27/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Γιώργος Χριστόπουλος: Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 2019» (Ι και ΙΙ Φυσικά και Νομικά πρόσωπα)

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και συναδέλφους που συνεχίζουν να προμηθεύονται τα βιβλία μου «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ» (Ι και ΙΙ Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) και διαπιστώνουν με τα θερμά και θετικά σχόλια αυτό που περιέχουν: το "πιο πρακτικά δεν γίνεται".

Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου με πρακτικά θέματα θα δείτε από σήμερα και στο επόμενο διάστημα στον φιλόξενο κόμβο e-forologia.gr.

Σήμερα θα μεταφέρω από το πρώτο βιβλίο "ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 2019"

Ι.Δηλώσεις Φυσικών προσώπων», όλα τα σημεία που σε διάφορες παραγράφους και παραδείγματα καλύπτω το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για τους συναδέλφους που είναι η Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων και δημόσιας χρήσης (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972), ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων.

Για να παραγγείλετε τα βιβλία ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

18.21.15 Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων και δημόσιας χρήσης (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972), ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων:

1ον ) στις ατομικές επιχειρήσεις:

Με το άρθρο 60 του ν.4587/2018, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α΄31) Βλ. σχ. την εγκύκλιο Ε.2003/09-01-2019

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 10 του ν.2579/1998, θεσπίστηκε η επιβολή εφάπαξ πάγιου ποσού φόρου σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα στο ΚΤΕΛ) με την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του (παρ. 1), καθώς και σε κάθε μεταβίβαση μόνου του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία (δηλαδή στην περίπτωση που κάποιο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης αποχαρακτηρίζεται και πωλείται κτλ. μόνο το αυτοκίνητο όχημα ως εμπόρευμα), περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του (παρ. 2), με παράλληλη απαλλαγή των πωλητών από τον φόρο εισοδήματος.

Κατά συνέπεια, σε κάθε μεταβίβαση των πιο πάνω αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής τους, καταβάλλονται, πριν από τη μεταβίβασή τους, τα εφάπαξ πάγια ποσά φόρου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998, για την άδεια κυκλοφορίας και το όχημα, αντίστοιχα.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2026/8-2-2019, για το Ε3, στους κωδικούς 148, 248, 348 και 448 του πίνακα ΣΤ΄ με τίτλο «Υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972)», αποτυπώνεται η υπεραξία από τη μεταβίβαση, τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων, όσο και των δημόσιας χρήσης, η οποία προέκυψε κατά την πώληση αυτοκινήτου (που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης).

Η καταχώριση στους κωδικούς αυτούς γίνεται στην περίπτωση που η υπεραξία, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης (και συνεπώς συμπεριλαμβάνεται στο λογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτά) και κατ' επιλογή της, η ατομική επιχείρηση, επιθυμεί να φορολογηθεί αυτοτελώς (δηλαδή με τον ήδη καταβληθέντα κατά την πώληση αυτοτελή φόρο 25%) και έτσι να εξαντλήσει τη φορολογική της υποχρέωση και να μη φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.

Με τον τρόπο αυτό, τα καθαρά φορολογητέα κέρδη (που δεν συμπεριλαμβάνουν πλέον την εν λόγω υπεραξία) και τα οποία προκύπτουν στον πίνακα ΣΤ΄ (κωδ. 152, 252, 452 και 552), θα μεταφερθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) (σχετ. πολ.1128/15.6.2015 εγκύκλιος).

Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή, ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25% δεν δηλώνεται στους νέους κωδικούς 607-608 του πίνακα 4Γ2 του εντύπου Ε1.

Επιπλέον στην περίπτωση αυτή η υπεραξία, συμπληρώνεται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, του εντύπου Ε1, προκειμένου να επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης.

Επαναλαμβάνουμε, ότι ο παραπάνω φορολογικός χειρισμός γίνεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, οπότε και θα συμψήφιζε τον φόρο (25%) που έχει ήδη καταβληθεί βάσει της αυτοτελούς φορολόγησης κατά την πώληση.

