31/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα

Με λίγα λόγια πρόκειται για μια διαδικασία που υποχρεώνει τους παραγωγούς νωπών και ευαλοίωτων αγροτικών προϊόντων (π.χ. αγρότες του ειδικού και κανονικού καθεστώτος) εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου να υποβάλλουν σε ειδική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ τα τιμολόγια που εκδίδουν επί πιστώσει και τους εμπόρους που τα προμηθεύονται να εξοφλούν τα τιμολόγια εντός 60 ημερών. Η υποχρέωση ισχύει και σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης.

Καταχώριση στοιχείων τιµολογίων γίνεται και από αγροτικούς συνεταιρισµούς αλλά και από οργανώσεις παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα των µελών τους.

Όσοι παράγουν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα (του Παραρτήµατος Ι του ν. 4492/2017) που αποτελούν προϊόν µεταποίησης οφείλουν να κάνουν χρήση της εφαρµογής εφόσον προµηθεύονται και χρησιµοποιούν εγχώρια αγροτικά προϊόντα ως πρώτη ύλη κατά οποιοδήποτε ποσοστό.

Η ψηφιακή υπηρεσία λειτουργεί, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) με τη χρήση των κωδικών taxisnet και κατόπιν εξουσιοδότησης προσπέλασης των στοιχείων από τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Στην εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται α) με την ιδιότητα του «Παραγωγού» όπως αυτή προκύπτει από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (εφεξής Μ.Α.Α.Ε), το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Εφεξής Μητρώο Συνεταιρισμών) και το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (εφεξής Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε) και β) με την ιδιότητα του «Εμπόρου» όπως προκύπτει από το Μητρώο Συνεταιρισμών και το Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.. Κατά την είσοδο τους στο πληροφοριακό σύστημα, πραγματοποιείται έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων με τις βάσεις δεδομένων των ως άνω Μητρώων και σε περίπτωση επιβεβαίωσης των στοιχείων, ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή. Σε περίπτωση μη διασταύρωσης των στοιχείων, ο χρήστης καλείται να μεταβεί στο οικείο Μητρώο και να πραγματοποιήσει την εκεί απαιτούμενη διαδικασία εγγραφής ώστε να νομιμοποιείται να εισέλθει στην εφαρμογή.

Λίγο πιο αναλυτικά:

1. Ποιους αφορά;

- Στην εφαρµογή για τη διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταχωρούνται στοιχεία τιµολογίων που έχουν εκδοθεί από τις 15.2.2019 και µετά.

Προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία, να δοθεί εύλογο χρονικό διάστηµα στους ενδιαφερόµενους να εναρµονιστούν µε τις προδιαγραφές της αλλά και να διευθετηθούν τυχόν τεχνικά προβλήµατα στην ήδη υπάρχουσα εφαρµογή, κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017 αναστέλλεται µέχρι την 30/9/2019. Στο διάστηµα αυτό οι καταχωρίσεις τιµολογίων θα γίνονται κανονικά, εντός των προβλεπόµενων από την υπ’ αριθ. 80/26402/Β΄/15.2.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση χρονικών προθεσµιών, δηλαδή το αργότερο 50 ηµέρες από την εποµένη έκδοσης του τιµολογίου. Κατ’ εξαίρεση για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν επιβάλλονται κυρώσεις, ακόµα και όταν εµφανίζεται µήνυµα επιβολής προστίµου.

Στην εφαρμογή εισέρχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 1 παρ. 1 περ α) και περ. β) του Ν. 4492/2017. Δηλαδή, παραγωγοί και έμποροι όπως ορίζονται παρακάτω:

α) «Παραγωγός»:

αα) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράγει νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και οι αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των μελών τους,

γγ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

β) «Έμπορος»:

αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (Α ΄89),

ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα μη μελών τους.

2. Διαδικασία

Παραγωγός

Ο παραγωγός κοινοποιεί αμελλητί στην αρμόδια αρχή:

α) ηλεκτρονικό αντίγραφο του τιμολογίου που έχει εκδώσει και αφορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα,

β) ηλεκτρονικό αντίγραφο του σώματος της επιταγής, εφόσον η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται με έκδοση επιταγής και

γ) ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

Ο παραγωγός δεν αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα παραπάνω ηλεκτρονικά στοιχεία, εφόσον το οφειλόμενο ποσό έχει εξοφληθεί με μετρητά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια συναλλαγών για την εξόφληση με μετρητά.

ο Παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει δίχως επιβολή προστίμου τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου για διάστημα 25 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο «Παραγωγός» έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και επανακαταχώριση των ορθών στοιχείων ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με το μορφότυπο.pdf των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση α) αμφισβήτησης στοιχείων τιμολογίου από τον έμπορο β) διαφωνιών μεταξύ εμπόρου -παραγωγού.

Από την 26η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου και μέχρι την 50η ημέρα, ο Παραγωγός εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα να καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία του τιμολογίου, πλην όμως του επιβάλλεται η κύρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4492/2017. Για όσες φορές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος επαναλάβει τη διαδικασία καταχώρισης, ισχύει η ανωτέρω κύρωση. Για το ίδιο διάστημα και για τις περιπτώσεις σήμανσης διαφωνίας του εμπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προβεί για μια μόνο φορά και χωρίς επιβολή προστίμου σε ακύρωση και επανακαταχώριση στοιχείων τιμολογίου, εφόσον τα στοιχεία του αρχικού τιμολογίου είχαν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα.

Παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4492/2017
Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.

Πέραν της 51ης ημέρας από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων των τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί.

Έμπορος

Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.

Οι έµποροι, αν δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) οφείλουν να εγγραφούν στο εν λόγω µητρώο. Επιπλέον η βεβαίωση εγγραφής τους στο ΕΜΕΑΠΕΕ πρέπει να είναι σε ισχύ. Ειδάλλως, δεν µπορούν να εισέρθουν στην εφαρµογή και να ενηµερωθούν αλλά και να αντιδράσουν για τα αναρτηµένα τιµολόγια που τους αφορούν.
Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των απαιτήσεων των Παραγωγών που απορρέουν από τα τιμολόγια και αφορούν στις μεταξύ τους συναλλαγές. Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου έως και την 60η ημέρα, ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί, με την υποχρεωτική συμπλήρωση κειμένου τεκμηρίωσης, προς άμεση ενημέρωση του εκάστοτε συναλλασσόμενου «Παραγωγού», προκειμένου ο δεύτερος είτε να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις-τροποποιήσεις - διαγραφή, κατά το επιτρεπτό χρονικό διάστημα, είτε να απαντήσει στη διαφωνία του εμπόρου.

Στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:

Ι) Ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο». Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αναρτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μη καταβολή.

ΙΙ) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα.

3. Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα

Τα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του ν. 4492/2017. ?ιευκρινίζεται ότι στο εν λόγω Παράρτηµα δεν ανήκουν ξερά σύκα, ξερά φασόλια κλπ., ζώντα ζώα, παστεριωµένο γάλα µακράς διαρκείας, κρεατοσκευάσµατα οπώς σουβλάκια, ρολλά κλπ.

Παράρτημα Ι

Πίνακας προϊόντων του Κεφαλαίου Α΄

Ντομάτες

Κρέατα προβατοειδών, αιγοειδών

Κράμβες, κουνουπίδια, μπρόκολα, ραπανάκια, λάχανα

Μαρούλια, ραδίκια

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια

Αγγούρια

Πιπεριές

Μπιζέλια

Φασόλια

Κουκιά

Πατάτες

Γλυκοπατάτες

Μανιτάρια

Καρποί με κέλυφος

Μπανάνες

Σύκα

Αχλάδια

Εσπεριδοειδή

Σταφύλια

Πεπόνια, καρπούζια

Μήλα, αχλάδια, ακτινίδια και κυδώνια

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, ρόδια

Κρέατα βοοειδών

Κρέατα πουλερικών

Κρέατα κονίκλων

Κρέατα χοιροειδών

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα

Γάλα νωπό, γάλα παστεριωμένο

Βασιλικός πολτός

Αλιεύματα

Αυγά πουλερικών με τσόφλι

Σαλιγκάρια

Φέτα

Τυριά

Γιαούρτι

Αλλαντικά

* Σχετικά με τα προϊόντα του Παραρτήµατος Ι διευκρινίζεται:
«Ο Ν.4492/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρµόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, ανεξάρτητα του προορισµού πώλησης και του τελικού τρόπου κατανάλωσης αυτών. Συνεπώς η αναφορά ΣΤΑΦΥΛΙΑ στον Πίνακα του Παραρτήµατος Ι αφορά σε όλα τα σταφύλια, βρώσιµα και οινοποιήσιµα.
Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για άλλα προϊόντα του ανωτέρω Παραρτήµατος, όπως π.χ. ντοµάτες, κεράσια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή κ.ά., ανεξάρτητα αν προορίζονται για βρώση, χυµό, µαρµελάδα κ.λ.π.»

4. Σχετικά

- Άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4492/2017

- Αριθμ.80/26402/15-2-2019

- Αρ.πρωτ.: 140/50665/14-3-2019

- ΓνωμοδότησηΣΛΟΤ 2265/2018

- Αρ.πρωτ.: 290/142002/13-6-2019

- Αρ.πρωτ.: 315/159946/01-07-2019comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αγροτικά προϊόντα, νωπά προϊόντα, Ευαλλοίωτα προϊόντα