02/10/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τις εκλογές στο ΟΕΕ

Με το ΠΔ 90/2019 τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 225/1986 (Α’ 91): «Σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)».

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις εκλογές για τα περιφερειακά τμήματα (Π.Τ.) του ΟΕΕ, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

1. Το άρθρο 8 του π.δ. 225/1986, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγουμένου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.».

Επισημαίνεται ότι η διάταξη πριν την τροποποίησή της όριζε ότι δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 225/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές εφόσον:

α) έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία της Κ.Δ. τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και

β) οι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου της διενέργειας των εκλογών έτους τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.».

Σημειώνεται ότι η διάταξη όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της όριζε ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία της Κ.Δ., τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 225/1986,αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του ψηφοφόρου γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.».

Η διάταξη πριν την τροποποίησή της όριζε ότι ο ψηφοφόρος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την ειδική ταυτότητα του μέλους του ΟΕΕ ή την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 225/1986, που αφορά το δικαίωμα της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία για τα μέλη των Π.Τ. που κατοικούν σε νησιά στα οποία δεν εδρεύει Νομαρχία. οι λέξεις «δέκα οχτώ (18)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα (10)».

Συνεπώς η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: Στα μέλη της προηγουμένης παραγράφου η απερχόμενη Κ.Δ. υποχρεούται να ταχυδρομήσει με επιστολή "επί αποδείξει" δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας:
α) ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων του Π.Τ. στο οποίο ανήκουν.
β) φάκελλο ψηφοφορίας σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΚΕΕΠΕ.
γ) έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 105/69.
δ) ειδικό προτυπωμένο φάκελλο για την ταχυδρόμηση του φακέλλου ψηφοφορίας, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός μιας ταχυδρομικής θυρίδας του κεντρικού ταχυδρομείου της Αθήνας και
ε) εντυπο τεχνικών οδηγιών για την ψηφοφορία με αλληλογραφία, εφόσον έχει εκδοθεί.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το πλήρες κείμενο του ΠΔ 90/2019 στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκλογές ΟΕΕ, Περιφερειακά τμήματα, Εκλογές ΟΕΕ 2019