28/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

No news, good news. Σε κάθε περίπτωση, μετά από ένα καυτό καιρικά Σαββατοκύριακο και με εξαιρετικά μειωμένη την εκλογική κίνηση σε σχέση με αυτά που ξέραμε, οδεύουμε προς τις Βουλευτικές εκλογές, σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες. Οι διεργασίες για το πιθανό debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων συνεχίζονται, ενδιαφέρον ιδιαίτερο δεν προκύπτει, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να απουσιάσει στις Βρυξέλες και γενικά τα πράγματα κινούνται από υποτονικά έως νωχελικά. Εξάλλου, η μεγάλη πόλωση την Ευρωεκλογών μάλλον δεν εξυπηρέτησε, τα κόμματα ανέκρουσαν πρίμα και τροποποίησαν την πολιτική προσέγγισης των πολιτών, αλλάζοντας ακόμα και πρόσωπα – opinion leaders, επειδή μάλλον η «κοινή λογική» τους απείχε πολύ από την κοινή λογική των πολλών. Σε κάθε περίπτωση, ζούμε εποχές ανατροπών και καθεστωτικές πρακτικές, δεν ωφέλησαν ακόμα και τον αμετροεπή Πρόεδρο της γειτονικής μας χώρας, ο οποίος, δοκιμάζοντας ξανά για τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης, έλαβε ισχυρότερο μήνυμα.

Στα καθ’ ημάς και στο μέτρο των σχετικών πριν τις εθνικές εκλογές Αποφάσεων και Εγκυκλίων:

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. πράξης 2682/03-06-2019 τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα:

α) Τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου αναφοράς.

β) Τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Β.

γ) Τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις πολύ μικρές οντότητες (Ν.4308/2014), δύνανται εναλλακτικά της προηγούμενης παραγράφου (2β) του παρόντος να συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Γ.

Η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2016 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2016 έως και 31.3.2017, στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2017 έως και 31.3.2018 και στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2018 έως και 31.3.2019.

H ΑΑΔΕ με την υπ’ αρ. Ε. 2065/23-04-2019 εγκύκλιό της συμμορφώθηκε με την απόφαση ΣΤΕ 89/16-01-2019 για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος νέων επιτηδευματιών εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί πενταετία από την έναρξη των εργασιών ή έχουν αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας. Επιπλέον, με την παραπάνω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και για την υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαΐου 2019.

Το ποσό των 53.247.726,20 ευρώ θα καταβληθεί σε 258.482 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 480.000 άτομα.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2113/26.6.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019». Επί της εγκυκλίου, επισημαίνουμε:

· Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως ισχύει, στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και στις ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του Ν. 27/1975, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται εισφορά, αορίστου χρόνου, επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ.

· Η εισφορά για τα ετήσια ποσά του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ κατά την τετραετία 2012-2015 υπολογίζεται με κλίμακα η οποία υπόκειται σε συντελεστή 5% για τα πρώτα 200.000$, 4% για τα επόμενα 200.000$ και 3% για το υπερβάλλον συνάλλαγμα.

· Οι αντίστοιχοι συντελεστές, για τα έτη 2016 και μετά, αναπροσαρμόζονται επί των ιδίων ποσών εισαγωγής συναλλάγματος ως άνω σε 7%, 6 & και 5% αντίστοιχα.

· Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν.4111/2013, η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία παράλληλα με τις λοιπές υπαγόμενες δευτερεύουσες εργασίες τους, όπως αυτές ορίζονται περιοριστικά στην άδεια εγκατάστασής τους.

· Η δήλωση υπολογισμού της εν λόγω εισφοράς για τα έτη 2019 και εφεξής υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου έτους, για όλες τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013.

· Το ποσό της εισφοράς στα έτη αυτά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

· Με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, στα μερίσματα που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου από το έτος 2012 και μετά, καθώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις της περ. β΄ της ίδιας παραγράφου από το έτος 2019 και μετά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται στα μερίσματα που διανέμονται από τις επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.

· Ο φόρος βαρύνει τον δικαιούχο των μερισμάτων και αποδίδεται από αυτόν για τα έτη 2012-2019 εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του μερίσματος.

· Με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ανωτέρω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση.

· Τα μερίσματα, καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών (αφαιρουμένου του φόρου) που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος από τις πιο πάνω εταιρείες δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και χρησιμοποιούνται για κάλυψη τεκμαρτών δαπανών από κάθε πηγή.

· Το ποσό φόρου (10%) δεν δηλώνεται σε κανέναν κωδικό

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ Β 2543) η απόφαση για παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. Η απόφαση με αριθμό Α.1229/2019 ορίζει ότι:

Παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.7.2019 έως και 31.12.2019,τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2115/24.6.2019εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α’) καθώς και των αριθμ. A.1218/3-6-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και A.1217/6-6-2019 Κ.Υ.Α.». Σημεία που επισημάναμε:

· Τροποποιήθηκε το άρθρο 55 του ν.2960/2001 στο οποίο μεταφέρθηκαν οι ορισμοί του διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου, με έναρξη ισχύος την 01-07-2019. Ειδικότερα καθορίζεται ότι:

  • Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι η εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση, ενώ παράλληλα ορίστηκε ο «Διανομέας ή Αναδιανομέας φυσικού αερίου» ο οποίος είναι:
  • α) ο Προμηθευτής φυσικού αερίου, για την ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύει σε Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου, ήτοι σε εγκατάσταση καταναλωτή για τελική χρήση
  • β) ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, για την ποσότητα που καταναλώνει και την οποία προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου.

· Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι διατυπώσεις της εν λόγω Απόφασης εφαρμόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, ήτοι βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές χρήσεις, ενώ δεν εφαρμόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων για την προώθηση οχημάτων.

· Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατανάλωση του αμέσως προηγούμενου έτους (1/1 έως 31/12).

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ε.2117/28-6-2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 61654/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2324/14-6- 2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 130060/2017 (Β' 4158/29-11-2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017». Καίριες επισημάνσεις επί της εγκυκλίου:

· Αυξήθηκε το όριο των οφειλών που υπάγονται στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης από το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ στο συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ, με την τροποποίηση τόσο του τίτλου της Κ.Υ.Α. 130060/2017 όσο και του άρθρου 1 αυτής.

· Τροποποιήθηκε το δεύτερο από τα κριτήρια βιωσιμότητας του οφειλέτη της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 130060/2017, που ορίζει τον ανώτατο επιτρεπτό λόγο του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, με την αύξηση αυτού σε δέκα (10), αντί του οκτώ (8), που ίσχυε προηγουμένως.

· Προστέθηκε στο άρθρο 3 δεύτερη παράγραφος με τα κριτήρια βιωσιμότητας οφειλέτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση ως ομόρρυθμος εταίρος, χωρίς να έχει παράλληλα ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία.

· Ορίστηκε στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 130060/2017 ως ανώτατος αριθμός δόσεων οι εκατόν είκοσι (120) για οφειλές προς όλους τους πιστωτές, θεσμικούς και ιδιώτες.

· Τροποποιήσεις έγιναν σε όλο το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α., προκειμένου να έχουν την ίδια αντιμετώπιση οι ιδιώτες πιστωτές (οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονταν προηγουμένως σε έως 24 δόσεις) με τους θεσμικούς.

· Προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών, σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει ορισμένο όριο σε συσχέτιση με το ύψος της προς ρύθμιση οφειλής.

· Η κοινοποιούμενη απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ήτοι από 14-6-2019) και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2116/25.6.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Ν.4469/2017». Κρίσιμα σημεία της εγκυκλίου που επισημαίνουμε:

  • Κρίσιμος χρόνος βεβαίωσης για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου των οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2018, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2017.
  • Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μετά την 24η/5/2019.
  • Προβλέπεται και η δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων του Ν.4469/2017, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του Ν. 4613/2019, δηλαδή κατά την 24η/5/2019, ή για τις οποίες η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές που καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με το νέο νόμο, ήτοι οφειλές βεβαιωμένες (όσον αφορά τη Φορολογική Διοίκηση) ή γεννημένες έως τις 31/12/2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού με ΠΝΠ ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα, δεδομένου ότι μετά την από 11/6/2019 διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης. Την ΠΝΠ και επισημάνσεις πάνω σε αυτή, θα βρείτε όπως πάντα στον ιστότοπό μας.

Τέλος, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) & της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019,έως τη Δευτέρα, 29/07/2019. Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω του όγκου των υποβληθεισών Α.Π.Δ..

Παράταση δόθηκε και στην προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Δευτέρα 15/07/2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ η παράταση είναι επιβεβλημένη καθόσον η έκδοση εισφορών Μαΐου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η Εβδομάδα που πέρασε τελειώνει εργασιακά κάπου εδώ, γεμάτη από πολιτικά τεκταινόμενα αλλά και ικανό αριθμό εγκυκλίων διαταγών και αποφάσεων, οι οποίες διευθετούν φλέγοντα θέματα, ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών.

Για την εβδομάδα που έρχεται, παίρνει, τελικά, ΦΕΚ η υπουργική απόφαση της Κας. Παπανάτσιου για τον κλιμακωτό ακατάσχετο λογαριασμό και αυξάνεται πάνω από τα 1.250 ευρώ το ποσό που δεν θα μπορεί να κατασχέσει η Εφορία. Οι συνεπείς οφειλέτες αποκτούν δυνατότητα για μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Στην αρχή της εβδομάδας που έρχεται ανοίγει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής των φυσικών προσώπων στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης οφειλών από δάνεια με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

Εβδομάδα κορύφωσης λοιπόν η εβδομάδα που έρχεται των εξαγγελιών των πολιτικών κομμάτων, προς τιμή των πολιτών αυτής της χώρας ζούμε μία από τις πιο «εξευγενισμένες» προεκλογικές περιόδους και επειδή, την επόμενη εβδομάδα «πρώτα ψηφίζουμε και μετά πάμε για μπάνιο», εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το ζεστό από κάθε άποψη επόμενο διήμερο, περάστε το δροσερά σε κάποια παραλία, με αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Παράταση, Καταβολή εισφορών, Οικονομικές καταστάσεις, Υποβολή ΑΠΔ, Ναυτιλιακές εταιρείες, Ρύθμιση οφειλών, Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