30/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2019

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για τον μήνα Οκτώβριο 2019.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι Νόμιμοι Ελεγκτές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδίδουν και τα ελεγκτικά γραφεία μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου.

- Για διαχειριστική περίοδο που λήγει στις 31/12/2018 το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση

Μέχρι 10 Οκτωβρίου 2019

- Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019


Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της χρήσης 2018, η προθεσμία υποβολής είναι

Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019

Κατάθεση συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων

Για τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2019

Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή καταστάσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Για πράξεις και συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο.

Διαχειριστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Διαχειριστική περίοδος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία)

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα

Διαχειριστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019

Μέχρι 29 Οκτωβρίου 2019

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωσης είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Η αίτηση για την επιστροφή του φόρου υποβάλλεται απευθείας, στη Δ.Ο.Υ. ή μέσω συνεταιριστικών ενώσεων από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού - Έντυπο Ε4

Για το έτος 2019, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει,

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 γίνεται:

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Σεπτέμβριο καταβάλλονται

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

( εγκ. ΕΦΚΑ 22/2018, εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 5/2018, 7/2018)

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019:

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τη μισθολογική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

(Άρθρο 16, Ν.4075/2012 Απ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 624/1513068/2018)

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Μετά την παράταση που ανακοινώθηκε για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών μέσω του Ν.4611/2019 υποβάλλονται

Μέχρι 7 Οκτωβρίου 2019comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προθεσμίες, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Υποβολή ΑΠΔ, Ετήσιος πίνακας προσωπικού, Φορολογικές υποχρεώσεις, Δήλωση ΦΠΑ, Ρύθμιση οφειλών, Φορολογικό πιστοποιητικό, Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές