλιστα η αιτιολογική έκθεση του Ν.4254/2014 ήταν ξεκάθαρη ως προς το τι σημαίνει «μια μοναδική αξία αναφοράς». Συγκεκριμένα έλεγε:


Με την περίπτωση 2 της προς ψήφιση υποπαραγράφου προστίθεται στη ρύθμιση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του N.4172/2013 η φράση «και ως τέτοιος νοείται µια µοναδική αξία (ποσό) αναφοράς», µε σκοπό ο νομοθετημένος κατώτατος µισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, όταν αυτά ορισθούν, να µην περιλαμβάνουν παρά ένα ενιαίο ποσόν, το οποίο δεν θα είναι συνάρτηση άλλων παραγόντων (π.χ., προϋπηρεσίας, πρβλ. υποπαραγράφο ΙΑ.11 περιπτ. 3 εδ. γ) στοιχ. i) του ν. 4093/2012).

Τι σήμαινε πρακτικά αυτό;

Ότι, όταν θα καθοριζόταν εκ νέου ο νέος κατώτατος μισθός (όπως δηλαδή έγινε με την απόφαση του ΦΕΚ B 173/30-01-2019, δεν θα είχε καμία συνάρτηση με το επίδομα προϋπηρεσίας

Ο Χρησμός του Φεβρουαρίου και η διπλή ερμηνεία!

Ωστόσο η τότε ηγεσία του υπουργείου, παρότι θα μπορούσε να καταργήσει τη συγκεκριμένη διάταξη, δεν το έπραξε και αντ' αυτού, βασίστηκε στον συγκεκριμένο νόμο (Ν.4172/2013), διαμορφώνοντας τον κατώτατο μισθό δηλαδή την ενιαία και μοναδική αξία αναφοράς. Παράλληλα εξέδωσε εγκύκλιο 7613/395 (18-2-2019) στην οποία όριζε ότι:

«Συνεπώς, ως προς τις ήδη διαμορφωθείσες προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των στοιχείων i και iii της περ. γ΄, χωρίς τις ηλικιακές αναφορές, και των περ. δ΄ έως στ΄ της υποπαρ. ΙΑ.11.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.»

Και γιατί όλα τα παραπάνω έχουν προκαλέσει διπλή ερμηνεία;

Ο Σ.Ε.Β. αλλά και αρκετοί έγκριτοι νομικοί εργατολόγοι, έχοντας ήδη προσφύγει στο Σ.τ.Ε. επιμένουν ότι με βάση τα προαναφερόμενα, ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ όσον αφορά τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο βάσει του άρθρου 103 του Ν.4172/2013 όπως ισχύει, και μετά την προσθήκη με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.6 περ.2 του Ν.4254/2014, καθώς η υπουργική απόφαση ήταν συνέχεια των συγκεκριμένων διατάξεων.

Το Υπουργείο Εργασίας «φωτογράφιζε» τότε ευθέως τον Σ.Ε.Β. ότι επιθυμεί την κατάργηση των επιδομάτων προϋπηρεσίας και θεωρεί ότι η εγκύκλιος που εξέδωσε ξεκαθαρίζει το τοπίο και διατηρεί τα επιδόματα παρότι ωστόσο η εγκύκλιος βασίστηκε σε νόμο που όριζε ότι με την νέα διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, θα υπήρχε κατάργηση αυτών των επιδομάτων

Ο κίνδυνος της κατάργησης που επηρεάζει πάνω από 600.000 εργαζόμενους

Τυχόν απόφαση που θα υιοθετούσε την άποψη του ΣΕΒ θα οδηγούσε σε ραγδαίες μειώσεις μισθών (από 5% έως 30%) για χιλιάδες εργαζομένους, παρά τον αντίθετο σκοπό του τότε νομοθέτη, που ήταν η χορήγηση αυξήσεων.

Παράλληλα θα επέφερε και θέμα αναδρομικότητας από τον Φεβρουάριο του 2019 που όπως γίνεται αντιληπτό, θα έδινε το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) στον εκάστοτε εργοδότη να ζητήσει χρήματα πίσω από τον εργαζόμενο.

Ας δούμε όμως 2 παραδείγματα:

Έμμισθος που το 2012 είχε 5 έτη προϋπηρεσίας: Αυτός ο εργαζόμενος σήμερα αμοίβεται με 715€ (650€ βασικός + 65€ επίδομα τριετίας). Σε περίπτωση κατάργησης του επιδόματος προϋπηρεσίας θα υποστεί μια μείωση ~10% και ο μισθός του θα πέσει στα όρια του βασικού μισθού δηλαδή στα 650€

Ημερομίσθιος που το 2012 είχε 16 έτη προϋπηρεσίας: Αυτός ο εργαζόμενος σήμερα αμοίβεται με ημερομίσθιο 36,30€ (29,04€ βασικό + 7,26€ επίδομα τριετίας). Σε περίπτωση κατάργησης του επιδόματος προϋπηρεσίας θα υποστεί μια μείωση ~25% και το ημερομίσθιο του θα πέσει στα όρια του βασικού ημερομισθίου δηλαδή στα 29,04€

Κλείνοντας και αφού ευχηθώ να μην υπάρξει κάποια ακυρωτική απόφαση του Σ.Τ.Ε. που θα σημάνει και αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος, απορώ πραγματικά για τον λόγο που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο με δεδομένο ότι τότε – τον Φεβρουάριο – τόσο η πλευρά των εργοδοτών όσο και η πλευρά των εργαζομένων συμφωνούσαν με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Υ.Γ. Κάποτε ο χρησμός που έδωσε η Πυθία σε έναν πλούσιο μέλλοντα πατέρα, ο οποίος είχε ρωτήσει το μαντείο ποίου γένους παιδί θα αποκτούσε, ήταν "άρρεν ου θήλυ" ολοσχερώς διφορούμενος, ανάλογα με το πού θα τοποθετούνταν ένα κόμμα: "Άρρεν, ου θήλυ" (αγόρι, όχι κορίτσι) και "Άρρεν ου, θήλυ" (Αγόρι όχι, κορίτσι).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επίδομα προϋπηρεσίας, Τριετίες, Συμβούλιο της επικρατείας, Κατώτατος μισθός, ΣτΕ