05/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της εκλογικής αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής

Με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές θα αναλύσουμε τον χειρισμό της εκλογικής αποζημίωσης των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής ως προς τη φορολογία εισοδήματος, το ΦΠΑ και την καταχώριση στα βιβλία.


1. Φορολογία Εισοδήματος

Με την εγκύκλιο 1072976/9-5-2012, είχε διευκρινισθεί ότι η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, θεωρείται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994), ως μη προερχόμενο από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

Επίσης κρίθηκε ότι τα πρόσωπα αυτά (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες) που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και κατέληγε (η εγκύκλιος 1072976/2012) ότι η συμμετοχή των ελευθέρων επαγγελματιών σε τέτοιες εκδηλώσεις (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κ.λπ.), δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άσκηση επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ και κατά συνέπεια δεν προσδίδει σ' αυτούς την ιδιότητα του επιτηδεύματα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Συνεπώς, για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άμισθους υποθηκοφύλακες που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΒΣ, απόδειξη δαπάνης από την Αρχή που καταβάλει τις υπόψη αποζημιώσεις. Επίσης, κατέληγε ότι στην προκειμένη περίπτωση τα παραστατικά πληρωμής των δικαιούχων που εκδίδονται από Δημόσια Αρχή, καλύπτουν την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης (σχετ. έγγραφα 1000898/9/0015/13-1-1998, 1083546/666/0015/26-9-2001).

Να σημειωθεί, ότι όλες οι διοικητικές οδηγίες που αφορούν το εισόδημα, τον ΚΒΣ και ΚΦΑΣ, παύουν να ισχύουν (από 1/1/2014 για το εισόδημα και από 1/1/2015 για τον ΚΒΣ και ΚΦΑΣ). Η κατάργηση αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των περιπτώσεων που αναφέρονται οι διοικητικές θέσεις (αποφάσεις, έγγραφα κ.λπ.) και όχι τη σκέψη που αναπτύσσεται για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων πράξεων. Επομένως, από το παραπάνω έγγραφο, δεν μπορεί να αναιρεθεί η κρίση, ότι η συμμετοχή στις βουλευτικές κ.λπ. εκλογές δεν χαρακτηρίζεται ως άσκηση επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Εξάλλου και στην εγκ. ΠΟΛ.1274/2015 με την οποία ορίζεται ο τύπος το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ., η εκλογική αποζημίωση εντάσσεται στην κατηγορία των ποσών που απαλλάσσονται του φόρου (κωδ. 45) και η ηλεκτρονική ενημέρωση ενεργείται με την βεβαίωση εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων πλην της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στις αποφάσεις Α.1009/2019 και Α.1099/2019 υφίσταται ο κωδικός 45 «Εκλογική αποζημίωση (αρθ. 108 του ΠΔ 26/2012)»

2. Χειρισμός ΦΠΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο Αρ.Πρωτ: Δ14Β 1087797ΕΞ2013/29-5-2013:

«1. Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Π.Δ. 96/2007, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) και επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο έσοδο αυτό.

2. Δεδομένου ότι, στα πλαίσια της ιδιότητάς σας ως δικηγόρος, οριστήκατε δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογικό τμήμα και λάβατε ειδική εκλογική αποζημίωση, καθώς και ότι ως δικηγόρος έχετε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, θα πρέπει την ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση να την συμπεριλάβετε στις δηλώσεις ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το ποσό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδικό 310 της περιοδικής και αντίστοιχα στον κωδικό 611 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλατε, ως εξαιρούμενη του ΦΠΑ εκροή.

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον όπως αναφέρεται στο ερώτημά σας δεν έχετε συμπεριλάβει το ποσό αυτό στις δηλώσεις που υποβάλλατε, πρέπει να υποβάλλετε σχετικές τροποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/1997 του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Καταχώριση στα βιβλία

Αρχικά να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4308/2014 ορίζεται ότι η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κατά την άποψή μας, για την εκλογική αποζημίωση δεν είναι σαφείς οι οδηγίες για το αν θα πρέπει να αναγραφεί στα βιβλία του δικηγόρου, καθώς πρόκειται για εκτέλεση καθηκόντων που δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άσκηση επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι λόγω της υποχρέωσης απεικόνισης της αποζημίωσης στη δήλωση ΦΠΑ, είναι προτιμότερο να καταχωρείται στα βιβλία σε πληροφοριακή στήλη για τη συμφωνία δηλώσεων και βιβλίων.

4. Συμπλήρωση εντύπων

Έντυπο Ε1

Στις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2018 αναφέρεται ότι η εκλογική αποζημίωση (παρ.1.αρ.108 Π.Δ.26/2012) αναγράφεται στους κωδικούς 657-658 ή 617-618 (Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά) του εντύπου Ε1.

Έντυπο Ε3

Στην απόφαση Ε. 2026/2019 «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018», αναφέρεται μεταξύ των άλλων, ότι το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2018 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητά τους με εξαίρεση τον Πίνακα ΣΤ΄, ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

Ακόμα, στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι στα πάσης φύσεως έσοδα των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι δεν απαιτείται η εγγραφή της αποζημίωσης στο έντυπο Ε3, καθώς δεν αποτελεί αποζημίωση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακόμα, κατά την άποψή μας, η αναγραφή της σε πληροφοριακή στήλη των βιβλίων δεν δημιουργεί υποχρέωση των λογιστών-φοροτεχνικών να τη μεταφέρουν στις δηλώσεις.

Δήλωση ΦΠΑ

Το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης θα αναγραφεί στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 «Εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης».

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1191/2015, το συγκεκριμένο ποσό δεν θα καταχωρηθεί στον κωδικό 312 «Κύκλος εργασιών», καθώς στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κωδικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να καταχωρούνται στον κωδικό αυτό.

5. Λοιπές διατάξεις για την εκλογική αποζημίωση

Σχετικές αποφάσεις και οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τις εκλογές του 2019 είναι:

- ΚΥΑ 35305/08-05-2019«Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους»

- ΚΥΑ 37858/17-5-2019 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 35305/8.5.2019 (ΦΕΚ Β΄1562)»

- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του ΔικαστικούΑντιπροσώπου στις Δημοτικές Εκλογές/Περιφερειακές Εκλογές/Ευρωεκλογές της 26ηςΜαΐου/2ας Ιουνίου 2019

- Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπουcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκλογική αποζημίωση, Δικηγόροι