07/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Την εβδομάδα που πέρασε ολοκληρώθηκαν οι Περιφερειακές και Αυτοδιοικητικές εκλογές και οδεύουμε πλέον, εφόσον ο Πρωθυπουργός μεταβεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επόμενη Δευτέρα, στις Βουλευτικές εκλογές. Δεδομένου ότι η χώρα είχε περάσει σχεδόν μία τετραετία χωρίς εκλογικές μάχες, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε τους χαμηλούς τόνους που είδαμε έως τώρα, να τους συνεχίσουν τα πολιτικά κόμματα και στις βουλευτικές εκλογές, επειδή τελικά αποδείχθηκε πως δεν κερδίζει όποιος κάνει και τον περισσότερο θόρυβο. Σε όλους που μπαίνουν στον αγώνα για τον βουλευτικό θώκο, η στήλη τους εύχεται καλή επιτυχία.

Φυσικά το κράτος έχει συνέχεια ανεξάρτητα από την εκάστοτε Κυβέρνηση και έτσι, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής, μιλώντας στους Διευθυντές της Ανεξάρτητης Αρχής, δήλωσε ότι «Κάνουμε τη δουλειά μας, απολύτως ανεπηρέαστοι και ανεξάρτητοι από το προεκλογικό κλίμα. Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το ελεγκτικό μας πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Συνεχίζουμε με την εφαρμογή του προγράμματος των επιστροφών φόρων και την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεών μας, όπως άλλωστε οφείλουμε. Εφαρμόζουμε και συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση όλα τα μεταρρυθμιστικά έργα που έχουμε στο επιχειρησιακό μας σχέδιο. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις προσωπικές μας συμπεριφορές και εμφανίσεις στο δημόσιο χώρο. Είμαστε ανεξάρτητη αρχή και υπηρεσία που υπηρετεί όλους τους πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις».

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό Ε.2091/30.5.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4172/2013».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, τα ποσά λόγω διαγραφής απαιτήσεων κατά πελατών βάσει αμοιβαίας συμφωνίας δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη βάσει των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις αυτές (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Β1017117 ΕΞ2014/24.1.2014 έγγραφο).

Με την εγκύκλιο Ε.2092/3-6-2019 δίνονται οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.4603/2019.

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 49), οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την Ε.2047/2019 εγκύκλιο, μειώθηκε από 15% σε 10% ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων. Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαταστάθηκε η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, ώστε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα να ορισθεί στο 10%, αντί του 15% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

2. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

3. Επομένως, ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 10% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:

α) στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2019 και μετά. Ως εκ τούτου, για τα κέρδη που διανέμουν τα υπόψη νομικά πρόσωπα και για τα οποία η καταληκτική προθεσμία για τη λήψη απόφασης έγκρισής τους είναι πριν την 1.1.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής παρακράτησης 15%.

Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (10%).

β) στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη των υπόψη νομικών οντοτήτων είναι μετά την 1.1.2019. Όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο, ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Για τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις κερδών των πιο πάνω εταιρειών, δεδομένου ότι ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής ή απόληψης (ήτοι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2018 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 15%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%).

4. Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 10% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την 1.1.2019 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο, πραγματοποιείται μετά την 1.1.2019 (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιος).

5. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του ν.4603/2019, ήτοι 14.3.2019, έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15% (αντί του μειωμένου συντελεστή 10%), ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/2011 και 1039/2015 εγκυκλίους.

Την παράταση της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για την εφορία ανακοίνωσε στην TRT η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό Α.1210/2019 δίνεται παράταση στην ρύθμιση 120 δόσεων μέχρι τις 30/9/2019.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΑΑΔΕ εγχειρίδιο με απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Το εγχειρίδιο, όπως πάντα, μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπό μας.

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ενημερώνει για τα εξής:

Ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουμε δεχθεί από τα επιμελητήρια της χώρας, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προωθεί τροπολογία η οποία θα κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή, με την οποία η προθεσμία ολοκλήρωσης έως 30.6.2019, η οποία είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, θα παραταθεί έως 31.12.2019.

Με την τροπολογία αυτή το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των φορέων στην ομαλή ολοκλήρωση των επενδύσεών τους.

Στη δημοσίευση αναλυτικού ασφαλιστικού οδηγού για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις (Ν.4611/2019) προχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Την επιμέλεια και τη σύνταξη του οδηγού έχει αναλάβει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Σύμβουλος ΔΣΑ και Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, ενώ προλογίζει ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός. Τον αναλυτικό οδηγό, μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπό μας.

Με την Ε.2095/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του Ν.4596/2019 (Α’32) ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος έκδοσης του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του Κεφαλαίου Ε’ του νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν.3226/2004 (Α΄24) και ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Αποκλειστικά και μόνο δηλαδή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3226/2004 (Α’24), το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ρυθμίζουν τον χρόνο έκδοσής του.

Με την Ε.2097/2019 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 διοικητικές κυρώσεις στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες, επιβάλλονται όταν προκύψουν από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1124/2015, κατόπιν ειδικής, σαφούς και επαρκούς αιτιολογίας στην σχετική για την αποδιδόμενη παράβαση έκθεση ελέγχου, ώστε να αναφέρονται σε αυτή οι υποχρεώσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και με ποιόν τρόπο τις παρέβη, με βάση το ανωτέρω πρόγραμμα ελέγχου και την ελεγκτική μεθοδολογία γενικότερα που ακολουθήθηκε. Σκόπιμο δε είναι, για λόγους πληρέστερης αξιολόγησης των τυχόν διαπραχθεισών εκ μέρους των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών παραβάσεων, να ζητείται εγγράφως από αυτούς κατά τη διενέργεια του ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν το φορολογικό πιστοποιητικό, οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται απαραίτητη, ιδίως τα στοιχεία του αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης.

Επισημαίνεται ότι τα όρια των δαπανών που ελέγχονται όπως ορίζονται στο γενικό μέρος του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ. 1124/2015, όπως ισχύει, δεν αφορούν αποκλειστικά στη φορολογία εισοδήματος, αλλά εξετάζεται εάν από τις εν λόγω δαπάνες προκύπτουν στοιχεία που άπτονται και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων του προγράμματος ελέγχου.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή του νόμου 4611 που ψηφίστηκε στις 15 Μαΐου 2019 με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, από την 1η Ιουλίου 2019 οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταβάλλουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων. Επίσης, τόσο για την καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης όσο και για την καταβολή των μισθών, οι εργοδότες υποχρεώνονται να αναφέρουν για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2016 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών. Η ρύθμιση αυτή συμβάλλει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και στον πληρέστερο έλεγχο των υποχρεώσεων των εργοδοτών ως προς την καταβολή του οφειλόμενου μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών.

Παρασκευή σήμερα και μια εβδομάδα μεστή από κάθε άποψη, έφτασε στο τέλος της. Η Εβδομάδα που έρχεται, θα βρει την χώρα σε προεκλογική περίοδο, επειδή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, την Δευτέρα θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να προβεί στις διαδικασίες ώστε να προκηρυχθούν βουλευτικές εκλογές, την Κυριακή 7 Ιουλίου.

Η Εβδομάδα που πέρασε ήταν μεστή και τουλάχιστον, έστω και την τελευταία στιγμή, δόθηκαν λύσεις και ψηφίστηκαν νόμοι, που δίνουν λύση σε θέματα που δεν τολμούσε να αγγίξει κανείς. Μιλάμε δηλαδή για τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μία αδιαμφισβήτητη επιτυχία του Υπουργού Δικαιοσύνης και ουσιαστικά με κοινή πολιτική αποδοχή, με έναν αναχρονιστικό νόμο εβδομήντα ετών «περί καταχραστών δημοσίου», να λαμβάνει τέλος.

Επιπλέον, κατατέθηκε στη Βουλή και η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργούνται και οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπονταν φοροελαφρύνεις (κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, ΕΝ.Φ.Ι.Α.), από 1.1.2020, ως αντίμετρα στο μέτρο της μείωσης του αφορολογήτου. Ειδικά, με τις προτεινόμενες διατάξεις που αναμένεται να ψηφισθούν σήμερα, καταργείται το άρθρο 10 του Ν.4472/2017 (Α’ 74), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Ά 167), αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020 και εφεξής. Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξακολουθήσουν να τυγχάνουν των ισχυουσών φορολογικών ελαφρύνσεων. Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που έχουν θεσπισθεί με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.4472/2017, λόγω της ως άνω κατάργησης.

Η Εβδομάδα που έρχεται και γενικά όλες οι εβδομάδες μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές θα φρύγουν ειδήσεων, αλλά πιθανόν και διαπροσωπικών μικροτήτων στο πλαίσιο του αγώνα για την πολιτική και προσωπική επικράτηση. Να ευχηθούμε η χώρα να βγει δυνατότερη από όλη αυτή την αναμέτρηση.

Για το ιδιαίτερα ζεστό Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού που περιμένουμε και εν μέσω όλων αυτών, δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και αποστασιοποιηθείτε για λίγο από όσα συμβαίνουν, χαρίζοντας όμορφες στιγμές σε εσάς και στα πρόσωπα που αγαπάτε. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τροπολογία, Φόρος μερισμάτων, Παράταση, Παρακράτηση φόρου μερισμάτων