Αντίθετα, στην περίπτωση που η ατομική επιχείρηση θέλει να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, δεν θα αναγράψει την υπεραξία στους παραπάνω κωδ. 148, 248, 348 και 448 του πίνακα ΣΤ΄, οπότε η υπεραξία παραμένει στα λογιστικά κέρδη που προέκυψαν από τα βιβλία και ο κατά τα ανωτέρω καταβληθείς αυτοτελής φόρος βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, όπως ισχύει, θα αναγραφεί στους νέους κωδικούς 607-608 του πίνακα 4Γ2 του εντύπου Ε1. Με άλλα λόγια εδώ έχουμε εφαρμογή της μεθόδου της πίστωσης του φόρου.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για μεταβιβάσεις των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010, όπου με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3887/2010, καταργώντας με τον τρόπο αυτό τον ειδικό τρόπο φορολόγησης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3887/2010).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές καταργήθηκε η επιβολή φόρου 2% επί της πραγματικής αξίας του Φ.Δ.Χ. οχήματος, ο οποίος καταβαλλόταν πριν από την πράξη μεταβίβασης αυτού.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 17 Ιανουαρίου 2018, ελλείψει ειδικότερης διάταξης ως προς την έναρξη ισχύος.

Επομένως, από 17 Ιανουαρίου 2018, οπότε και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, οι οποίες ήταν επί της ουσίας σε αναστολή), για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, σε περίπτωση που το πρόσωπο που μεταβιβάζει ΦΔΧ αυτοκίνητο (φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρεί τα βιβλία του με το απλογραφικό σύστημα), η υπεραξία από τη μεταβίβαση του οχήματος φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 25% με την υποβολή του εντύπου Ε41/04 «Δήλωση Φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών», πριν από τη μεταβίβαση και με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.

Διαφορετικά και εφόσον το επιθυμεί ο υποκείμενος στο φόρο, η εν λόγω υπεραξία, όπως προσδιορίζεται με τις ως άνω διατάξεις, συμπεριλαμβάνεται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972.

Επομένως προσοχή: Από την κατά τα ανωτέρω αυτοτελή φορολογία, εξαιρείται η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά. Βλ. σχ. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972. Επίσης την πολ. 1103/11.05.2018 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν. 4512/2018.

Παράδειγμα – εφαρμογή:

Μέσα στο φορολογικό έτος 2018, η ατομική εμπορική επιχείρηση Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με απλογραφικά βιβλία (β΄ κατηγορίας) - είχε και έσοδα από υπεραξία μεταβίβασης ΙΧ φορτηγού αυτοκινήτου 4.800,00 ευρώ, για την οποία είχε υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1146/1972 και κατέβαλε αυτοτελή φόρο 25%, ήτοι 4.800,00 Χ 25% = 1.200,00 ευρώ.

Επιλογή 1η: η επιχείρηση έχει καταχωρήσει υποχρεωτικά το ποσό αυτό στα βιβλία της και επιλέγει να φορολογηθεί όχι με τις γενικές διατάξεις, αλλά με την αυτοτελή φορολόγηση και να εξαντλήσει έτσι τη φορολογική υποχρέωση.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό 4.800,00 ευρώ θα καταχωρηθεί στον πίνακα Ζ΄1 στον κωδ. 170 και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στο λογιστικό αποτέλεσμα που θα υπολογισθεί στον πίνακα Δ΄.


Παράλληλα θα καταχωρηθεί στον κωδ. 148 του πίνακα ΣΤ΄ του εντύπου Ε3, προκειμένου να αφαιρεθεί από το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης:

Οπότε, ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25% (1.200,00 ευρώ) δεν δηλώνεται στον κωδ. 607 του πίνακα Γ2 του εντύπου Ε1 και δεν συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Δηλαδή ο κωδικός 607 θα παραμένει κενός:

Επιλογή 2η: η επιχείρηση έχει καταχωρήσει υποχρεωτικά το ποσό αυτό στα βιβλία της και επιλέγει να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και όχι με την αυτοτελή φορολόγηση.

Οπότε το ποσό 4.800,00 ευρώ θα καταχωρηθεί στον πίνακα Ζ΄1 στον κωδ. 170 και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στο λογιστικό αποτέλεσμα που θα υπολογισθεί στον πίνακα Δ΄.

Στην περίπτωση αυτή, δεν θα καταχωρηθεί στον κωδ. 148 του πίνακα ΣΤ΄ του εντύπου Ε3 και συνεπώς δεν θα αφαιρεθεί από το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης για να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και όχι με την αυτοτελή φορολόγηση.

Κατά συνέπεια, ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25% (1.200,00 ευρώ) θα δηλωθεί στον κωδ. 607 του πίνακα Γ2 του εντύπου Ε1 για να συμψηφιστεί με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

2ον στα νομικά πρόσωπα:

Α) Υπεραξία των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 νομικών προσώπων με διπλογραφικά βιβλία:

Με το άρθρο 60 του ν.4587/2018, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄31) Βλ. σχ. την εγκύκλιο Ε.2003/09-01-2019.

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 10 του ν.2579/1998, θεσπίστηκε η επιβολή εφάπαξ πάγιου ποσού φόρου σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα στο ΚΤΕΛ) με την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του (παρ. 1), καθώς και σε κάθε μεταβίβαση μόνου του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία (δηλαδή στην περίπτωση που κάποιο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης αποχαρακτηρίζεται και πωλείται κτλ. μόνο το αυτοκίνητο όχημα ως εμπόρευμα), περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του (παρ. 2), με παράλληλη απαλλαγή των πωλητών από τον φόρο εισοδήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 είχε προβλεφθεί: «Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 και του δεύτερου και επόμενων αυτού εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1146/1976, για μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου».

Περαιτέρω, με την πολ.1128/15.6.2015 εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998 κατισχύουν, ως ειδικότερες, σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), με την καταβολή των πιο πάνω ποσών φόρου, δεν έχουν περαιτέρω εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4172/2013 στις πωλήτριες επιχειρήσεις για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου

Κατά συνέπεια, η κατά τα ανωτέρω υπεραξία που προκύπτει από τα βιβλία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 κατά την πώληση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης θα αφαιρεθεί, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους, από τα κέρδη των εν λόγω προσώπων και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 470 του εντύπου Ν (σημ. η πολ. 1128/15.06.2015 αναφέρει για την περίπτωση αυτή, τον κωδ. 465, του εντύπου Ν όπως επίσης και το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017/2017, που έχει ως θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία»)

Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των εν λόγω ποσών (υπεραξίας) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 και όσα σχετικά αναφέρονται στην πολ.1059/18.3.2015 εγκύκλιο και τα υπόψη ποσά δηλώνονται στους κωδικούς 382 ή 385, κατά περίπτωση. Από τον οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998 και αναλογεί στα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά. Το σχετικό ποσό δηλώνεται στον κωδικό 009[1] του εντύπου Ν.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2579/1998, όπως ίσχυαν, δεν έκαναν διάκριση ως προς την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων της πωλήτριας επιχείρησης (απλογραφικά ή διπλογραφικά), συνάγεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένου σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο που τηρεί τα βιβλία του με το διπλογραφικό σύστημα, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση που έλαβε χώρα μέχρι τις 31.12.2016 (σημ. με την νέα παράταση μέχρι 31.12.2019)

Στον ίδιο κωδικό 470 αναγράφεται και η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών ΚΤΕΛ, όταν η μετοχική ιδιότητα μεταβιβάζεται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του λεωφορείου Δ.Χ, κυριότητας του μεταβιβάζοντας μετόχου (πολ.1128/15.6.2015 εγκύκλιος).

Β) Υπεραξία νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3887/2010, και καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της πραγματικής αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.09.2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3887/2010).

Οι νέες διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 17 Ιανουαρίου 2018, ελλείψει ειδικότερης διάταξης ως προς την έναρξη ισχύος.

Επομένως, από 17 Ιανουαρίου 2018, επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, οι οποίες ήταν επί της ουσίας σε αναστολή).

Έτσι για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, σε περίπτωση που το πρόσωπο που μεταβιβάζει ΦΔΧ αυτοκίνητο είναι :

  • φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρεί τα βιβλία του με το απλογραφικό σύστημα,

η υπεραξία από τη μεταβίβαση του οχήματος φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 25% με την υποβολή του εντύπου Ε41/04 «Δήλωση Φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών», πριν από τη μεταβίβαση και με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.

Διαφορετικά και εφόσον το επιθυμεί ο υποκείμενος στο φόρο, η εν λόγω υπεραξία, όπως προσδιορίζεται με τις ως άνω διατάξεις, συμπεριλαμβάνεται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις έχουν καταβληθεί τα ποσά του φόρου 2% δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3887/2010, ως ίσχυαν, για μεταβιβάσεις που έλαβαν χώρα μετά την κατάργηση των κοινοποιούμενων διατάξεων, (σημ. από 17.01.2018) τα σχετικά ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις που πριν από τη μεταβίβαση δεν υπεβλήθησαν οι δηλώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, ως έπρεπε, καλούνται οι πωλήτριες επιχειρήσεις να προσέλθουν στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας και να υποβάλουν την προβλεπόμενη δήλωση, καταβάλλοντας τα σχετικά ποσά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Προσοχή: Από την κατά τα ανωτέρω αυτοτελή φορολογία εξαιρείται η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά.

Βλ. σχ. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972. Επίσης την πολ. 1103/11.05.2018 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν. 4512/2018.

Επομένως στον κωδικό 470 του εντύπου Ν, αναγράφεται και το ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο και των δημόσιας χρήσης, (άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972) νομικού προσώπου με απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης οπότε στην περίπτωση αυτή, ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25% δεν δηλώνεται στον κωδ. 009[1] του εντύπου Ν και δεν συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Βλ. σχ. την εγκύκλιο Ε.2023/04.02.2019.

[1]Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, τόσο για εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο και για εισοδήματα προηγούμενων φορολογικών ετών (αποθεματικά) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους.

Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφεται και το ποσό που τυχόν καταβλήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998, (μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας και οχήματος Δ.Χ.) σε περίπτωση που η υπεραξία από την ως άνω μεταβίβαση διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί και υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013, (οπότε εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις πολ.1059/18.3.2015, πολ.1014/2018 και πολ.1069/2018 εγκυκλίους), ο προκαταβλητέος φόρος μηχανικών και αρχιτεκτόνων της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013, καθώς και ο φόρος που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ΙΧ από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.

Σχ. με τα πιο πάνω βλ. τις εγκυκλίους πολ. 1103/11.05.2018, πολ. 1106/06.06.2018, Ε.2026/08.02.2019, Ε.2023/04.02.2019, πολ.1128/15.06.2015 και έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017/2017).

Παράδειγμα – εφαρμογή:

Μέσα στο φορολογικό έτος 2018, η εταιρία(Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.) με απλογραφικά βιβλία (β΄ κατηγορίας) - είχε και έσοδα από υπεραξία μεταβίβασης ΙΧ φορτηγού αυτοκινήτου 4.800,00 ευρώ, για την οποία είχε υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1146/1972 και κατέβαλε αυτοτελή φόρο 25%, ήτοι 4.800,00 Χ 25% = 1.200,00 ευρώ.

Επιλογή 1η: η εταιρεία έχει καταχωρήσει υποχρεωτικά το ποσό αυτό στα βιβλία της και επιλέγει να φορολογηθεί όχι με τις γενικές διατάξεις, αλλά με την αυτοτελή φορολόγηση και να εξαντλήσει έτσι τη φορολογική υποχρέωση.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό 4.800,00 ευρώ θα καταχωρηθεί στον πίνακα Ζ΄1 στον κωδ. 170 και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στο λογιστικό αποτέλεσμα που θα υπολογισθεί στον πίνακα Δ΄:

Παράλληλα θα καταχωρηθεί στον κωδ. 470 του εντύπου Ν, προκειμένου να αφαιρεθεί από το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης:

Κατά συνέπεια, ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25% (1.200,00 ευρώ) δεν δηλώνεται στον κωδ. 009 του εντύπου Ν και δεν συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Βλ. σχ. την εγκύκλιο Ε.2023/04.02.2019.

Επιλογή 2η: η εταιρεία έχει καταχωρήσει υποχρεωτικά το ποσό αυτό στα βιβλία της και επιλέγει να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, και όχι με την αυτοτελή φορολόγηση.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό 4.800,00 ευρώ θα καταχωρηθεί στον πίνακα Ζ΄1 στον κωδ. 170 και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στο λογιστικό αποτέλεσμα που θα υπολογισθεί στον πίνακα Δ΄:

Περαιτέρω δεν θα καταχωρηθεί στον κωδ. 470 του εντύπου Ν και θα παραμείνει στο φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης. Δηλαδή ο κωδικός 470 θα παραμένει κενός:

Κατά συνέπεια, ο καταβληθείς αυτοτελής φόρος 25% (1.200,00 ευρώ) θα δηλωθεί στον κωδ. 009 του εντύπου Ν (πίν. εκκαθάρισης όρου), για να συμψηφισθεί με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Βλ. σχ. την εγκύκλιο Ε.2023/04.02.2019.

Για επικοινωνία: g.christopulos@mental.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικές δηλώσεις