16/07/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Παράταση προγράμματος ΠΕΠ Κεντρικής Μακαεδονίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Τροποποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η προκήρυξη του προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 5/8/2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις επιλεγμένων δραστηριοτήτων λιανικού και χονδρικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών που:

· έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και ως τις 22/2/2019 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

· απασχόλησαν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το φορολογικό έτος 2018

· θα πραγματοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

· θα δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

· έχουν ή θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης,

· λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

· λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός]

· τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

· διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

· δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

· δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις .

· δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

· Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

· διαθέτουν ή θα δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

· δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

· το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων)

· υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

· δεν έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης πριν την 22/2/2019.

· υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων,

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Α/ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ


ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών δόμησης.

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2.1

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

2.2

Μεταφορικά μέσα

· επαγγελματικής χρήσης

· μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 ευρώ

(συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3

Λογισμικά

3.1

Λογισμικό

3.2

Ιστοσελίδα

Έως 2.500 ευρώ

3.3

E-shop

Έως 4.000 ευρώ

4

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

Έως 10.000€/πιστοποιητικό

5

Υπηρεσίες Συμβούλων

Έως 4.000 ευρώ

6

Συμμετοχή σε εκθέσεις

6.1

Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού

Έως 3.000 ευρώ/έκθεση

6.2

Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

O Όριο Προϋπολογισμού: 30.000€ ως 100.000€.

O Ποσοστό Επιδότησης: 50%

O Διάρκεια υλοποίησης: ως 18 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

O Ίδια συμμετοχή: 50%. Κατά την υποβολή της πρότασης δηλώνεται το ποσοστό και ο τρόπος κάλυψης τουλάχιστον του 60% της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής. Τα αποδεικτικά ύπαρξης και επάρκειας της ίδιας συμμετοχής ανά περίπτωση είναι:

1. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12.

2. Έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας

3. Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας,

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/ στήριξης.

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

· Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 22/2/2019

· Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες και οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες.

· Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Δεν είναι αποδεκτή η εξόφληση με επιταγές τρίτων. Εξόφληση δαπανών με επιταγές σημαίνει είσπραξη επιταγής.

· Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.

· Το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το τελικό ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μεγαλύτερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου και πάνω από 30.000€.

· Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

· Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2018 πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

· Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη υποδομών ΑΜΕΑ με την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ..

· Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μη μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μια τριετία από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο στην περίπτωση των ΜΜΕ.

· Η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

· Στην περίπτωση κτηριακών δαπανών απαιτείται ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

· Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ως 2 αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης δαπανών.

· Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

· Οι ποσότητες του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης λογισμικού είναι σε άμεση συσχέτιση με τις λειτουργικές ανάγκες και τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης

· Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ανωτέρω δαπανών. Για επενδύσεις που είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό είτε επί υποβληθέντος αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 25% του εγκεκριμένου Π/Υ τους, ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως, της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.

· Μπορούν να υποβληθούν ως και 2 εμπρόθεσμα εγκεκριμένα αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να υποβληθεί έως και τέσσερεις (4) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

· Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

· Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση όσο και για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

· Προβλέπεται η λήψη προκαταβολής με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Επίσης προβλέπεται η χρήση καταπιστευτικού λογαριασμού για την εξόφληση προμηθευτών.

· Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

· Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.

· Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

· Για να θεωρηθεί παραδεκτή μια πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50 με μέγιστο το 100.

· Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

1. Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου με συντελεστή βαρύτητας 40

2. Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία με συντελεστή βαρύτητας 20

3. Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων κατά την τελευταία 2ετία με συντελεστή βαρύτητας 20

4. Βαθμός κάλυψης επένδυσης από κέρδη προ φόρων με συντελεστή βαρύτητας 10

5. Αρτιότητα και Πληρότητα Επενδυτικού Σχεδίου με συντελεστή βαρύτητας 10

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

http://www.epidotiseis2014-2020.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχορήγηση