13/06/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Τροποποίηση προκήρυξης προγράμματος ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Κουπόνια Τεχνολογίας»

Υποβολή αιτήσεων το διάστημα από 4/6/2019 έως και 5/7/2019

Τροποποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η προκήρυξη του προγράμματος «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» για την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. & προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων Τ.Π.Ε, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 4/6-5/7/2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

 • διαθέτουν έναν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τις 15/5/2019
 • διαθέτουν τους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • είναι πολύ μικρές ή μικρές
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης ΤΠΕ, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων,
 • συμπεριλαμβάνουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.
 • δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟ

1

Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

2

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]

3

Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

4

Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

5

Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers,

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟ

1

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

2

Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)

3

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

4

Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

2.000

5

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

4.500

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟ

1

Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.

3.000

2

Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media)

1.000€

3

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (που περιλαμβάνεται στην επένδυση).

1.000€

4

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων (σε νέο λογισμικό που περιλαμβάνεται στην επένδυση)

2.000€

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

 • Όριο Προϋπολογισμού: 5.000€ ως 15.000€.
 • Ποσοστό Επιδότησης: 100%, και
 • Διάρκεια υλοποίησης: ως 3 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 15/5/2019
 • Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
 • Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Δεν είναι αποδεκτή η εξόφληση με επιταγές τρίτων. Εξόφληση δαπανών σημαίνει είσπραξη επιταγής.
 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.
 • Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2018 πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (για τις επιχειρήσεις με φορολογικό έτος απ0ό 1/1-31/12).
 • Δεν επιδοτείται η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και η παρακολούθηση της επένδυσης.
 • Οι ποσότητες του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης λογισμικού είναι σε άμεση συσχέτιση με τις λειτουργικές ανάγκες και τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση όσο και για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.
 • Η επιχείρηση, είναι υποχρεωμένη μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης να μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ) (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες).
 • Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν ως τρείς προμηθευτές.
 • Οι δαπάνες που καταχωρούνται στο επενδυτικό σχέδιο είναι δεσμευτικές ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο και δε τροποποιούνται, εκτός από τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας.
 • Τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών λογισμικού, για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας, είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι στα παραδοτέα υλοποίησης θα είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
 • Τα κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing είναι επιλέξιμα για διάρκεια ενός έτους.
 • Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο.
 • Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού είναι επιλέξιμο για διάρκεια ενός έτους, και μόνο όταν αυτές συνοδεύουν αιτούμενο προς πιστοποίηση λογισμικό.
 • Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.
 • Για να θεωρηθεί παραδεκτή μια πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50 με μέγιστο το 100.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

1. Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών φορολογικών χρήσεων 2017-2018, με συντελεστή βαρύτητας 25

2. Μ.Ο. Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων προς τον Κ.Ε φορολογικών χρήσεων 2017-2018, με συντελεστή βαρύτητας 25

3. Κάλυψη Επένδυσης από Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων φορολογικής χρήσης 2018, με συντελεστή βαρύτητας 20

4. Ρυθμός Μεταβολής Κερδών προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων φορολογικών χρήσεων 2017-2018, με συντελεστή βαρύτητας 20

5. Συμμετοχή σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ (eservices, esecurity, digi-retail, digi-lodge, digicontent, ICT4GROWTH), με συντελεστή βαρύτητας 10 στην περίπτωση μη συμμετοχής και 0 στην περίπτωση συμμετοχής.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

http://www.epidotiseis2014-2020.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδυτικά σχέδια, Τεχνολογία, επενδυτικό πρόγραμμα