21/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Εβδομάδα έντονων πολιτικών διεργασιών η εβδομάδα που πέρασε, λίγο πριν από τις Βουλευτικές εκλογές. Φυσικά, ανάμεσα στα εσωτερικά τεκταινόμενα, εμφανίστηκε και πάλι ο γνωστός ενοχλητικός γείτονας (όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο), θεωρώντας ότι η χώρα έχει μερική ακυβερνησία (κατά την άποψή του) και εγείροντας αξιώσεις ταυτόχρονα με επίδειξη στρατιωτικής δύναμης. Πέραν των όποιων διαφορετικών πολιτικών των εκάστοτε Κυβερνήσεων, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι Τούρκοι πολιτικοί είναι αμετροεπείς, απρόβλεπτοι και γενικά περιστέλλονται όταν απειλούνται με οικονομική καταστροφή. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, ο οποίος κατά την ταπεινή προσωπική μας άποψη, ουδέποτε ενδιαφερόταν για συνεργασίες αλλά για κυριαρχία. Όταν αυτό θα γίνει κατανοητό και από τους εταίρους μας Ευρωπαίους, ίσως τότε αποφασίσουν να δράσουν και να φανεί επιτέλους ότι Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές του Φ.Π.Α.

Φυσικά, η φορολογική «μηχανή» ποτέ δεν ξεκουράζεται, το ίδιο και οι αντίστοιχοι φορείς του Υπ. Εργασίας, συνεπώς, ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις νέες εγκυκλίους και Αποφάσεις.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2110/12.6.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου». Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

  • Η εγκύκλιος έρχεται ως συνέπεια της με αριθμό 54/2019 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
  • Η εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2778/1999, εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης και συνεπώς απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον πρόκειται για ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και όχι για τις λειτουργικές της ανάγκες.
  • Οι συμβαλλόμενοι, κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακίνητων, υποχρεούνται να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν τη χρήση για την οποία προορίζεται το εισφερόμενο ακίνητο (αν δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας ή για τις λειτουργικές της ανάγκες). Από το περιεχόμενο της δήλωσης κρίνεται αν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ή μη του ακινήτου από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2107/12.6.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’) σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων». Να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 46 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. αναφέρεται στους φορείς της γενικής Κυβέρνησης, την Τράπεζα της Ελλάδος, τις σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.

Με την με Αριθμ.26034/695 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες για την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

Σύμφωνα με αυτή, οι εργοδότες καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την αποζημίωση απόλυσής τους, αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης απόλυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύουν. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2019.

Από την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης η οικ. 22528/430/17.5.2017 (Β’/1721) απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καταργείται.

Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β΄2443) η απόφαση Αριθμ. 67343ΕΞ 2019/19-6-2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018».

Με τη συγκεκριμένη απόφαση εκτός των άλλων, διευκρινίζεται ότι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι:

Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του N. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Οι εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα καταχωρίζονται αυτόματα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με τη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία καταχώρισης αφορούν τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier).

Ακόμα διευκρινίζεται ότι η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής για τη διευκόλυνση των υπόχρεων γίνεται σταδιακά. Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 πραγματοποιείται χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και στο οποίο έχει καταχωρισθεί το σύνολο των υπόχρεων σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα νομικών προσώπων και οντοτήτων, ως εξής:

α) Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019

β) Η Ομάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019

γ) Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019

Για την εξοικείωση των χρηστών η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά από 20/07/2019. Τα δεδομένα που θα συλλέγουν θα διαγραφούν. Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr.

Από το Υπουργείου Εργασίας τώρα και για την εβδομάδα που πέρασε:

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας για την επέκταση τεσσάρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 14.820 εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, επεκτάθηκαν και καθίστανται γενικώς υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις:

α) για το υπαλληλικό προσωπικό των ναυτιλιακών πρακτορείων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (Αριθμ. οίκ. 26706/1589/2019)

β) για τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (Αριθμ. οίκ. 26705/1588/2019)

γ) για τους εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου (Αριθμ. οίκ. 26707/1590/2019)

δ) για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Κρήτης (Αριθμ. οίκ. 26708/1591/2019).

Με το με Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 324/751165 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1276/82, όπως ισχύει με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και δεν είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο ασθένειας, να μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8,5% του ποσού της σύνταξής τους.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1276/82 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.2217/94 και με την Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εξακολουθούν να ισχύουν, και να εφαρμόζονται όπως πριν την ψήφιση του Ν.4387/2016, και ειδικότερα των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού, καθόσον αποτελούν ειδική διάταξη νόμου.

Η Εβδομάδα που πέρασε, μία ακόμα προεκλογική εβδομάδα, τέλειωσε, με τα φορολογικά και εργατικά νέα να είναι πενιχρά και οι βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι να πλειοδοτούν για μετά την 7η Ιουλίου, εάν και εφόσον… Κάπως έτσι πιστεύουμε ότι θα κυλίσει και η Εβδομάδα που έρχεται, με τα μάτια όλων στραμμένα στην επόμενη Κυβέρνηση και σε ποια εθνική στρατηγική θα ακολουθήσει αυτή.

21η του Ιούνη σήμερα και μπαίνουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, με τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου την σημερινή. Η είδηση του Σαββατοκύριακου είναι όπως την ανάρτησε σχετική ιστοσελίδα «Στον κλίβανο η Ελλάδα» και συνεπώς, «παίδες εν πυρά», επειδή στους 39 βαθμούς κελσίου που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, μάλλον είναι αδύνατον να εργαστείς και ακόμα πιο αδύνατον να αποδώσεις, αποδράσετε. Αποδράσετε στην κοντινότερη ακτή και χαρείτε τα καταγάλανο υδάτινο στοιχείο της Ελλάδας. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, καταβολή αποδοχών, κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής ΣΣΕ, Επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας, Ανώνυμη εταιρεία Επενδύσεων, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Αποζημίωση Απόλυσης