29/11/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Υπαγωγή των υγειονομικών στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016

Σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/44797/1191/25-11-2019 οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεσή τους από το άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης. Ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές όπως και οι λοιπές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, και είναι δυνατός ο επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ υγειονομικού και αντισυμβαλλόμενου εφόσον πληρούνται και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων και την παράλληλη άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ως εκ τούτου, η υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.61080/1692/5-12-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ) στο μέτρο που είναι αντίθετη με την παρούσα και συγκεκριμένα ως προς το Κεφάλαιο Γ΄ αυτής ανακαλείται. Κατ’ εφαρμογή, ωστόσο, των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και προκειμένου να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής, για όσες περιπτώσεις εφάρμοσαν την ως άνω εγκύκλιο, η ισχύς των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα θα ξεκινήσει την 1/1/2020.

Το κεφάλαιο Γ της προαναφερόμενης εγκυκλίου προέβλεπε:

Γ. Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με ΔΠΥ

Από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν.4387/2016 εξαιρούνται οι υγειονομικοί (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ) που αμείβονται με ΔΠΥ, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν.982/1979, Α' 239 (σχετικό το υπ' αριθμ. Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγραφό μας).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν υγειονομικούς, καθώς και οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εξομοιώνονται με το Δημόσιο, υποχρεούνται σε καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, υπολογιζόμενη επί των αποδοχών. Στις αποδοχές υπολογίζεται και κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ασχέτως εξαρτημένης ή μη σχέσης προς το πρόσωπο που λαμβάνει την αμοιβή και ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής του κατά χρονική μονάδα ή κατ' επίσκεψη ή σε ποσοστό ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Με βάση την ανωτέρω καταστατική διάταξη του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, για τους υγειονομικούς που απασχολούνται με ΔΠΥ προβλέπεται επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό αντισυμβαλλόμενων και ως προς την ύπαρξη ή μη εισοδήματος από άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε κάθε όμως περίπτωση ελέγχεται η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς αυτοαπασχολούμενου, και εάν αυτή δεν έχει καλυφθεί η σχετική διαφορά καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο. Επίσης θα πρέπει να καταβληθεί και η προβλεπόμενη εισφορά για την Στέγη Υγειονομικών και για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων -Κλάδος ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της νέας εγκυκλίου στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπαγωγή στην ασφάλιση, ΔΠΥ, ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