15/11/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μέσα σε ένα ακόμα περίεργα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, της εβδομάδας που πέρασε, μία πλειάδα γεγονότων κατέκλυσε τους «εραστές» των ειδήσεων. Επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου της Δημοκρατίας Σι Τζινπίνγκ με άφιξη την Κυριακή και το βλέμμα στον γίγαντα των θαλασσίων μεταφορών COSCO και στους δύο τραπεζικούς κολοσσούς της Κίνας, Bank of China και Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), οι οποίες έλαβαν άδεια εγκατάστασης από την ΤτΕ, άρωμα τρομοκρατίας και φόβοι για την επερχόμενη 17η του Νοέμβρη, αλλά κυρίως, για τους φοροτεχνικούς αλλά φυσικά και για το σύνολο των Ελλήνων, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οι εκ βάθρων ανατροπές. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο παρέμεινε όλη την εβδομάδα στην διάθεση του κάθε φορολογούμενου για εποικοδομητική συζήτηση μέσω Δημόσιας Διαβούλευσης και καλό ήταν που συμμετείχαμε τόσοι πολλοί όλοι, έστω και αν δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις μας, δεδομένου ότι δεν σου δίνεται πάντα η ευκαιρία να έχεις λόγο για κάτι που αφορά εσένα και τελικά αποφασίζεται χωρίς εσένα.

Δημοσιεύτηκε, η εγκύκλιος Ε. 2190/6-11-2019 της ΑΑΔΕ σχετικά με τον χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών. (ΑΔΑ 6PK946ΜΠ3Ζ-HYT).

Σε συνέχεια των βασικών εγκυκλίων οδηγιών ΠΟΛ. 1050/2010 , ΠΟΛ. 1154/2016 και ΠΟΛ. 1027/2018 , στις οποίες έχουν παρουσιαστεί συστηματικά τα βασικά θέματα που αφορούν την ορθή διαχείριση από τη Φορολογική Διοίκηση των υποθέσεων είσπραξης χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου και την παρακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας καθώς και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, η παρούσα εγκύκλιος εστιάζει στο ειδικό ζήτημα της περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας, το οποίο συναρτάται, κατά κανόνα, με την επανέναρξη του χρόνου παραγραφής των πτωχευτικών χρεών που έχουν αναγγελθεί στην πτώχευση. Ακολούθως, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή παρακολούθηση από τη Φορολογική Διοίκηση του χρόνου περάτωσης των πτωχεύσεων που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και της παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου που έχουν αναγγελθεί στην πτώχευση, βάσει των -κατά περίπτωση- ισχυόντων κανόνων δικαίου, οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο και των ανωτέρω -γενικού περιεχομένου- εγκυκλίων ΠΟΛ.1050/2010 , 1154/2016 και 1027/2018 .

Επισημαίνεται ότι από την περάτωση της πτώχευσης η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει τη δυνατότητα λήψης μέτρων είσπραξης σε βάρος της συνολικής περιουσίας του πτωχεύσαντος οφειλέτη για το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, δεν υφίστανται πλέον ούτε η διάκριση μεταξύ τυχόν πτωχευτικής περιουσίας που έχει απομείνει μετά την πτώχευση και μεταπτωχευτικής και μεταξύ ανείσπρακτων πτωχευτικών και μεταπτωχευτικών χρεών ούτε οι περιορισμοί που ισχύουν όσο εκκρεμεί η πτωχευτική διαδικασία και συνεχίζονται οι εργασίες της (απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης, περιορισμοί ως προς τη διενέργεια συμψηφισμού κ.λπ.), με την επιφύλαξη βέβαια των περιπτώσεων που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση απαλλαγής του πτωχεύσαντα φυσικού προσώπου από το υπόλοιπο των πτωχευτικών χρεών του (βλ. αναλυτικά ΠΟΛ. 1027/2018 , Κεφ. ΙΙ.1.), καθώς και των περιπτώσεων που τα πτωχευτικά χρέη ρυθμίζονται στο πλαίσιο πτωχευτικού συμβιβασμού ή σχεδίου αναδιοργάνωσης.

