30/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός»

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ», δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση της Δράσης, η οποία απευθύνεται στους φορείς αρωγούς, οι οποίοι και θα ενισχυθούν για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Δράση στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Ως «Δικαιούχος Φορέας» στη παρούσα πρόσκληση χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα (Φορέας Αρωγός) που θα διαχειριστεί τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας και δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 5,3 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στους Θεματικούς Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της εθνικής RIS3 και στις Κατηγορίες Περιφέρειας της χώρας.

Το ποσοστό Επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, με βάση το άρθρο 27 του Ε.Κ. 651/2014.

Εναλλακτικά, η ένταση ενίσχυσης προς το Φορέα Αρωγό του ΣΣΚ, δύναται να ανέλθει στο 100% με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De minimis και μέχρι του ύψους των 200.000€, με τους περιορισμούς σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

- Αγροδιατροφή
- Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
- Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- Ενέργεια
- Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή
- Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
- Υλικά – Κατασκευές
- Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Επιδοτούμενες Δαπάνες

α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.
β) Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς της RIS 3, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 29.11.2019 και ώρα 14.00.

Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κλάδος > Τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, ΕΠΑνΕΚ, Κλάδος > Μεταφορές, Κλάδος > Ενέργεια, Κλάδος > Κατασκευές, Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας