24/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ερωτήσεις υλοποίησης για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

A. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Η άδεια δόμησης σύμφωνα με την Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης μιας πράξης. Πως αντιμετωπίζονται περιπτώσεις δικαιούχων που η άδεια δόμησης δεν θα εκδοθεί εντός του 12μηνου;

Aπάντηση: Η μη έκδοση της άδειας δόμησης εντός 12μηνου από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης μια πράξης θα παραπέμπεται με εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δύναται να οδηγεί σε απένταξη ή μη από την Δράση. Στην περίπτωση που η άδεια δόμησης δεν εκδοθεί εντός 12μηνου από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης δικαιούχου, για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, αυτό θα πρέπει να το τεκμηριώνει με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

2. Είναι εφικτή η χρήση του Escrow Account σε ενδιάμεση δόση για προμήθεια εξοπλισμού από το εξωτερικό; Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές εξωτερικού δεν εκδίδουν τιμολόγιο αν δεν προηγηθεί ολοσχερής εξόφληση του εξοπλισμού.

Aπάντηση: Είναι εφικτή η χρήση του Escrow Account σε ενδιάμεση δόση για προμήθεια εξοπλισμού από το εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί προτιμολόγιο (proforma Invoice) το οποίο αναγράφει τα απαιτούμενα στοιχεία (IBAN, BIC παραλήπτριας τράπεζας) του προμηθευτή και τους όρους πληρωμής.

Ωστόσο, τα σχετικά παραστατικά διακίνησης καθώς και το αντίστοιχο Invoice (τελικό τιμολόγιο) θα πρέπει να προσκομιστούν από τον δικαιούχο το αργότερο κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΕΦ/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ θα προβαίνει σε δημοσιονομική διόρθωση και σε ανάκτηση του αναλογούντος ποσού.

3. Στο αίτημα επαλήθευσης για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου όσον αφορά τα λογιστικά έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν και οι καρτέλες όλων των λογαριασμών;

Aπάντηση: Εφόσον εξασφαλίζεται η διαδρομή ελέγχου, ειδικά για τις καρτέλες δύναται να προσκομισθούν μόνο αυτές των προμηθευτών (λογαριασμός 50.00) και ταμείου (λογαριασμοί 38.00 και 38.03). Επιπλέον τα βιβλία (εγγραφές) θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα ή της επιχείρησης ή του λογιστή.

4. Μπορεί να γίνει δεκτό τιμολόγιο για την προμήθεια εξοπλισμού στο οποίο αναγράφεται παρακράτηση κυριότητας;

Aπάντηση: Η δαπάνη του τιμολογίου (εξοπλισμός) πιστοποιείται κατά την ενδιάμεση διοικητική επαλήθευση, με την υποχρέωση στην τελική επαλήθευσης ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να έχει περιέλθει στην κυριότητα της επιχείρησης.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ερώτηση - Απάντηση Νο15 της με Α.Π. 4023/Β2/607/21-6-2019 απόφασης (ΑΔΑ:9Σ7Υ465ΧΙ8-ΙΩ8).

15. Επιτρέπεται η τροποποίηση του ΚΑΔ επένδυσης 55.20.11.03 - Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών σε ΚΑΔ επένδυσης 50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας.

Aπάντηση: Κάθε προτεινόμενη αλλαγή ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να εντοπίζεται εντός της ίδιας κατηγορίας δραστηριότητας π.χ. 5.1.1. Κύρια =Ξενοδοχειακά Καταλύματα ή 5.1.2 Μη κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα και θα παραπέμπεται με εισήγηση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης.

Κατ’ εξαίρεση αλλαγή ΚΑΔ μεταξύ των 5.1.1 και 5.1.2 θα μπορεί να προταθεί για λόγους που δεν οφείλονται τεκμηριωμένα σε ευθύνη του δικαιούχου/επενδυτή και συνάδουν με τα προβλεπόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον δικαιούχο επαρκώς η αιτία της εν λόγω τροποποίησης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακός νόμος