Με την με αριθμό Ε.2188/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν. 4446/2016. ορίζεται ότι:

Εφόσον φορολογούμενος υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 4446/2016 και στη συνέχεια υπήγαγε τη βεβαιωμένη οφειλή του σε πρόγραμμα νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 και υπάρχουν υπόλοιπα ποσά μικρού ύψους (έως του ορίου της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013) που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα, δεν επέρχεται αυτομάτως απώλεια της νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής, αλλά οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων, δέον είναι, όπως προηγούμενα, ειδοποιήσουν τον φορολογούμενο να τακτοποιήσει την οφειλή του εντός εύλογου χρόνου και όχι πέραν των δέκα ημερών από την ειδοποίησή του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια της στρατηγικής της για την αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πολιτών, κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τις Τελωνειακές Υπηρεσίες αυτής, εκδίδει επικαιροποιημένο τον «Οδηγό για την ενημέρωση των ταξιδιωτών».

Ο ως άνω Οδηγός συντάχθηκε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που ενδέχεται να τους απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, όπως η μεταφορά αγαθών στις αποσκευές τους (ατέλειες, απαλλαγές, αγορές από Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, ρευστά διαθέσιμα, κ.λπ.).

Η επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού εντάσσεται στον Στρατηγικό Στόχο της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., σχετικά με τη δημιουργία μίας εξωστρεφούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής Τελωνειακής Υπηρεσίας με σεβασμό προς τον πολίτη, για να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Για την επίτευξη του ανωτέρω Στρατηγικού Στόχου, η Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όπως με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), θα μεριμνήσει για την έκδοση ανάλογων Οδηγών/Εγχειριδίων/Ενημερωτικών Φυλλαδίων και για άλλα τελωνειακά θέματα, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξωστρέφεια της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Την τελευταία Έκδοση του «Οδηγού για την ενημέρωση των ταξιδιωτών», Οκτωβρίου 2019, θα τη βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μας.

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση, η Υπουργική Απόφαση με την οποία, σύμφωνα με το σχετικό ΔΤ του υπουργείου, μπαίνει τάξη, για πρώτη φορά, στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής στην Εργάνη των απασχολούμενων σε αυτά.

Στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 51524/1262 και τίτλο "Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου" ορίζονται οι σαφείς υποχρεώσεις του εργοδότη οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου σχετικά με την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) καθώς και την καταβολή των εισφορών.

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά:

«Μία ακόμα σημαντική παρέμβαση του Υπουργείου που ολοκληρώνεται με την παρούσα υπουργική απόφαση καθώς μπαίνει για πρώτη φορά τάξη σε ένα κρίσιμο πεδίο, αυτό των οικοδομοτεχνικών έργων, είτε αφορά δημόσια έργα είτε ιδιωτικά.

Ήταν μία πολύμηνη προσπάθεια στην οποία συνέβαλαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπ. Εργασίας μέσα από την οποία καταφέραμε να εντάξουμε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον καταγραφής και ενημέρωσης του συστήματος Εργάνη, όλα τα οικοδομικά και τεχνικά έργα.

Πρόκειται για μία γκρίζα περιοχή της αγοράς εργασίας στην οποία υπήρχε έντονη αδιαφάνεια καθώς ήταν πολύ δύσκολη η παρακολούθηση και η καταγραφή της. Με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε όλοι οι εργαζόμενοι των δημοσίων έργων θα αναγγέλλονται ηλεκτρονικά ενώ οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά έργα θα απογράφονται στο σύστημα Εργάνη.

Με αυτό τον τρόπο, για πρώτη φορά, μία έως τώρα αχαρτογράφητη περιοχή στην αγορά εργασίας, ενσωματώνεται στην Εργάνη και πλέον διαφυλάσσεται η νομιμότητα και η διαφάνεια και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς εργασίας».

Περαιτέρω, σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2018.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου αναρτήθηκαν οι έγγραφες προσκλήσεις – ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

  1. Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά
  2. Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις
  3. Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 16/12/2019 να υποβάλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφης ένστασης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του δικαιούχου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., πραγματοποιείται συμψηφισμός μέχρι είσπραξης του συνολικά οφειλόμενου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τη συναίνεση, για το σκοπό αυτό, όπως αποτυπώνεται στο σημείο Ζ1 «Δηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων» των κατ’ έτος υποβαλλόμενων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Βάσει του άρθρου 63 παρ.3 του Καν.(ΕΕ) 1306/2013, δεν συνεχίζεται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, εκτός των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις και κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

Η κοινοποίηση της πρώτης ειδοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών, από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login.

Σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός δεν έχει προσωπικό λογαριασμό, για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2019 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Παρασκευή σήμερα και τέλος της εργασιακής εβδομάδας, μιας εβδομάδας παραγωγικής, με νομοσχέδια, οικονομικά forum και διαβούλευση με τη συμμετοχή των πολιτών, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, μας αγγίζουν και έχουν άμεση σχέση με την οικονομική ευδαιμονία του καθένα από εμάς. Έτσι, σήμερα, τέλειωσε η διαβούλευση για το φορολογικό νομοσχέδιο, με πολλούς πολίτες να έχουν συμμετάσχει και μεγάλη μερίδα από αυτούς να έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με το περίφημο πλέον 30% των αποδείξεων για το οποίο έχουν καταθέσει απόψεις περίπου 350 συμμετέχοντες, σχεδόν οι μισοί από το σύνολο των συμμετεχόντων. Στο θέμα ήδη έχουμε τοποθετηθεί και εμείς με εκτενές άρθρο από την Δευτέρα που μας πέρασε, αναφύονται όμως συνεχώς και νέα θέματα επί της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, όπως λ.χ. γιατί κάποιος που έχει εισοδήματα από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα δεν οφείλει να συγκεντρώνει αποδείξεις, ενώ κάποιος που έχει εισοδήματα από ενοίκια οφείλει. Σε κάθε περίπτωση, για την εβδομάδα που έρχεται και το νομοσχέδιο εισάγεται στην Βουλή, περιμένουμε σημαντικές τροποποιήσεις.

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που θίγει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και έρχεται ως αποκύημα του τέλους της αέναης διατήρησης «εν ζωή» των φορολογικών υποθέσεων με την ανυπαρξία ουσιαστικά παραγραφής, είναι και αυτό της περαιτέρω μείωσης του χρόνου ελέγχου των φορολογικών υποθέσεων, σε περιπτώσεις για τις οποίες ίσχυε ακόμα η εικοσαετής παραγραφή. Βάσει των αναμενόμενων νέων διατάξεων, η εικοσαετής προθεσμία παραγραφής που ισχύει σήμερα για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες διαπιστώνεται φοροδιαφυγή, περιορίζεται σε 10ετή για τις υποθέσεις των ετών από το 2012 μέχρι το 2017 και σε 5ετή για τα έτη 2018, 2019 και τα επόμενα. Επιπλέον, για τις φορολογικές υποθέσεις των ετών από το 2014 και μετά η περίοδος παραγραφής σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης περιορίζεται σε 10ετή από 15ετή που ισχύει για τις υποθέσεις των ετών έως το 2013.

Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε για την εβδομάδα που πέρασε και το Thessaloniki Summit 2019 στο οποίο παραβρέθηκε και μίλησε, τόσο ο κ. Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, όσο και οι Πρωθυπουργοί της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ. Από τα σημαντικά των δηλώσεων του κ. Πρωθυπουργού η αναφορά του ότι "προτεραιότητα για την Ελλάδα αποτελεί η προστασία του ονόματος και της φήμης της Μακεδονίας μας και των προϊόντων της".

Παρασκευή σήμερα και η μικρή υπόμνηση του καιρού ότι βρισκόμαστε στο τέλος του Φθινοπώρου πέρασε, μία ακόμα πανέμορφη μέρα με έναν λαμπρό ήλιο μας υποδέχθηκε και εμείς, ευχαριστούμε για πολλοστή φορά τον Θεό της Ελλάδας, που μας έταξε να ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Με την ελπίδα ότι οι εφετινές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο θα κινηθούν μέσα στα πλαίσια του λογικού και του μεγαλείου που αρμόζει στη μέρα, ελπίζοντας ότι θα είναι πράγματι μια ημέρα μνήμης για συνανθρώπους μας που έφυγαν άδικα, χρόνια πριν και δικαιούνται την αιώνια μνήμη και τον σεβασμό μας, σας χαιρετούμε και για της εβδομάδα αυτή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε πάντα καλά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πτώχευση, ΟΠΕΚΕΠΕ, Φορολογικός οδηγός, Δημόσια διαβούλευση, Απώλεια ρύθμισης, Ηλεκτρονική αναγγελία, Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, Ρύθμιση οφειλών, Οικοδομοτεχνικά έργα, Πτωχευτικά χρέη, Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού