15/11/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στη διαύγεια δημοσιεύθηκε η υπ.αριθμ.12/2019 Δημόσια Πρόσκληση με τίτλο "Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα".

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καλεί τους ανέργους, εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα ηλικίας 22-39 ετών, (εφεξής ωφελούµενοι/ες) που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα(εφεξής Φορείς Υποδοχής), για την προώθηση της απασχόλησης που ορίζονται στο Παράρτηµα I της παρούσας Δηµόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής από 19/11/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή έως και 01/12/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ακαθάριστες µηνιαίες αµοιβές των ωφελουµένων, ανέρχονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 Ευρώ και

β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 Ευρώ.

Για τους ωφελουµένους οι οποίοι διαθέτουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αµοιβές προσαυξάνονται µηνιαίως κατά πενήντα (50) Ευρώ ή εκατό (100) Ευρώ αντίστοιχα και διαµορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ

β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ

Οι ωφελούµενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών λαµβάνουν, ως µηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία (100 Ευρώ).

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται σε ωφελούμενους που απασχολούνται σε ειδικότητες που προβλέπει ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και ορίζεται μέχρι τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ' ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

Το µικτό ωροµίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται ως εξής:

α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιµων ηµερών:
i. 1,56 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
ii. 1,48 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και

β) για ηµερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών:
i. 2,34 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
ii. 2,22 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ

Οι ωφελούµενοι δεν απασχολούνται υπερωριακά.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 39 ετών,(εφεξής ωφελούµενοι/ες).

Οι ωφελούµενοι πρέπει:

• να έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 01/12/2019),

• να έχουν συµπληρώσει έως και το 39ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 40ο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 01/12/2019).

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους κατόχους πτυχίων τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Δηµόσιας Πρόσκλησης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πρόγραμμα απασχόλησης